Без категория

Тежки метали за клетия Босилеград

Тежки метали за клетия Босилеград

%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0

432_3265

Британската компания „Минеко“ щяла да открива мина за олово и цинк в село Караманица край Босилеград. Това означава екокатастрофа за сънародниците ни оттатък границата, оповестяват в писмо до медиите от културно-информационния център на сънародниците ни там. Селото се намира на границата България – Македония – Сърбия. Мината е работила за кратко през 50-те години на миналия век по времето на бивша Югославия и е закрита поради нерентабилност, липса на добри пътища и инфраструктура. Ето мотамо какво пишат клетите босилеградчани.
От 2010 година „Минеко“ провежда изследователска работа заедно с партньорската фирма „Босил-метал“ която специално бе зарегистрирана за тази цел. Появиха се информации, че първоначалните изследвания са показали, че има достатъчно количество рудни залежи за откриване на мина „Босил-метал“ която щяла да стане една от водещите мини за олово и цинк в Сърбия. Досега в „Босил-метал“ били инвестирани 11 милиона и трябвало да се инвестират още 12-15 милиона щатски долара. Откриването на мината било планирано за 2018 година и щяла да осигури работа за 400-500 души. http://far.rs/index.php/bg/2016/03/24/shte-otvarqt-mina-2/
В такъв тон се изказваше и кмета на Босилеград Владимир Захариев. Същевременно, по коритото на рекичката която изтича от този район и се влива в река Драговищица при ГПП „Рибарци – Олтоманци“, неизвестно как, почнаха да никнат една след друга малки водоцентрали. Това донесе промени във флората, фауната и селското стопанство от селата Караманица, Горно и Долно Тлъмино, Бистър, Рикачево и Бранковци и местните жители почнаха да негодуват. И до днес не е ясно по каква процедура и на базата на каква експертиза е допуснато тяхното изграждане и каква е ползата от тях за общината. Вероятно по същия начин се е стигнало и до „пилотния“ проект за флотация.
От две години местните жители сигнализират, че в реката се изливат отпадъчни води от „пилотните“ съоръжения за технологично изследване на флотационната преработка на олово и цинк в местността „Подвирове“ и „Поповица“. Бистрата планинска рекичка от време на време започна да получава млечно-бяла боя. Най-напред изчезна планинската пъстърва. След това местните селяни се заоплакваха, че добитъка им вече не иска да пие вода от реката. През 2012 година селяните започнаха да изпращат писма с оплаквания в сръбското министерство за защита на околната среда. Оттам дойдоха сухи чиновнически отговори, че рударските, екологичните и хидрогеоложките инспекции следят положението и че не е регистрирано присъствие на тежки метали в реката. С оглед на това, че става дума за гранична зона и че отпадъчните води от „пилотната“ флотация се изливат в река Драговищица а от нея в Струма, за проекта на „Минеко“, освен сръбското Министерство на земеделието и защита на околната среда, трябва да се произнесе и Министерството за защита на околната среда и водите на Р. България и Министерството на околната среда и просторно планиране на Р. Македония.
Към края на юли, „Босил-метал“ д.о.о. подава иск до Министерството на земеделието и защита на околната среда за екологична оценка на „пилотното“ съоръжение за флотация. С решение № 353-02-1477/2016-16 от 27.09.2016 подписано от зам.-министър Александър Весич, Министерството взима решение, че на базата на предоставените документи НЕ Е НУЖНО да се прави Студия за оценка на рискове за околната среда, ако се спазват „предписаните изисквания“?! Каквото и да означава това. По-нататък, в становището по  решението се твърди, че съгласно изискванията от Конвенцията за оценка на влиянието на проекти на околната среда в трансграничен контекст  е „…задвижена процедурата за осведомяване на Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и просторно планиране на Р. Македония, с описание на планираният проект и възможните трансгранични влияния. В процеса на разглеждането на иска не са доставени коментари и мнения на заинтересованите органи и организации и на заинтересованата общественост, включително мнения и коментари от Р. България и Р. Македония“.

