Без категория

107 г. трака-трак Радомир-Кюстендил

107 г. трака-трак Радомир-КюстендилCopy of kn garatakn garata 3kn garata 1

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Ïúðâÿò âëàê ïî ëèíèÿòà Ðàäîìèð-Êþñòåíäèë áèë ïóñíàò íà 1 ìàðò 1909 ãîä.,ñî÷àò àðõèâèòå. Ñíèìêà - àðõèâ íà èñòîðè÷åñêèÿ ìóçåé â Êþñòåíäèë, èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

На 26 юли 1909 год. тогавашният министър-председател на България Александър Малинов открил новата жп линия Радомир-Кюстендил, припомнят местни „хроникьори“. Жп трасето е с обща дължина 55 км., ширината на платното е 5 метра. Построени са 9 тунела с обща дължина 1 843 метра и 12 големи жп моста. Първият пътнически трен спрял на кюстендилската гара на 1 март 1909 г., но гарата е открита тържествено и е осветена чак на 26 юли същата година. Изграждането на линията е с интернационално участие и е съпътствано с редица трудности. Финансирането е от Франция. Релсите са внос от Англия, железните конструкции за мостовете – от Германия, а дъбовите траверси – от Сърбия. Взривни вещества се доставят от Австро-Унгария, хидравлична вар се търси в Румъния. Чакълът е от кариери, разположени по трасето, една от които – при с. Раждавица, е още действаща. Дяланите камъни за облицовка на подпорните стени са доставка от Владайската кариера край София. Италиански специалисти – тунелджии и мостоваци, изградили основните обекти от жп инфраструктурата. На обекта се говорели няколко езика. Според някои писания като преводач на един етап по построяването на линията е бил ангажиран и поетът Иван Вазов.

470_7060165_6515

489_8961Да, но сега участъкът от Радомир до Кюстендил е от най-бавните в жп транспорта в страната. Самата линия е с износени на места дървени траверси, тунелите са с такива габарити, които не позволяват елктрифициране – оттам и невъзможността да се качи скоростта на влаковете. Намаляват пътниците, а товарен влак до Кюстендил не е спирал от години – сточната гара беше разрушена м.г., коментират жепейци. Гарите по направлението пустеят, а тази в с. Шишковци, дарение през 1938 год. от тогавашния депутат Андон Виячев , е обявена за събаряне, което предизвика гнева и протести на местните хора. В с. Полска Скакавица гарата от 20 години е куп отломки, останали след крадците на тухли и желязо. „Продължението“ на трасето Радомир-Кюстендил – до Гюешево /36 км/ се обслужва от мотриса, която се движи с около 20 км в час – траверсите по линията до Гюешево са над 100-годишни и вибрират под платформата, казват пасажери. Така, че оня жп ентусиазъм отпреди 107 г. няма да го има. Няма да стане и в това столетие жп линията София-Кюстендил-Скопие, то се вижда, че нещата не вървят, ама хич. Но сега поводът е трака-трак-ът Радомир-Кюстендил и обратно. Който има нерви или брои стотинките в джоба като пред пенсия, се качва – средна скорост 60-70 км в час, със спиране „на всяка керемида“. Е, има и забавни моменти. Емоция си е да минеш през деветте тунела от Кюстендил до Земен. Светло-тъмно, светло-тъмно, с патешка скорост. Шегаджии подхвърлят, че ако сложиш една кокошка в кошница в купето, от смяната на ден-нощ, ден-нощ до Земен тя ще снесе три пъти. Да не тормозим кокошката излишно. Въпросът е дали следващите 107 г. БДЖ ще модернизира малко нещо по трака-трака Радомир-Кюстендил и обратно.

470_7077

Êí - çà ðåïîðòàæà Íà òðè-÷åòèðè ìåñòà ïðè ñ. Ïîëñêà Ñêàêàâèöà ñå ðåäóâàò ìîñò-òóíåë, ìîñò-òóíåë. Èñòèíñêà àòðàêöèÿ å äà ïúòóâàø ïî òðåíà, ñïîäåëÿò ïàñàæåðè. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Êí - çà æïòóðèçìà Âëàêúò ñïèðà íà äâå ìåñòà â Ïîëñêà Ñêàâèöà - íÿìà äðóãî ñåëî ñ äâå ñïèðêè, ãîðäåÿò ñå ìåñòíèòå. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

512_1253   Юг News

Бълхи и цигански сватби

Бълхи и цигански сватби

DSC04025DSC04052[1]

