Без категория

Харалановите зачоти

Харалановите зачоти

Haralan_797x768

kn preeeeeeeeemija 1

Симона Николова и Александрина Мекичарска – и двете от тукашната Природоматематическа гимназия са най-добре представилите се тийнейджъри на теста за отпускане на общински стипендии, проведен на 1 юли т.г. Това обяви зам.-кметът на Кюстендил Светослав Василев, който лично режеше с ножица пликовете с най-добре класираните по точки резултати от препитването – в името на пълната обективност и дескретност на процедурата. Двете момичета са участвали в изпита в двете различни възрастови групи за 8-9 и за 10-11 клас. И двете имат резултат от 34 от възможните 36 точки. По регламент за първо място стипендията е 300 лева. На вторите места в двете групи са класирани Илияна Симеонова от езиковата гимназия „Петър Берон” и Андреа Деникова, и тя от Природоматематическата гимназия. Те имат по 33 точки и получават еднократен бонус от 200 лева. На трето място в първа възрастова група са класирани Яна Миленкова и Беатрис Начева, а във втора възрастова група – Даниела Митова. Те имат по 32 точки и ще получат по 100 лева. Ще бъдат наградени и учениците, класирани на четвърто, пето и шесто място. Финансовият стимул е съответно по 80, 60 и 50 лева. Наградният фонд за спечелилите общинските стипендии е около 3 500 лева, осигурени от бюджета. Самото награждаване ще е тържествено в началото на септември.

photo_verybig_605274  DSC01974[1]

3601PG

Тестът се прави за пети път. Той трябва да провокира нестандартното мислене и подход при решаване на конкретни социални и житейски ситуации, интерпретирани на листа. Социалният антрополог Харалан Александров е съставител на въпросите от изпитването, затова някои от участвалите наричат теста Харалановите зачоти. По регламент явяващите се имаха да пишат до 90 минути. Т. г. разсъждаваха за смисъла и перспективите по въвеждането на вероучение и обучение по религия в училище и бежанската криза и вълна – как „пишещият“ би реагирал, ако види „едно към едно“ жив бежанец пред себе си в непозната или нестандартна ситуация. И т.н. Спечелилите премията си момчета и момичета се кефят за плика с по една-две-три стотачки – стимул си е, няма как да не е. В ПМГ го знаят добре. Но защо ли само в тази гимназия възпитаниците се явяват, печелят и получават бонуса. Дали единствено в това школо са разгадали „схемата на Харалан“, социалният антрополог ли е станал лесно предсказуем, та лесничко отговарят на ребусите му. Ако е така – някой друг да задава въпросите и да оценява отговорите. Или общината да качи „премиите“, а и критериите, и да се явяват повече и тийнейджъри. Нещо трябва да се променя – иначе самият тест „общинска стипендия“ стана някак си рутинен. Или пък може да не е еднократна „стипендията“ – да се борят за три стипендии всички кандидат-студенти от града и общината например – целогодишна. И работите на спечелилите да се качват на сайта на общината, както и мотивацията на комисията по оценката. Има начини да се създаде по-голям интерес и да се качи нивото. Иначе – само адмирации, че общината прави този тест, май само в Кюстендил го има.

Êí - çà ñòðàíèöàòà â "Òðóä" è "24 ÷àñà" Êìåòúò íà Êþñòåíäèë Ïåòúð Ïàóíîâ /Äÿñíà êîàëàöèÿ/ íàïðàâî ïîêðîâèòåëñòâà òàëàíòëèâèòå äåöà â òóêàøíèòå ó÷èëèùà - íàé-èçÿâåíèòå ïîëó÷àâàò îáùèíñêà ñòèïåíäèÿ è áîíóñè äî 300 ëåâà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ  IMG_3082[1]

Юг News

Кметове през феодализма

Кметове през феодализма

Picture 032  1605rk006[1]