458_5801  457_5794
Въпреки че, както се твърди, не са доставени „коментари и мнения“ на заинтересованите страни, Сръбското министерство счита, че предвиденият „пилотен“ проект е с ограничен капацитет (3 t/h) и времетраене (2-3 години) и трябва да послужи за определяне на оптималните параметри и съоръжения за бъдещите флотационни съоръжения които, според плана, трябва да се реализират през следващите години. По нататък се изброява, че „пилотния“ проект няма значително влияние на рудните залежи, почвата, растителния и животински свят, културните, жилищните и инфраструктурни обекти и че може да окаже незначително „временно“ влияние на качеството на въздуха и водата от „Безименния поток“?
От пръв поглед си личи, че Решението на сръбското министерство има един огромен недостатък – липсва му експертиза. Не е ясно защо точно там трябва да се прави флотационно съоръжение, какви флотационни реагенти ще се използват, с какъв капацитет ще бъде то, кой ще понесе отговорността за евентуалните щети, колко пари ще инвестира „Минеко“ в инфраструктурата и защита на околната среда в Босилеград, какви са икономическите ползи от този проект за развитието на общината и пр. Дори и да се окаже, че вредата от „пилотния“ проект не е чак толкова голяма, кой може да гарантира, че превръщането му във „водеща“ мина за олово и цинк в Сърбия през 2018 г., няма да предизвика екологична катастрофа която да засегне трите държави? Няма ли тогава да бъде твърде късно за реагиране? Това допълнително обезпокоява оределите местни селскостопански производители и животновъди които доскоро поне се радваха на здрава околна среда. Те се страхуват, че техният интерес да живеят в здрава околна среда не представлява нищо пред печалбите на международните компании за производство на тежки метали. Не могат да разчитат и на подкрепата на община Босилеград, известна с безотговорното си, корумпирано и некомпетентно управление.

Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ Âñå îùå íà ãðàíè÷íàòà ïèðàìèäà ïðè âðúõ Ðóåí /2 251ì/ ñòîè àáðåâèàòóðà "ÍÐÁ" è "ÑÔÐÞ" Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Единствената им надежда е евентуалната реакция на Министерството на околната среда и водите на Република България и може би, съответните реакции на екологичните сдружения в България и на българската общественост. Все пак, отпадъчните води ще се изливат в Драговищица и Струма които напояват Кюстендилската котловина. Въпросът е, истинската информация да стигне час по-скоро до тях. Сръбската страна твърди, че е доставила такава информация на българското и македонското министерство и на обществеността и не е получила никакви „мнения и коментари“.
Най-неосведомена в случая е именно най-засегната – Босилеградската общественост и особено жителите от селата по поречието на Бранковска река, Драговищица и Струма. Информацията за строежа на оловно-цинковата мина „Караманица“ е едностранчива и селективно подбрана. Дават се огромни цифри за инвестиции, обещания за стотици работни места дълбоко под земята, производство на стотици хиляди тонове концентрирана руда олово и цинк, но не и за вредните последствия на тежките метали за здравето на миньорите, жителите на околните села, животните, питейната вода и околната среда. Тревожинят най-вече за кюстендилци и за поречието на Струма текст е подписан от шефа на КИЦ-а в Босилеград Иван Николов.
Така. При цялата беднотия, сръбска асимилация и незачитане на правата на българите – сега и тежки метали, екокатастрофа. Мила родна картинка. За тежките метали питайте в Гюешево, за флотационната фабрика, чиито демоничен профил още е част от пейзажа преди Деве баир. А нерекултивираните хвостохранилища при Преколница, при костницата при Гюешево. За язовир „Преколница“, където дори и РИОСВ обяви наличие на тежки метали при изтичащите води преди години. Сега плачат за евентуалната угроза от екобеди в Караманица /Босилеградско/. На бедния и тежки метали са му малко. И това ще понесеме.

457_5787  458_5806

Юг News

Отвертките на Дупница

Отвертките на Дупница

Êí -  Äóïíèöà â÷åðà áåøå äå íàí òðàóð çà çàãèíàëè ÷åòèðèìà ãàñòàðáàéòåðè ïðè êàòàñòðîôè â Èòàëèÿ è ÑÀÙ - çíàìåíàòà ïðåä îáùèíàòà è íà äðóãè ìåñòà â ãðàäà áÿõà ñïóñíàòè íàïîëîâèíà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ  528_2814

Êí - çà Êðèìè Àíåñòåçèîëîãúò ä-ð Íèêîëàéú Êàðàñòîÿíîâ ñ äúùåðÿ ñè Âëàäèìèðà - çàðàäè êîÿòî â Äóïíèöà ñå êîìåíòèðà, ÷å å óáèò ãàðäúò íà Áðàÿò Ãàëåâè - Íèêîëàé Ðàäåâ-Îòâåðòêàòà /âäÿñíî/