Циганите в 15-хилядния ромски кв. Изток в Кюстендил са притеснени от докладна, която ще бъде гледана в минипарламента в четвъртък Тя е за забрана „провеждането на сватби, семейни и други частни събирания на места общинска собственост като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и др. територии, както и в открити частни имоти, с което се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, казаха активисти. Сватбите в гетото продължават по две-три денонощия, като децибелите са качват до нечовешки размери. Тази наредба ще направи такива празненства и чалга маратони на майчиния език невъзможни. „Ще искаме да ни се разясни тая наредба. Нашите сватби продължават от 16 до 22 часа. Дали ще има ограничения в децибелите, или изобщо няма да се допуска сватба след определен час. За нас е важно да знаем. Ще отидем при кмета на общината Петър Паунов да попитаме какво се има предвид с тая забрана“, каза известният в квартал „Изток“ общественик, шеф на читалището в махалата, координатор на международна фондация Сашо Кръстев-Яо.

Êí - Ïèùíà ñâàòáà çàëþëà â äåíà íà âîòà ðîìñêèÿ êâ.Èçòîê â Êþñòåíäèë. Âçåõà ñå 18-ãîäèøíèòå Ãàëÿ è Äåíèñ.Ìàêàð, ÷å â ìàõàëàòà èìàøå òðè êàíäèäàò-ñúâåòíè÷åñêè ëèñòè, èçáîðèòå íå ïðåäèçâèêàõà èíòåðåñ ñðåä ìóðãàâèòå ãëàñîïîäàâàòåëè. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

При соца циганите също се женеха, но не толкова пищно. В Дупница, кв. Горна махала . като удареха тъпана, българите от кв. Спартак отсичаха: „Тия пак намешаха бълхите“. Сега намешават пари – никой ни им търси да доказват произхода им, самочувствие, независимо, че младоженците са видимо неграмотни, ама я вижте тоалетите им. 33-годишен дизайнер от махалата е мечтата на всяка булка, искаща да е единствена и уникална на сватбения си ден. Емил Валентинов наследил уменията в шивачеството от чичо си, чието име носи, а той от бабата в семейството – Бойка Димитрова, която била известна шивачка в региона. Завършил професионалната гимназия по лека промишленост с идеята да стане дизайнер, искал да шие рокли, за да прави жените хубави за сватбения им ден. Започнал бизнеса със старата машина на баба си. Сега ателието му е пълно с модерни машини, но все още по–голямата част от шева по булчинските рокли се прави от него и то с игла и конец. „Най–семплата рокля се прави за шест часа от – до, казва Милчо, като допълва, че дамите напоследък предпочитали по сложни рокли, които отнемали от 20 до 40 часа шев. Самите рокли път стрували между 300 – и 1000 лв., а всяка ромска булка си прави по три, че и четири рокли. “Обикновено правя по три рокли, две за булката и една за майка й”, казва Милчо. За клиентките от столицата или съседните градове поръчването на една рокля при кюстендилския дизайнер им коства 24 часа прекарани в града, като след това си тръгват със сватбения тоалет. “Едно денонощие ми стига, за да завърша напълно една сватбена рокля”, казва дизайнерът. Той осигурява изцяло платовете, като за една рокля отиват 60 метра плат, както много камъни и други украшения. Ромските булки често след сватбата превръщат булчинските си рокли в украса за бебешките кошчета и креватчета, като цветът на роклите е съобразени с това, какви деца искат, разказва Милчо. Кюстендилският “Валентино” прави и мъжко облекло, но е гения на ромските булченски тоалети.467_6715
Пък нека общинарите да забраняват вдигането на шум от 23 до 7 часа сутрин. Не им е първа забрана. В гетото не могат да гласуват – записани са в смесени секции, на 2 км. от гетото. Искаха да им закриват училището, кметството им е закрито отдавна. Каруците им не могат да се движат към центъра на града, а за други дестинации им издават пътен лист. Да им пука на братовчедите? Пред ателието на дизайнера Милчо Валентинов е стълпотворение – булки и кандидат-булки, свекърви и кандитат-свекърви, тъщи и кандидатки, кумове и пр. Шият по три-четири рокли.

kn svatbba 1

Êí - çà ïðàçíèöèòå Äóïíè÷àíèòå Êèðèë Àíãåëîâ è Äàðèíà Ïîïîâà ÷àêàëè äâå ãîäèíè, çà äà âäèãíàò ñâàòáàòà ñè òî÷íî íà Ñâ.Âàëåíòèí â÷åðà. Âåí÷àâêàòà ìè ñòàíàëà ñúáèòèå çà ãðàäà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