MINOLTA DIGITAL CAMERA  194_9466_2

Кметът на Кочериново Иван Минков най-изненадващо прекратил договорите на двамата си заместника Дончо Качански и Васил Стамболийски, считано от понеделник – 22 август т.г., казаха от местната управа. Минков, който спечели втория си мандат като независим, преди това кметуваше, издигнат и подкрепян от ГЕРБ, а три мандата – 12 години, е бил зам.-кмет на синия управник на Кочериново инж. Константин Катин /сега пък той е в затвора за злоупотреба с власт/ бил в отпуск, а като се върнал в кабинета си , първата му работа била да освободи двамата си замове. „Всички се изненадахме от това решение на кмета, но той си е в правомощията да назначава и освобождава заместниците си. Такъв казус в общинския съвет не е внасян за разглеждане, а и изобщо не е коментиран“, каза по повод внезапната кадрова ситуация шефът на минипарламента в Кочериново Велин Везенков, който е адвокат. Той отбеляза, че иначе са в отлични отношения с кмета Минков. Бърза да се застрахова човекът. Според неофициални коментари за нов заместник-кмет на Кочериново ще бъде назначен благоевградчанинът Вангел Аврамов, бивш директор на регионалната дирекция на горите в Горна Джумая, който доскоро работел в общината в Кочериново на граждански договор.

площадка_3[1]  Êí - ñâîáîäíà ñíèìêà Ôîíäàöèÿ "Èñêàì áåáå" íàãðàäè ñ ïëàêåò êìåòà íà Äóïíèöà èíæ. Ìåòîäè ×èìåâ /ÃÅÐÁ/. Îáùèíàòà å îòïóñíàëà çà ïîñëåäíèòå 3 ãîäèíè ïî 1500 ëåâà èíâèòðî ïðîöåäóðè çà 28 äâîéêè ñ ðåïðîäóêòèâíè ïðîáëåìè - â ðåçóëòàò âå÷å ñà ñå ðîäèëè 8 áåáåòà è 4 ñà íà ïúò, îáÿâèõà îèò ôîíäàöèÿòà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Кой ще му каже нещо на кмета Минков, ще си уволнява по което време си иска и когото си поиска. И не е само той. Без изключение в 9-те общини на региона кметовете са като през феодализма – в буквалния смисъл на думата. В Невестино не минава и най-безобидното нещо, ако не бъде посветено и ако на него не присъства кметът инж. Димитър Стаменков. За Кочериново стана дума. В съседната Рила и Георги Кабзималски /ГЕРБ, преди това със синьото БЗНС/ е всесилен да прави по негово осмотрение всичко. И една лопата баластра да се хвърли някъде по градчето, той трябва да бъде информиран и да знае. Впрочем и Кабзималски се разделил наскоро с един от заместниците си. За Бобошево да не говорим. Там Крум Маринов /БСП/, ако каже – и олимпийски игри може да организират, хеле м.г. ремонтирали местния стадион и съблекалните вътре. Нищо, че почнали да се рушат седмици след реновацията – да използваме модерната дума. В областния град на кмета Паунов му се наложи буквално за секунди да уволни провинили се негови служители – започна се с бившия секретар на общината Борислав Крумов, задето открил не по правилата пункт за изкупуване на череши в семеен имот, а не трябвало да го прави. Любопитното е как набеденият си тръгва за секунди, по кой член от Трудовия кодекс. Всеки по-важен форум в областния град е под егидата и патронажа на кмета Паунов – не може иначе. В Дупница инж. Чимев /втори мандат/ от ГЕРБ е в сянката на местни величия, изпъкващи покрай сега управляващите, макар, че до неотдавна изповядваха други партийни постулати. Но и там за всяко нещо се иска кметската дума и подпис. Нови са кметовете на Бобов дол Елза Величкова /ЛИДЕР/ и на Сапарева баня Калин Гелев /ГЕРБ/ – още не са се офеодалничили. Но това със сигурност ще стане, ако я карат по примера на вече утвърдилите се първенци по останалите общини.
Какво стана с идеята за мандатност /брой мандати/ и за местните кметове, иначе си е местен абсолютизъм.