Като пристигнах пред „Колата”, Николай Радев лежеше на земята и пъшкаше, направо виеше от болка. Питах го „кой го направи?“, и той ми отговори – „Карастоянови“. След това пак го питах, като повиках стоящия наблизо полицай, кой го направи, и Радев пак ми отговори – „Карастоянови”. Това са част от показанията на Васил Капланов-Каплата /43г/, един от двадесетината свидетели по делото срещу зъболекаря Владимир Карастоянов и синовете му – Николай и Иван. Те са подсъдими за предумишленото убийство на Николай Радев – Отвертката, станало на 11 март 2014 година в заведението „Колата” в Дупница. Капланов свидетелства в съдебната зала в Кюстендил повече от два часа. Той разказа, че не са били приятели с Радев, а само познати. На въпрос, защо веднага след като бил намушкан Николай Радев звъннал точно на Капланов за помощ, свидетелят така и не успя да даде задоволително обяснение.
„Като пристигнах пред заведението, Радев лежеше на земята в тревата между „Колата” и тротоара, а фланелката му от бяла беше станала червена. Кръвта, която изтичаше от раната, беше тъмно червена, като от черния дроб, защото – както са ни учили, от другите органи кръвта, която изтича, е светло червена“, обясни пред съда Капланов. Той беше категоричен, че не само помогнал да качат носилката с пострадалия в линейката, но и няколко пъти влизал в нея, като и там задал въпроса, кой му причинил нараняването. „Целта ми бе повече хора да бъдат свидетели на думите на Радев”, обясни Капланов и допълни, че в линейката отговорът бил „Абе, ти луд ли си, нали ти казах – “ Карастоянови”.

img_3302  99618-karastoianovi_dupnica-121
Дупница направо може да се гордее с такива хора – като Отвертката, като Капланов-Каплата и др. А нима няма да му завидят криминалисти на Капланов, писатели и повествователи, анатоми и медици и изобщо тия „що са ги учили“, на тия познания на Каплата. Човек от плътното обкръжение на Галеви години наред. А Братята не допускаха толкова близо кякого, ако не са убедени, че… Тия хора – Отвертките и Каплите на Дупница само от космонавтика не са разбирали, но знае ли човек. А съдопроизводството за тях не е никакъв проблем, приключение не е даже. Елементарен въпрос – кой е пускал Каплата да се качва два-три пъти в линейката. И как така бодро и 1:1 си говорят с умиращия Отвертката, чиято кръв – „Черна“, /като при Ботев – „Черни ми кърви в земята, в земята, майко – черната!“/, изтича. На операционната маса Отвертката е издържал петнадесетина минути. Дали и тогава не си е говорил с Каплата – през рамената на опериращите го. Ужас. Защо тия хора си говорят пред бая ми ти авторитетен съдебен състав, оглавяван от магистрат номер 1 в Кюстендил Мирослав Начев, каквото им падне. Без страх от закона. Така беше и на процеса срещу Братя Галеви. В който, кой-знае защо участници /независимо в каква роля и позиция/ не бяха нито покойният Отвертката, нито Каплата. Нито други Отвертки на Дупница.

img_2660  image_1614425_21

kn-uaaaaplata  Digimax A50 / KENOX Q2

Êí - Âäîâèöàòà íà óáèòèÿ ïðè êúðâàâà ñâààä â äóïíèøêî çàâåäåíèå íà 11 ìàðò ò.ã. Íèêîëàé Ðàäåâ-Îòâåðòêàòà - Ìèëåíà Ñòîÿíîâà, êîÿòî æèâåå è ðàáîòèâ Ëîíäîí, ïóñíà æàëáà ñðåùó òðèìàòà ëåêàðè Êàðàñòîÿíîâè, áîâèíåíè â óáèéñòâîòî. Òå îïèòàëè äà ÿ áëúñíàò ñ àâòîìîáèë, çàêàíâàëè ñå äà ñå ðàçïðàâÿò è ñ íåÿ, êàêòî ñ ìúæà è è ò.í., ñòàíà ÿñíî íà çàñåäàíîåòî íà êþñòåíäèëñêèÿ ñúä â÷åðà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ   99413-ivan-karastoianov-111

img_3308  3

Юг News

И водопадите обраснаха

И водопадите обраснаха

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b42

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b0  %d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b41
Одобрен е проект за изграждане на екопътека край третия по височина /72м/ водопад в България – Скакавишкия, каза кметът на с. Полска Скакавица Емил Димитров-Шинда. От общината в Кюстендил коментирали пред него, че ще бъде подобрен и пътят, който води до феномена. Ще бъде направено почистване на обраслите с храсталак пасажи от двете страни. „От години не са рязани храстите. Самият водопад се вижда едва около 15%-20%, останалото е скрито от клони. Екопътеката дано обаче да не обхване и не унищожи ценни видове край водопада“, казва природозащитникът от Кюстендил и бивш общински съветник инж. Севделин Атанасов. Кметът на селото Емил Димитров все още не знае какво ще и финансирането на проекта, но увери, че процедурите са вече до избор на фирма изпълнител. Екопътеката ще е дълга около 500 м., казват информирани.