ZЮг News

Кучешка сага

Кучешка сага

146_4658

186_8687188_8880_3181_8113
Домашните кучета, които не са регистрирани в общината в Кюстендил, ще се третират като безстопанствени и ще бъдат принудително отвеждани в общинския приют в близкото с. Радловци и там съдбата им ще бъде решавана по вътрешшите правила на комплекса. Това предвижда нов текст в наредбата за регистрацията и контрола за кучетата на територията на общината, който ще бъде разгледан на предстоящото заседание на общинския съвет, каза председателят на минипарламента Михаела Крумова. Според новите клаузи на наредбата „в случай на установяване на нерегистрирано куче собственикът се предупреждава писмено да го регистрира в двуседмичен срок. Ако в този срок кучето не се регистрира в общината, то ще се счита за безстопанствено и подлежи на принудително отвеждане в общинския приют за бездомни животни“. Много малко от собствениците на кучета ги регистрират в общината, както изисква наредбата при годишна такса от 10 лв., казват от администрацията. При това има и бонус – регистрираните кучета се ваксинират безплатно. Въпреки това – поради безхаберие и немарливост или заради все пак задължителната такса повечето кюстендилци не вадят паспорт на домашните си любимци.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" 24-ãîäèøíàòà äîêòîðêà Ãàáðèåëà Ïàíêîâà å ëå÷èòåë è ñïàñèòåë íà êþñòåíäèëñêèòå áåçäîìíè êó÷åòà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ165_6540

Мярката, от която има вече недоволни, се предприема заради зачестилите сигнали за инциденти с песове на граждани и предвид опасностите от разнасяне на зарази и бълхи. Неофициално се коментира, че кучетата в общината са около 1000, безстопанствените или нерегистрираните – около 800. Живеещи в района на така нар. Ваксевско общежитие в областния град казаха, че минавали служители от ОП „Охрана“, които разпитвали дали кучето в двора им е тяхно и дали е регистрирано. Очевидно акцията по установяване на нерегистрираните четириноги домашни любимци вече е стартирала. Някои я считат за прекомерна, заимствана от тоталитарното време, когато нямаше никаква регистрация, а се прилагаше директно отравяне на дворните кучета – те умираха в страшна агония, а кметът и ветеринарят, извършващи акцията, се чувстваха адски доволни. На партактивисти пък кучетата пазачи оцеляваха, стопаните им овреме ги прибираха и криеха. Но това са минали времена. Въпросът сега е с какво ще помогне новата мярка на кюстендилската общинска управа. 1000 кучета по 10 лева = 10 хиляди лева за година от такси в хазната. Направо си е нищо. Изобщо няма индикации, че общината се стреми да реши проблема с бездомните и безстопанствените кучета. Ами. Той е нерешим от 30-на години – колкото и ветеринарите да се кълнат, че прилагат стриктно наредбите и манипулациите по обезпаразитяването, ваксинирането, кастрирането, евтаназирането и пр. на докараните в приюта кучешки индивиди. Подозренията са, че те изписват манипулации, които не извършват. Община Невестино плаща луди пари на благоевградска фирма да прибира и „обработва“ бездомните кучета по Пиянечко. Екип от Горна Джумая идвал два пъти в годината или когато им обадят от управата в Невестино. „Натоварват десетина кучета и ги пускат преди Бобошево, в Благоевград не пристига нито едно. Или пък ги карат в друг град, където също отчитат дейност и ги пускат там, коментират по селата. Ветеринарен хирург, специалист софиянка, с присърце вършела работата си в кучешки приют в Югозапада. Денонощно била в кучкарника, спала при песовете, които предния ден оперирала и спасявала. Докато не видяла безобразията на общинските чиновници и безогледните надписвания за манипулации на въдворените в комплекса помияри. Ясно е, че общината в Кюстендил иска да събере таксите за домашните любимци. Другото – сагата и драмата на самите кучета си остава.