KalinGelev  kn Elllllllllllllllllllllllza

Юг News

Абсурдът кюстендилски омбудсман

Абсурдът кюстендилски омбудсман

om1 Двамата кандидати за омбудсман на община Кюстендил – включилият се в протестите преди 3 години срещу монополите на местно ниво Любомир Иванов и бившият председател на общинския съвет Васил Иванов, се явиха на обществен изпит в залата на общината пред граждани, представители на медиите, администратори. Те изложиха концепциите и стратегиите си. И двамата отбелязаха, че нормативно статутът и функциите на местния обществен защитник и посредник не са регламентирани, тази изборна длъжност е заета в едва 14 от 265-те общиин в страната. Думата омбудсман е шведска и тя означава „човек, който глобява“, но не глобява гражданите, а институциите и службите, които не са изпълнили задълженията си, каза протестърът Иванов. И добавя. „Общественият посредник няма да реши всички проблеми, но може да е този медиатор, който да посредничи между гражданите и общинската власт. Крайно време е да има някакъв коректив в тази община, но за съжаление той ще е на заплата в общината“, каза Любомир Иванов. Той даде примери за забавени към него отговори от община Кюстендил, поискани като заявител по Закона за достъп до обществената информация. Чакал да му отговорят 180 дни, накрая отговорът дошъл от … областната управа в Перник. Ясно, още отсега вдига бяло знаме пред безхаберието и инертността на чиновниците протестърът. И пред непревземаемостта на кметската институция – оттам ще му отговорят и след 280 дни, следващия път отговорът може да дойде и от областната управа в Благоевград (примерно). „Защо в Правилника за работата на обществения посредник не е предвидена санкция за служител на администрацията“, наивно се пита протестърът Любомир Иванов. Той предвижда създаване на профили на омбудсмана на Кюстендил в социалните мрежи за отчет пред гражданите и връзка с тях, ако това помага.

om3  om2
„Институцията е слабо уредена законодателно. Тук е много важна личността на обществения посредник. Тя трябва да има нормални отношения с кмета и с председателя на ОбС – независимо от личностите, които заемат тези постове. Омбудсманът трябва да е коректив, но трябва да знае как действа администрацията, какви са правилниците за работа на общинските предприятия и търговски дружества“, каза пред питащите го кандидатът Васил Иванов, сменил две-три партии, считан за „топлата връзка“ на кмета с актуалния за момента политически опонент. За популяризиране на институцията той предвижда изработка на листовки и приемни в малките населени места от общината. Васил Иванов поиска офисът на обществения посредник да не бъде в сградата на община Кюстендил – съвсем популистки.
А по кафенетата отвън подхвърлят, че кюстендилски омбудсман ще е голям абсурд. И че за поста просто устройват „нашия човек“ на заплата. Не се е намерил последните 10 години някой да каже нещо накриво и да не си е платил за това на кмета на общината. Та сега ли! Ако бъде избран, единият от Ивановите кандидати, то той ще запази статуквото, нищо „накриво“ няма да има в управлението и нещата ще си вървят както досегашните стоящите начело го искат. Ако другият Иванов (не е за вярване) стане омбудсман – и той не става, защото още на презентацията вдигна бялото знаме.

Êí - Îìáóäñìàíúò Ìàÿ Ìàíîëîâà ñòàðòèðà îò ðîäíèÿ è Êþñòåíäèë êàìïàíèÿòà "Âåëèêäåí çà âñåêè", îò îáùèíàòà ÿ ïîäêðåïÿò ñ àäìèðàöèè, êàçà â ïîíåäåëíèê êìåòúò Ïåòúð Ïàóíîâ. Ñíèìêà Êèðèë ÈÂÀÍÎÂТака, че – ако може, положението да остане досегашното. Т.е. да я кара Кюстендил без омбудсман. Поне в името на икономиите. Омбудсманът на общината ще бъде с мандат от 4 години. Той ще бъде избиран от общинския съвет с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство – 2/3 от общия брой на общинските съветници, които са 37. Затова прогнозите са да има труден избор. За трудови разходи на обществения посредник са предвидени около 25 920 лв. годишно, а за издръжка – около 3 180 лв. годишно. Средствата ще се залагат ежегодно в бюджета на общината. Финансисти пресмятат, че заплатата на бъдещия кюстендилски омбудсман ще е до 2 хиляди лева. При средна за региона от 677 лева месечно, ако се вярва на статистиката.  kn Rizzzov