425_2536  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Екопътеки много – при Стобските пирамиди например, един местен „гений“, шеф на напълно измислен Балкански природозащитен съюз, вече покойник, прави екопътека /от бетон/ по хълма Хисарлъка. Заради европарите по програми, проекти, субсидии и траншове всеки тръгва да прокарва екопътеки. И при Скакавишкия водопад ще стане. Само дето малцина и сред туристите сигнализират, че всичко и при водопада е обрасло. Джунгла. То кое вече е не е обрасло. Минете при бившите казарми в областния град, както и в Дупница, в Самоков – страхотия, избуяли храсталаци, не се минава по плаца, където биеха стъпка всяка сутрин и вечер роти войници. И при военното окръжие в Кюстендил, откъдето хиляди донаборници тръгнаха към родната казарма. А чиновниците под пагон не изскубаха и един плевел в двора на канцелариите си, за да не стане пущинак. После елегантно се преместиха в сградата на бившия изчислителен център. Или бившият градски плаж – и там пораснаха тръни. А и доскорошният техникум по дървообработване. Обрасли са трибуните /и шипки растат/ на стадион „Странджата“, където в зората на демокрацията концерт направи Лепа Брена. А какво да кажем за бившото лятно кино „Фестивал“ при битака. Там горските могат да добият стотици кубици дървесина – нищо не личи вече там да е било културен и изобщо цивилизован обект преди двадесет години. А жп гарите по направлението Радомир-Кюстендил, това Полска Скакавица /при обраслия водопад/, това Шишковци и др. Не надничайте изобщо по 15-те спирки по жп дестинацията Кюстендил-Гюешево. Обрасло е от десетилетия минарето на джамията Фетих Мехмед. Обрасват недостроени при соца обществени сгради и постройки. Обрасват бивши иначе нови заведения /Сайма/ при Ябълково, Аквариума при „старата полиция/. И др.
Това, ако не е страшно – кое ще е. Като „село през май“ са станали доста кътчета от градове и села, от родината. Колкото и санирания да се правят, козметики, откраднати ремонти и пр. Обрасваме!

165_6522  183_8331

165_6503_2  195_9544_3

Юг News

 

Телефонен кошмар след Васко Кеца

Телефонен кошмар след Васко Кеца

kn-klavichiii

  525_251621 граждани от Кюстендилска област са сигнализирали полицията за последното денонощие, че по телефона са им се обадили лица, които се представят за полицаи, лекари или търговци на радиатори и очакват да бъдат подпомогнати с пари. Има и 1 жертва /кюстендилка/, разделила се е с 2 000 лв. и златен пръстен от 6 грама. Ако получателят на обаждането, прояви съмнение или отказ да даде пари, следвали заплахи, че ще последва нападение над набелязаната жертва или на имота ви. Това написа в извънреден бюлетин областната дирекция на полицията в Кюстендил. Като не пропусна да призове: Както и да се представя обаждащият се по телефона, макар и да отправя заплахи, НЕ ДАВАЙТЕ ПАРИ! ПОЛИЦАИТЕ, А И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, НЕ СЪБИРАТ ПАРИ НА РЪКА! Звънете на тел. 112. Не забравяйте: че ще последва нападение над вас или имота ви. Запазете самообладание, потърсете съсед, роднина, позвънете на тел. 112!“
Не помагат подобни апели, щом и една Анахид Тачева се върза на телефонния кошмарен за пенсионерите улов на аломошениците. Които се оказват свръхактуални. Всяка една реална угроза, мъка и изпитание за обикновения човек – бежанците, банковите афери, ежедневните катастрофи по пътищата, задържанията по полицията и др., успяват да вържат с постановката, която пускат по телефонната слушалка. А колкото и от полицията да твърдят, че ПОЛИЦАИТЕ, А И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, НЕ СЪБИРАТ ПАРИ НА РЪКА!, явно обикновеният българин не го вярва. По-скоро вярва, че „всички вземат“, дали е на ръка – няма значение.

kn-keetsa„Аз не искам такава телефонна любов“, пееше в не толкова далечното минало Васил Найденов-Кеца. Дали не е предусещал кошмарите, които спохождат сега пенсионерите ни от села, градове и дори по столицата ни. В метафоричен план, разбира се. Но пак става въпрос за наивници. Влюбените и измамените си знаят защо.