165_6576

165_6575

Юг News

Аман от „сини зони“

Аман от „сини зони“

kn takssa

524_2445524_2443Въвеждане на синя зона с общо 115 места в централната градска част на Кюстендил ще обсъждат и със сигурност ще утвърдят на предстоящата сесия на 28 юли т.г. общинските съветници, каза шефът на минипарламента Михаела Крумова. Зоната ще е в сила за делничните дни в часовете от 8 до 18 ч. и ще се отнася за МПС с тегло до 2,5 тона и микробуси до 12 места. На 10 паркинга – в допълнение към досегашните, щe се плаща по 1 лев на час престой, както е от 2008 год. Почасовото заплащане за паркиране ще е и при ХГ „Владимир Димитров- Майстора“, при Чифте баня, при Пощата в посока бившите каси на БТК, при Поликлиниката, аптека „Захариева“, на гърба на централния храм „Св.Богородица“ и др. На практика „синята зона“ ще актуализира досегашната схема за платено кратковременно паркиране, в която са включени 3 паркинга с общо 135 места /без тези за хора с увреждания и инвалиди/.  Увеличеният брой автомобили, нарастващата интензивност на движението в централната градска част – главно с коли на служители, които ги ползват, за да ходят на работа, е мотивът на общинската администрация по оформянето на „синя зона“, пише във внесената вече докладна.

Êí - Êìåòúò íà Êþñòåíäèë îòðè ì.ã. åäèíñòâåíàòà 3,1-êèëîìåòðîâàòà âåëîàëåÿ ïîêðàé ðåêà Áàâíùèöà â ãðàäà. "Îò ïåíñèîíåðè, ìàéêè ñ êîëè÷êè è êó÷óòà ìîæå äà ñå âèäè è íÿêîé âåëîñèïåäèñò ïî íåÿ", øåãóâàò ñå êþñòåíäèëöè. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ.

Аман! Не, че не беше време – то и Сапарева баня изпревари окръжния град с въвеждането на синята мярка. Но следват милион и един въпроси около тоя процедура. Кои са пощадените и защо – чиновниците на общината – те паркират отзад, между сградата на кметството и покритата със смъртен саван /маскировъчна мрежа/ хотел Пауталия. Те защо няма да плащат. Хора, които не работят в общината се ширят на служебния паркинг – кой ги пуска, има и бариера, която се вдига само за някои. Или областните чиновници, които намират къде да си заврат колите по площадката зад миньорския дом. Данъчните пък са си оградили площадка отзад – и те. При съда май няма да има синя зона. При банките – също не се предвижда. Поповете от храма „Св. Богородица“ и от архиерейското – те карат през калдъръма и си паркират на сянка возилата – /отец Венци Шияков го прави всяка сутрин – в празник и делник. На ул. „Полк. Стефан Миланов“ по цял ден маневрира хотелджия самозванец и „пришълец“ нашенец от Австралия. Това е на пъпа на града – по 200 пъти на ден – напред-назад, без никаква цел и посока, Ей така. За тях ще има ли синя зона. Нищо не се казва за облекчения – за тези, чиито офиси са съвсем в центъра, какво да правят. Ще има ли годишна такса, която за Мадрид /така твърдят гурбетчии по Иберийския полуостров/ е 70 евро за година. В Кюстендил трябва да е 10 евро за година. Макар нещата  да са несъпоставими.

валяк[1]

Юг News

Измамата не е по телефона

Измамата не е по телефона

Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ ñúäèè è ïðîêóðîðè ñå èçíåñëîõà íàâúí, ñëåä êàòî òðàôîïîñòúò â ïîäçåìèåòî íà ñúäåáíàòà ïàëàòà â Êþñòåíäèë ãðúìíà è ñå çàïàëè. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

70-годишен мъж от Кюстендил дал на телефонни измамници „скромната“ в сравнение с други случаи сума от 2 900 лв., съобщиха от полицията.  Всичко станало по „класическата“ схема. Във вторник по обяд на пенсионера се обадил мъж, който се представил за лекар, съобщил, че дъщеря му е със счупен крак, започнала е  неизбежна операция, има спешна нужда от медицински материали, а те трябва да бъдат платени. Нито казал болницата, нито отделението, без никакви подробности станало всичко. „Лекарят“ го посъветвал да опише банкнотите, да подготви декларация, че предоставя сумата за операцията на дъщеря си. Защо не е съобщил болницата… Възрастният мъж се хванал на уловката, спазил всички указания, после посрещнал пред дома си „човекът от болницата“ и  дал парите. Минути по-късно усетил, че е станал жертва на телефонни мошеници и едва тогава споделил с фамилията за случилото се. От семейството се обадили в полицията. Почти по същото време и възрастна жена от града – по същата схема, се разделила с 400 лв. И т.н.