Picture 133  Pic_003[1]

Юг News

Раираните матури

Раираните матури

155_5598  523_2338
За пръв път, откакто е открито преди 3 години, училището към затвора в Бобов ще има и ще „изпраща“ випуск абитуриенти, които ще завършат 12-и клас, казаха от преподавателския екип. Отсега е ясно, че зрелостниците ще завършат успешно – досега няма повтаряли някой от класовете. Не се знае дали ще имат абитуриентска вечер специално, дали ще шият костюми за случая – май ще остават по раирани одежди. Очаква се за новата учебна година да се запишат общо 110 ученици затворници. Броят им може да се увeличи или да се намали – задължителното условие да ги запишат е кандидатът да представи оригиналния диплом за завършено образование в цивилната просветна система на страната. Това се прави, за да няма измами – два дни в училище, се броят за 3 дена излежана присъда. Затова има опити някои завършили средно образование, преди да попаднат в тюрмата, да се записват в някой от класовете – така си намаляват присъдата, казват информирани. Иначе неофициално се коментира, че около 30% от осъдените в бобовдолския пандиз са неграмотни.

523_2341  523_2358
За новата учебна година ще бъдат разкрити и две паралелки за професионално обучение за седмокласници. Лишението от свобода в тях ще се обучават за монтажник по ВиК мрежи и за помощник в строителството. От ръководството търсят строителен инженер, който да преподава в новите паралелки. Обявено е и свободно място за учител по математика и физика, защото титулярът се пенсионирал. М.г. преподавателка била уволнена, след като я хванали да внася джиесем за един от възпитаниците на училището – ползването на мобилни апарати от мъжете в раирани одежди е забранено, припомнят от персонала на затвора. И т.н.
523_2339_r1  523_2352

157_5785  523_2376

523_2378

Въобще, добре организиран учебен процес върви в затвора, биха казали шефовете на комплекса, а и от регионалния инспекторат по образованието в Кюстендил. Инспекторите още отсега вероятно се готвят за държавния изпит в зандана. Квестори, техническа обезпеченост, едно-друго. Петимата зрелостници ще бъдат следени да не преписват с видеокамери да не ползват „технически средства“, ще ги придружават до тоалетната. Като се има предвид на какво са способни явяващите се, трябва да се вземат овреме мерки. А има и втора матура – по желание. Колко му е някой да избере английски език. Под сурдинка се говори, че на втората година след откриването от ръководството на училището в затвора поръчали от най-скъпите учебници по езика на Шекспир. Остава и да са учили по него старателно – има си хас! Да не подценяваме подготовката и академичното ниво на възпитаниците в затворнически одежди. Преди години сред тях бил професор софиянец, осъден за убийството на свой съсед в столична кооперация. Кучето на наглия комшия лаело и виело по цяла нощ .Ученият не издържал. Взел пищова, позвънил на съседа – оня не отворил, кечето лаело, та се късало. Отворили не отворили, професорът натиснал спусъка. Кучето продължило да лае, но стопанинът се свлякъл бездиханен в коридора зад вратата. Професорът убиец години наред учел на четмо и писмо неуките и неграмотни съкилийници в бобовдолския затвор. Няма данни дали някой от неговите обучавани няма да си вземе с шестица матурата през май догодина.