Юг News

Елха на площада

Елха на площада

014
През преспи сняг и по непочистени пътища докараха елхата, която от четвъртък привечер се „извиси“ насред пл. Велбъжд в Кюстендил, казаха от екипа на отдел „Култура“ на общината, отговарящ за осигуряването и монтирането й. Коледното дърво е високо 12-13 м., отрязано е в Осоговския балкан в м. Трите буки, на около 1500 м. надморска височина. Кран, вишка и камион участвали в операцията. Изправянето на елхата стана с помощта на кран, нает от частна фирма. „Едва сме пристигнали, по планината има 50 см. сняг, но пътищата бяха най-големият проблем – не можеш да минеш отникъде“, разказаха работниците. Украсяването на елхата ще продължи точно седмица, а светлините ще бъдат запалени от кмета на града Петър Паунов на 9 декември вечерта, уточниха от отдел „Култура“.

182_8224  copy-2-of-trknkf0006
Елхите имат доста приключения по пл. Велбъжд. Една я крадоха. На друга рязаха върха, защото отгоре греела петолъчката – за малко напрежението по дървото по светещите системи не е било дръзките противници на комунизма, покачили се с брадва да секнат „връшката“. Почти всяка Нова година минувачите покрай коледния символ спорят накъде клони върхът на елхата – наляво или надясно. Една година едно от разклоненията на дървото беше счупено при транспортирането и монтажа. Само най-внимателните минувачи забелязваха травмата му. И т.н.
Кюстендил си е извоювал привилегията да слага последен /не само от окръжните градове/ елхата си. Светлините грейват на втория петък от началото на декември. Но не в това е мъката и проблемът. А във вече във всичко повтарящата се аранжировка. В баналността. Толкова ли няма някоя и друга хилядарка по бюджета или от спонсори, та елхата да е по-по-така. За „Кюстендилска пролет“ се редуват все известни шоумени да водят и проводят празника. За „черешата“ /през юни/ докарваме поредната румънка световна попизпълнителка. На предизборните фиести гостуват даже Джо Лин Търнър. За около елхата обаче не се намират хрумвания и пари нещо да се пораздвижи. А горката елха – след месец я демонтират, а работници на „Чистота“-та с резачките почват кастрене, разфасоване и трупиране. От нея правели дръжки за метлите на циганките метачки – по същия площад и наблизо.

160_6091  trknkf0235

160_6073  kn-ellha

kn-eeeelha  koledna-elha-vashington-151498-500x0

articlephotoid-9277-473-294  articlephotoid-9279-473-294

5231c53d30394098521285  728c1d339adb92bbe81e3fbb3b3919df

Юг News

Пари за СИКаджиите, устискали два тура

Пари за СИКаджиите, устискали два тура

photo_verybig_7795801

photo_verybig_7961181Изплащането на възнагражденията на участвалите в комисиите в община Дупница по провеждане изборите за президент и вицепрезидент и националния референдум започва от 1 декември. Плащането ще се извършва всеки работен ден от 10.30 до 12,30 ч. и от 13.30 до 17 ч.  на партерния етаж на общинска администрация. Неофициално се каза, че от 1 декември ще се изплащат възнагражденията на членовете на изборни комисии и в община Кюстендил. Този суховат текст, излязъл по сайтовете следобеда на последния ден на ноември, зарадва около 2 400 СИКаджии в региона. Толкова бяха ангажирани в 284-те секции в областта. Като между първия и втория тур имаше текучество. От Бобов дол няколко категорично отказали да са в комисия за балотажа. Така протестират срещу номерата и безпринципността, на която станали свидетели при отчитането на вота на 6 ноември вечерта в РИК в сградата на общината в Кюстендил. „Ние пристигнахме едни от първите, а минахме почти последни. Просто, някои общини си уреждат с хора от РИК да минат по-бързо, нас ни „еб…ват“, ръмжи изборджия от миньорския град. Неговото предложение е следващите избори, които няма да са толкова далеч, да има друга организация. „Защо тия от Информационното обслужване, които са доста надути и са бая хора като брой, не отделят по двама-трима и да вкарват резултатите от протоколите на място“, роптае човекът. Или да се дават номера на общините, като при докторите. И т.н. Гербаджия си признава, че се направил на болен и не ходил на балотажа, намерили кой да го смени. Така си спестил мъките, не ги иска тия мижави 50-60 лева за деня на вота. „Никой не иска да носи чувалите. И срещу 100 лева хонорар“, оплакват се общинари в Кюстендилско.

kn-uuuuurna  kn-4ervenno
Дано машинното и електронното гласуване да навлязат бързо и тотално при изборите. Тогава няма да има нужда от така раздути СИК-ве. В едно Трекляно с 383-ма избиратели, колкото половин секция в областния град, изградиха 9 секционни комисии. Тия хора се „озориха“, та знае ли се. Изобщо – мажоритарен, пропорционален вот, машинно и електронно гласуване,,,седналост и приседналост, и какво ли не. Но е време и да се промени нещо и със СИК-те. По селата те са един и същи – независимо кога и какво се избира. Да се въведе мандат и за тях. Или друго – в секционните комисии да се участва доброволно, без заплащане. Е, как, бе!

photo_verybig_7986421  kn-podpisska

Юг News

Платено саниране

Платено саниране

011  023

033Собствениците на новосанирани жилища в Кюстендил трябва в двумесечен срок да подадат декларация с отразените нови обстоятелства и подобрения за имота, за да се изготви нова данъчна оценка за апартаментите им, казаха финансисти от общината. Срокът тече от датата за пускане в експлоатация на реновирания блок. Засега в Кюстендил те са 5 с около 300 жилища общо, предстои пускането на още толкова кооперации. Неподалите декларация подлежат на глоба от 50 до 500 лева. От отдел „местни приходи“ ще тръгнат на проверки за установяване на нарушения по Нова година. Законът задължава всеки собственик, извършил подобрения в имота, да го декларира в 60-дневен срок, припомнят от общината.
То е ясно. Новата данъчна оценка означава и по-висока такса смет, чиито размер за 2016 год. в Кюстендил е 1,6 промила върху данъчната оценка. В Дупница ще вдигат таксата смет с около 30% догодина. Другата важна процедура за собствениците на новореновирани жилища по националната програма е издаването на клас „С“ за енергийна ефективност. Това се прави в рамките на една година от енергиен одит, който се произнася върху ефекта от санирането – температура в жилището преди и след ремонта, загуби на енергия по отоплението и пр., поясниха експерти. Национален анализатор обясни наскоро, че парите по националната програма за енергийна ефективност са по бюджета, т.е. всеки българин плаща. С отчисленията за всяко нещо. „Такова нещо като безплатен обяд, даден от бизнеса и държавата няма. В случая със санирането имаме една голяма далавера, която е спомагаща за олекотяване на и без това изтънелия джоб на баламите, които се хванат на въдицата като същински балъци и източване на средства от държавния бюджет, които са за сметка на останалата рая“,пишат „отговорни“ сайтове.
И друга една подозрителност. Защо при всеки завършен в рамките на 5-6 месеца новореновиран блок се прави тържествено откриване – ленти, поп и водосвет, кмет на община, областен шеф – задължително. Дечица в национална носия, докарани специално от отдел „Култура“, невръстните момичета зъзнат под есенния хлад, за да държат подноса с ножиците и сгънатата все още лента. И хабер си нямат какво става с някакъв блок, строен преди повече от 40 години с панелки или с пакето-повдигащ кофраж. Тая излишна тържественост издава кампанийност, показност, от която се възползват управляващите. Които и да са те. Санираме ви, но не забравяйте пред урните кои сме санировачите. И колко магистрали направихме – Северна, Южна дъга и пр. и пр. Само, че българинът „умер“ да издокара точно такива, които му носят саниране. „Всичко се плаща и добро и лошо“, го е казал народът векове преди да го санират хора от калибъра на министър Лиляна Павлова. „Всичко се връща“,  пееше в по-ново време Руши Видинлиев. „Честито!“, все пак, на заобичалите наново панелките си българи. А кой ще санира и изчисти вътре в ухаещите още на химически строителни смеси соцпанелки. Отвън е лесно – платено или не. Вътрешното саниране не става, по никаква програма.