523_2380  523_2363

Юг News

Насъщният

Насъщният

Picture 316  Picture 285

430_3058

Странна, мeко казано, система с ден-два предварително записване за продажбата на хляба въвели в дупнишкото с. Кременик, казаха местни. Това създава голямо напрежение и недоволство сред петдесетината жители в селцето. Но няма какво да правят. Ако по някаква причина си пропуснал да заявиш бройката самуни, които искаш да вземеш за след 2-3 дена – например си отсъствал откъщи, не получаваш нито бройка от насъщния. Ако имаш гости и ти трябва допълнително – пак нямаш шанс да вземеш хляб-два повече. „Налага се хората да ходят до съседното Дяково, някои и пеша /5-6 киломера/ или да хващат рейса до Дупница, за да си купят хляб. Или пък аз им нося от Дяково където живея – търсят ме по джиесема, не мога да отказвам. Много неприятности имаме с тоя хляб. Болни хора не могат да си осигурят от друго място. Шофьорът на една от колите, които карат хляба от с. Яхиново, спирал до къщите и давал на хора, които го помолили да им продаде, да си го купят. В „Наркооп“-Дупница научили и разпоредили хляб да се продава само в магазина, с предварително записване. Иначе – не! Сигнализирах до ръководството на потребителната кооперация, но проблемът не се решава“, оплака се и кметът на Кременик Здравка Тонева /ГЕРБ/. А шофьорът, спирал да даде по хляб от колата на причакали го в Кременик е уволнен, казват информирани.

Picture 313

Copy of TRKNKF0010  187_8783
В Кременик карат хляб от с. Яхиново и го продават по 95 ст. за бройка. Магазинерката има право да бракува изостаналия хляб и да го обяви по 70 ст., но тя държи всеки да си казва предварително колко хляб му трябва за съответната дата. Това е своеволие, но тя не отстъпвала, казва кметът Тонева. Познато, като при соца, когато магазинерът беше всесилен – и партиен контрол, и комендант на махалата, и контрол по ракиите, изкупвач и пр. Само, че става въпрос за насъщния. Как ще караш онкоболна жена от Кременик да върви 10-15 километра пеша, за да намери хляб – за нея и за болния мъж. Президентът на фурната в Яхиново разрешава шофьорът да спира с хлебарката за закъсали хора, магазинерката не дава. Наркоопът – по-точно. Ами да въведат купоните, това остава. Колко частни фирми хвърлят хляб и храна, срещу някакви преференции ще залеят Кременик с хляб и не само Кременик. Абе, какво става, бе!

Юг News

И дъновистите шаренеят

И дъновистите шаренеят

007102077-special[2]  kn uuuuuuuuuuu4iteljat

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" õèëÿäè äîíèâòè è òàçè ãîäèíà ñóòðèíòà íà 19 àâãóñò ùå íàïðÿâàò ñâîÿ ðèòóàëåí òàíö Ïàíåâðèòìèÿ êðàé Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Âñÿêà ãîäèíà íà 19 àâãóñò äúíîâèñòèòå ïðàâÿò ñâîÿòà ïàíåâðèòìèÿ êðàé Ñåäåìòå ðèëñèê åçåðà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Около 2500-3000 привърженици и почитатели на учителя Петър Дънов се качиха на Седемте езера за празника на Бялото братство – танца Паневритмия, правен от 1928 год. неизменно, казаха хижари и наематели на почивни бази в този дял на планината. Те констатират увеличение в сравнение с м.г., повече са и чужденците. При изгрева на слънцето на 19 август дъновистите играят своята композиция до езерото Бъбрека. В петък обаче завалял дъжд, затова концентричните кръгове от танцуващи били леко прошарени – някои сложили връхни дрехи. Това с нищо не понижило настроението и не смутило празника – в този ден братята посрещат Нова година на Езерата, припомниха участници.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Òàíöúò ïàíåâðèòìèÿ ñúáèðà ñòîòèöè è õèëÿäè äúíîâèñêè âñÿêà ãîäèíà íà 19 àâãóñò êðàé Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Така, че дъновистите шаренеят, не само в буквалния смисъл на думата. Последните години вече открито се говори дори за деление при белите братя. Имащи се за елит и „масовка“ – стотиците самозвани и самопоканили се, които качват Езерата повече като туристи, не изповядват устоите и веруюто на учението дъновизъм. Официално нищо не се казва по въпроса. Но със сигурност и от дъновист до дъновист има разлика – ако се вземе социалния му статус. „Никой от тия що обикалят горе не е пил вода уморен“, злобничко подхвърлят по Дупнишко и Сапаревобанско.