024  181_8178

181_8177  165_6593

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  165_6589_r1

Юг News

Нека да е сняг

Нека да е сняг

441_4167

446_4606  446_4614

photo_verybig_4812981

Кюстендил е в готовност за зимния сезон,обяви – макар и в отпуск в края на ноември Ивайло Чалъков, шеф на звеното „Управление на кризи“ към общината. „Мога да кажа че подготовката е на ниво. Съгласно заповед, издадена от кмета на Кюстендил Петър Паунов, основана на Закона за защита при бедствия, са предприети превантивни мерки с цел осигуряване нормалното функциониране на техническата инфраструктура, снабдяването, обслужването и услугите на територията на общината”, каза Ивайло Чалъков. Освен това са предприети мерки за намаляване на евентуалните последствия за населението при усложнена зимна обстановка. Самата заповед с разписаните мерки, е изпратена до всички директори на дирекции, до лицата, имащи пряко отношение за организирането на дейностите в зимния сезон, включително – водоснабдителното и електроразпределителното дружество. Всяка от институциите е наясно с превантивните мерки, които трябва да се предприемат“. Така рапортува кризистникът на общината Чалъков.
Освен това – от 50 до 500 лева глоба ще налага общината в Кюстендил  за непочистени от сняг тротоари и пред кооперациите, санкцията за юридическите лица е от 100 лв. до 1000 лв., съобщиха от администрацията. При усложнена зимна обстановка кметовете по места трябва да организират дежурства и да предприемат действия по почистване на пътищата в населените места. По заповед на кмета на Кюстендил Петър Паунов през зимния сезон се забранява разкопаването на улици, ремонт на тротоари, работата по зелените площи без разрешение на общината, каза Ивайло Чалъков, ръководител на звеното „управление при кризи“ при общинската администрация. Община е в готовност за зимния сезон, уверява споменатият Чалъков.

photo_big_380521  photo_verybig_4817581
А снегът си знае своето и взе да побелява в късната понеделнишка вечер. Нека – пък да видим колко пътните, общинарите, Енергото, Спешното, мобилните оператори, ВиК, кметове по села и паланки, пощите, ветеринарните специалисти – ако ги викат и се наложи, междуучилищните връзки и жълтите бусове, социалният патронаж, автобусните превозвачи, БДЖ и особено любимата жп дестинация Кюстендил-Гюешево, докъдето тренът се придвижва с 20 км в час, дървосекачите, които веднага ще вдигнат цените на дървата и цепениците на склад, защото „не могат да се качват камионите в тоя сняг“, сякаш сега тепърва режат за дърва за огрев, та дори и гробищните „служби и органи“, които при сняг не винаги смогват да покриват ритуалите си – особено по селата, където и „централният път не е изринат, камо ли този към местното Пер ла Шез. И т.н. Иначе във всяка община ще се намери по един Ивайло Чалъков, който – и в отпуск да е, ще рапортува, че всичко е готово и снегът да идва. Нека го снега. Но по селата върви и друга отколешна приказка: „Зла зима се е свила над сиромасите“.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Êîòàðàêúò Ìàéêî /21/ å ïàçà÷ íà õèæà Ðèáíè åçåðà ïðåç çèìàòà, êîãàòî òèòóëÿðúò Òîäîð Áàëàáàíîâ /53/ ñå ïðèáèðà â ãð.Ðèëà. Îòñêîðî âåòåðàíúò èìà äâàìà ïîìîùíèöè - ìàëêè êîòåòà, äîêàðàíè îò ãðàäà. Ñíèìêà - Èíòåðíåò Èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  Êí - çà ÄÒ Ëàâèíà ïîìåíà â 7,45 ÷. íà 12 ôåâðóàðè ëàíè ïúðâèÿ åòàæ, ïðèñòðîéêè è áóíãàëàòà êðàé õèæà "Ðèáíè åçåðà". "Áåøå ñòðàøíî, íî è àç è êîòàðàêúò Ìàéêî îöåëÿõìå", ñïîäåëà ãîäèíà ïî-êúñíî õèæàðÿò Òîäîð Áàëàáàíîâ /50/. Ñíèìêà - Èíòåðíåò, èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

kn-lidka  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Â Ñâåòà ãîðà Àòîíñêà ãëåäàò çåëåí÷óöè è îâîùèÿ äîðè è ïîä ñíåãà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  418_1891_2

Юг News

Двукатски арсазлък

Двукатски арсазлък

Êí - Èçáðàíèÿò çà øåô íà àäâîêàòñêàòà êîëåãèÿ â Êþñòåíäèë Ðóìåí Àíòèìîâ / â ñðåäàòà/ íå ìîæå äà îãëàâè ñúñëîâíààò îðãàíèçàöèÿ â ðåãèîíà, çàùîòî âîòúò áåøå îáæàëâàí è ñå èñêà íîâ èçáîð íà ðúêîâîäíè îðãàíè çà êîëåãèÿòà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Първо да изясним термините. „Двукатите“ наричаше адковатите Тодор Колев в една своя по-малко известна песен, посветена на разводите и присъжданията на децата между разделилите се в съдебна зала. „Арсазлък“ пък е използвана дума по Пиянечко, на юг от Невестино. И означава „лошотия“, „душманлък“. А сега – по същество. След проведени избори на управителни органи на адвокатска колегия в Кюстендил за председател на местната юридическа организация беше избран кюстендилският адвокат Румен Антимов. Битката кой да оглави тукашната адвокатура беше между кюстендилските юристи – съученици  /дори седели на един чин/  Константин Дингозов и Румен Антимов. С девет гласа повече вторият спечели изборите. Предишният председател на адвокатската колегия в Кюстендил Васил Иванов беше избран за обществен посредник на община Кюстендил. Припомняме, че при първите избори за ръководни органи на колегията м.г., когато двубоят за председател беше между Емил Велинов-Чапе и Румен Антимов , новоизбрания и сега за шеф Антимов също беше събрал повече гласове. Чапе обжалва. И се стигна до днешните избори в колегията