IMGP5803[1]VG4[1]
Иначе  дъновизмът е съпътстван от настървен бизнес по Рила. Заради Паневритмията единственият 2,1-кирометров седалков лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера е с удължено работно време от 7,30 до 19,30 ч. Така ще е до края на седмицата, казаха от фирмата собственик на съоръжението Рила спорт. Единичният билет в двете посоки за лифта е 18 лева, някои от братята си купили билет предните дни. Има превоз с коне – по 20 и 30 лева за „курс“, според дължината на маршрута. Засилени проверки на полицията и общината в Сапарева баня направили почти невъзможни качванията до стана на Бялото братство с джипове и АТВ-та. Което не е за вярване. Коняри имат по 30-40 акта, но продължават да обслужват клиенти с бели мисли и одежди по циркуса. От НАП и инспекцията по труда в Кюстендил също правили масирани проверки на откритите временни пунктове за продажба на туристически артикули и пособия, на храни, скари и др. Бирата при долната станция на лифта е 2 лева, на горната станция и при хижа Рилски езера – 2,80 лв. но вече на 2100 м. надморска височина. Така, пропорционално на височината, поскъпва и кебапчето, което стига до 1,50- 2 лева за бройка, казаха планинари.
Танцът е само 40 минути. Бизнесът – цяло лято, какво ти – цяла година.

479865_300242826786836_414461755_n[1]

kn danovisti 3Êí - Êîíåòå ùå ìîãàò äà ñå äâèæàò ñàìî ïî îïðåäåëåèí ìàðøðóòè â ðàéîíà íà Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà, îáÿâèõà îò ÍÏ "Ðèëà". "Êîíåòå äà íå ñà ìàììóíè èëè êîðìîðàíè, òà äà ìîãàò äà ìèíàâàò ïî íåâúçìîæíè ìåñòà", íåäîâîëñòâàò ïðåâîçâà÷è ñ "÷åòèðèíîãè òàêñèòà4 â ïëàíèíàòà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Юг News

Да палиш свещ от друга свещ

Да палиш свещ от друга свещ

030Стотици миряни и поклонници изпълниха храма на Рилския манастир днес за светата литургия, отслужена от патриарх Неофит, за 1070-годишнината от Успението на основателя на светата обител и закрилник на българите св. Иван Рилски. В служението участваха архиереи от Св. Синод, свещеници от Гръцката и Сръбската православни църкви, от Москва и Македония. От олтара на съборния манастирски храм „Рождество Богородично“ се чуха и техните духовни послания към вярващите. Пред саркофага с нетленните мощи на светеца имаше колона от търпеливо чакащи реда си да целунат десницата на светеца. Богослужението продължи повече от два часа. Най-търпеливите изчакаха края на литургията, за да целунат ръката на патриарха, да разговарят с архиереите. Много от посетителите влязоха в църковно-историческия музей, за да видят новата витрина с църковна утвар, както и да разгледат галерията с икони при светата обител, в която са експонирани в „редичка“ портрети на игумените, оглавявали Рилския манастир.

189_8912_3 017
Вярващият при молитвите обаче се сепва от цените на свещите и другите църковни атрибути. Най-евтината свещ в храма е 40 ст., най-скъпата – 4 лева. Молитва за здраве с написаните на листче имена – 2 лева. Бутилчица от 0,5 л светена вода с лика на св. Иван Рилски на етикета струва 1 лев. И т н. Това си е скъпотия. По канон всеки трябва сам да си купи свещ, друг да му я плати не може. Някога одумваха гърците, че си носели в чантите чак от Елада свещи – може би, за да не оставят някой евроцент в хазната на българската обител. „Така ще е – свещите ще стават все по-скъпи. Пчелите измряха, няма восък, ако нещо химията не се намеси „, направи връзка между свещоливниците и апокалипсиса при пчеларите пред свещниците мирянка, докато стискаше пламъчето между пръстите си. По-бедните ще палят по-рядко, или ще взимат от циганите ментета, предположи друга. Патриархът не е чул тия откровения край свещниците – със сигурност. Гостите от сестринските църкви също. Светецът вижда.

195_9560_3 018

172_7214 040

Юг News

Лукомания

Лукомания

20160815_201240 лукФестивал на кромид лука ще правят от догодина.в с. Сапарево, съобщиха от общината в Сапарева баня. Идеята се родила по празненствата за Голяма Богородица. Тогава в селото организирали кулинарна изложба от ястия, в които преобладавал кромид лукът. Според местни готвачи и кулинари кромидът е незаменима съставка в повечето комбинации с месо – прави мръвката мека и адски вкусна. В този край рядко има ястие, в което да не вкарат и кромид. А така нар. ашлама е превъзходен елемент от салатите, казват тукашните пиячи и в съседното Дупнишко. Самият празник на кромида е насрочен за септември – 2017 г., след като се прибере реколтата от този вид от градините и „плантациите“. Фестивалът, чиито символ емблема ще бъде голяма глава лук в добавка с други зеленчукови елементи, ще включи не само кулинарна изложба, но и конкурс за най-добра везеница с лук. Разбира се, и с много музика и танци. Местни „капацитети“ казват, че бъдещият фестивал е начин за сапаревобанчани и в с. Сапарево да се конкурират със съседния Самоков, където култура номер 1 и емблема на града и района е картофът.

 524_2416 525_2541
Това е положението. Всеки зеленчук ще си има фестивал. Да се готви Жабокрът със зелето, Раненци, Каменичка Скакавица, Гърляно и др. с картофа, за краставицата не се сещам. В дупнишкото с. Яхиново могат да уважат цвеклото. Обидно, но никой не се е сетил за тиквата – все още, но ще и дойде редът и на нея. Богослов с боровинката например, но да не отиваме при плодовете – горски и „питомни“. Може и при животните – на коня, на овцата /не че няма Тодоровден, Гергьовден и пр./. Откъде намира сили тоя народ за фестивали и празнувания по повод и без никакъв повод, като е сдал отвсякъде. Въпрос на жизненост или на нашенски инат и да се прави всичко напук на … кризата, да речем. Впечатлително е колко народ се впуска по организацията, непременно читалищата, пък и кандидатстват по някоя европрограма – така, де! на подобни празнични „форуми“, а пък и колко друг народ се стича да празнува и да полюшва и друсва хора на празника на лука – да го вземем пак него. И друг път сме питали – кой и кога ще работи, като всеки ден е празник на нещо. То и по световния календар е така, по черковния също – светците са повече от 365-те дни в годината. Абе, да празнуваме. Кой ще чака чак до септември догодина и да ходи чак в Сапарево на кромида. Дотогава има много преди лука, с който ще се закичат сапаревци.

                Atanasov1[2] Picture 044

                        Picture 926 Снимка0331[1]

Юг News

Костендил – да става поне за снимки

Кюстендил – да става поне за снимки

kn Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiro

Кюстендилци бързо разпознават места и мотиви от града си в най-новия клип на Миро – песента „Дочупи сърцето ми“, коментират фенове на певеца. Парчето е посветено и възпява всепоглъщащата любов на ром тийнейджър и ученичка българка. Възможно е героите и прототипите му да са от тоя град – кай знае. Кадрите са правени пред входа на поолющеното второ ОУ „Даскал Димитри“ в Кюстендил, вкарана е и велоалеята покрай река Банщица, която пък отвежда, но не стига, до ромския квартал „Изток“. Влюбените са си влюбени, но бордеят, показан в клиповата композиция, ти спира дъха – такава беднотия и мръсотия, схлупени къщурки, откъдето вероятно трябва да решим, че е роден и е произлязъл мургавият Ромео, за който Миро пее.