img_1724  448_4883_2
И една притча – по достоверен случай. Четирима адвокати са на маса в кюстендилско заведение. „Прикаран“ е клиент на един от тях да се отчете за изгодна за него присъда, станала факт преди час. Само, че клиентът нещо му се наложило да зачезне, извикали го по спешност у дома. Наложило се да платят сметката останалите на масата правозащитници. Часове наред не могли да се разберат кой да се „изръси“. Накрая станали и четиримата като под команда и офейкали от кръчмата. Сервитьорът се хванал за главата. След няма и половин час послушно се явил клиентът на единия от правозащитниците, извиканият по спешност у дома, и платил до стотинка кансумираното.
Та така. 221 правозащитници членуват в кюстендилската адвокатска колегия. В нея са и кметът на Кюстендил Петър Паунов, който от първия си мандат, от 2007 год., не практикува – законът не го позволява, омбудсманът Мая Манолова, депутатът от ГЕРБ Кирил Калфин и др.  „Борбата в гилдията е за служебните защитници, кой да е по честите дела, налагащи такова явяване. Кюстендилските адвокати имат все по-малко работа и хонорарите намаляват – това ги изнервя и се стига до тия свади и разправии“, подхвърлят хора от съсловието. Последните избори, продължили часове – както на червените конгреси или пък както неизбежно се случва при избора на „ръководни органи“ на Българския лекарски съюз например, които са си голяма мъка и тягост, го доказват за сетен път. Т.е арсазлък и по съсловията.

437_3789_3  466_6626_2

img_0007  11

Юг News

Стига с трикольора

Стига с трикольора

007  426_2679_2

437_3764От 200 до 2 хиляди лева глоба грозят тези, които слагат комунистически символи като петолъчки, комбинациите „сърп и чук“ и др., предвиждат поправки в Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. Промените вече минаха на първо четене в парламента. Тъкмо. Крайно време е да се наложат глоби и за „ползването“ на трикольора. Кой както ли не иска, където ли не иска, ново или старо, скъсано или ръждясало, знаме – слагат и слагат. Ще го видите на простор с току-що изпраните гащи и семейно бельо по терасите на кооперациите. „Разпънато“ върху цепениците дърва за печката – пак на терасата. Забравено от 3-и март още на …  джанката в двора. Много е спорно дали да го развяват игроорци на сватби и пр. тържества. Наскоро смогнаха да го развеят и на 10-метров пилон на отбивка за краткотраен отдих по АМ „Струма“ при дупнишкото с. Дяково. По проекта трябвало да издигнат знамето на всяко по-оживено място, кръстовище, подход към аутобана, едва на третата година от пускането на движението само едно от знамената успя да се развее. Вече се прави втора „кота“ и пилон – при Бобошево.

470_7042  kn-resilovo-2
Ама защо навсякъде да се подмята трикольорът. Трябва да се наложат забрани. По къщи и дворове така се обозначават бивши номенклатурчици или техни наследници и последователи в най-ново време. Че и патриотизмът е добра позиция, която се осребрява добре и по всяко време. Искрена или неискрена позиция. Бивш партизанин се спомина на 90 г. на ул. Илинден в Кюстендил. На всеки празник слагаше националното знаме, със стария герб – лъв и отдолу „681-1944“. „Нищо не му пречат годините. Кой ще го чете“, махваше с ръка антифашистът. Все тая какво ще развееш – важното е а сложиш трикольор на балкона, та да потвърдиш, „че си с нашите“. Смахнат пенсионер кюстендилец върти педалите на колела с кош. На калника на коша – свита тел и отгоре знаменце трикольор. Никой не го спира – патриота. Когато на 2 октомври 2004 год. в Бобошево погребваха обезглавения в Ирак шофьор Ивайло Кепов, гробарите сложиха и националното знаме в ковчега – минута преди да го спуснат в изкопаната яма. Добре, че пратен за случая чиновник на Външно министерство се намеси – извика чиновник от общината за прибере трикольора. Иначе – в земята!

469_6942_r1  165_6526_r1

448_4846_2

Юг News