447_4724 kn Di4o
Така след Д-2, които написаха, композираха, изпяха и качиха на албум, който така и озаглавиха – „Черешово дърво“, и Миро се е вдъхновил от кюстендилската непринудена действителност и интериор. Градът стана снимачна площадка и за игралния филм „Каръци“, който на всичкото отгоре грабна награда на фестивала в Москва през 2015 год. „Ставаме все по-известни, като се гледаме в кадър – на песен или на кинолента“, подхвърлят из тукашните кафенета. Поне за снимки да става тоя град, с нещото ретро, с типичния провинциализъм, с ромското „присъствие и участие“, което ще става все по-осезаемо.

kn Karatsi 1

Êí - Öÿë ìåñåö, äî â÷åðà, Êþñòåíäèë áåøå ñíèìà÷àí ïëîùàäêà çà áúäåùèÿ èãðàëåí ôèë. "Êàðúöè". 150 ó÷èíèöè è äåñåòêè êþñòåíäèëöè çàðàáîòèëè ïî 30 ëåâà íà äåí êàòî ñòàòèñòè, åïèçîäèöè è çà ó÷àñòèå â ìàñîâêèòå, ñïîäåëèõà îò åêèïà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Юг News

Име твое

 Име твоеkn Bojija 3

010  Picture 920

kn Bojia

„Слава твоя , Богородице! Ти помогни на нас сега да оцелееме…“ Това едва ли са нашепвали стотиците кюстендилци, които още от ранната утрин влязоха в централния храм „Успение Богородично“, за да запалят свещ, да чуят благослов от свещеник и да се помолят за здраве. Черквата „отбелязва“ и 200-годишен юбилей. Отците казват, че по план за деня Голяма Богородица т.г. са имали планове и амбицията да ремонтират и укрепят храма, чиито колони м.г. подадоха и се рушат от влагата. Наложи се да бъдат укрепени със строително скеле, доставено им спешно от местна фирма. Къде ти. Винкелите още стоят. Оказа се обаче, че за ремонта е необходим идеен проект, за чието изготвяне общината отпусна около 24 хиляди лева. Експерти трябва да преценят кое и докъде може да се ремонтира и укрепва. После ще се търсят пари. И т.н. Не се води статистика от поповете, но като че ли всяко второ село в региона прави курбан на 15 август. За да изпита „Духовна радост“ и да приеме някаква надежда за по-добри дни, за „оцеляване“, както се казва в „молитвата“, спомената в началото.

007Стана и другото. До централния пл. Велбъжд общината организира традиционния си празник Панагия – Въздигане на хляба, акцент от който е изложбата с богородични пити, хлябове, домашно приготвените /та дори да е и служебно разпоредено им/ в читалищата, пенсионерски клубове, културни звена, от отделни доказани майсторки на месивата, баници, зелници, пити, погачи и пак пити, питки.
И докато това се получава, не можем да не сме претенциозни към поповете по храмовете да го дават по-хрисимо и молитвено, не разгърдени в жегата да отправят благослов и канонични послания. И да поучават, но трябва повече да четат светото писание. Миряните – и те, да идват по-подготвени в храма, не да се бутат „за удоволствие“ при свещниците и да си подвикват на загубилата се в тълпата приятелка – „Маре, Маре, ме…“. Бизнесмени да не сумтят открито, че „пак ли е празник и няма да се работи както требе“. По сергийките отпред да не пресмятат във всеки един момент „дали сме на печалба дотук и защо ли сме излезли“. И цветарите отсреща да не ругаят, „че Богородица не е 8 март и китките не са атрибут в такъв ден“. Ламтеж да се печели – навсякъде, и сред поповете – също.
Да изречем, все пак – „Име твое…“

kn Bojija1  kn Bojija 2

Юг News