525_2516

DSC06604

След някой и друг ден ще има нови измамени, да хванем бас. Така ще си продължава. Защото измамата не е по телефона, тя е факт, реалност е в самата житейска практика, в живота и ежедневието ни. Тая баба на 80 г. как няма да повярва, че трябват 3000 лева за прокурор да отървава внучката и за мнима катастрофа, като и при действително станало ПТП магистратите отървават извършителя срещу някаква сума. А за докторите да не говорим. Същата тая старица, ако е чупила крак, знае – минимум 1200 лева трябват за имплант, плюс стотина лева за „пирони“ и пр. Като й звънне някой мошеник и каже за операция на щерка и, ще се стопи от мъка горката, ако не ги събере. В Кюстендил веднаж телефонни измамници бяха назовали доктора травматолог поименно, и от семейството хукнали да носят поисканите 2500 лева – към районната болница. Така е и да ти монтират климатик, където също измамата в тарифата и положения от техниците труд си е реалност. С резервни части за разни машинки и агрегати, където доставчиците също са от мошеник нагоре. Да не изреждаме повече.
Ако измамата не е във всичко в живота ни, няма да се случва с наивните, но реалисти възрастни хора и по телефона. От живия живот тя се пренесе и по телефона. Затова да я преследваме в живия живот, тогава ще я парираеи. Има и друго – как с тия гърчави и нещастни пенсии българинът от третата възраст е натрупал „космическите“ авоари по 8-10 хиляди лева в наличност. Измамена старица от кочериновското с. Фролош извади 8800 лева на мошеници, държала ги в хладилника. Толкова.

525_2513Picture 025

Юг News

Що ли нема на Езерата

Що ли нема на Езерата

_DSC0490_DSC0437

балон

Под Седемте езера ще се изгради добре структуриран байк парк, предлагащ много удобства за посетителите. Той ще  бъде ориентиран към възможно най-широк кръг от хора, занимаващи се с колоездене, както и към туристите, посещаващи уникалния природен феномен Седемте рилски езера. Зад идеята са община Сапарева баня съвместно със спортен клуб “Чемпиънс Фактори” и „Рила спорт“ АД. Атракциите започват тази събота и неделя – 23 и 24 юли, когато при езерото Бъбрека ще пуснат 7 огромни балона, с които туристи ще могат да летят над циркуса, за да преживеят неповторими емоции, да направят снимки от съответната височина, казаха организаторите на шоуто.

kn ezero 3kn ezero 1

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Âñÿêà ãîäèíà íà 19 àâãóñò äúíîâèñòèòå ïðàâÿò ñâîÿòà Ïàíåâðèòìèÿ êðàé Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍÊí - Êîíåòå ùå ìîãàò äà ñå äâèæàò ñàìî ïî 13 ìàðøðóòà â ðàéîíà íà Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà, îáÿâèõà îò ÍÏ "Ðèëà". "Êîíåòå äà íå ñà ìàéìóíè èëè êîðìîðàíè, òà äà ìîãàò äà ìèíàâàò ïî íåâúçìîæíè ìåñòà", íåäîâîëñòâàò ïðåâîçâà÷è ñ "÷åòèðèíîãè òàêñèòà" â ïëàíèíàòà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ
Туристки с висок ток по пътеките, спрели се да си изперат чорапите или потната фланелка на някое от езерата планинари, пийнали компании, които спретват барбекю на някое от дивните кътчета. Коне за езда срещу 30 лева на курс. АТВ-та, джипове. Сега и коло каскадьори, балони. Своя стан за поредна година, от 1927 г. спретват с богомолски финес почитателите на учителя Петър Дънов. Филмови и tv екипи отвреме навреме десантитат да заснемат кадър, да хванат декор за някоя поредна продукция. Току виж и някой рок концерт замислят, осъществят и изпиарстват някои продуценти. И т.н. Що ли нема по Седемте езера. Всичко, от което на истинските туристи сърце им се свива.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Õèëÿäè ñå êà÷âàò íà Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà âñÿêî ëÿòî. Òóê îðãàíèçèðàò ëàãåðà ñè è äúíîâèñòèòå îò Áÿëîòî áðàòñòâî. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍkn ezero 4

Юг News

Левски

Левски

vasil_levski_91
Бюст-паметник на Васил Левски беше открит в деня на 179-годишнината от рождението на Апостола в курорта Сапарева баня. Местните са повече от горди, че за времето от 3 март т.г., когато правили първата копка, събрали за 6 месеца достатъчно пари – с дарения и включване и на общината с известна сума, разбира се, за вдигане на композицията. Не минало без перипетии. Първоначалният бюджет бил 20 000 лв., като трябвало да се изгради композиция с автор арх. Здравец Хайтов, син на Николай Хайтов, а за него знаем …  „Последните мигове и гроба на Левски“ и не само за тая му книга. От инициативния комитет и кметството решили да е друг вариант, като точната сума, изразходвана за бюст-паметника, е 10 520 лв. Значи се прави по-евтиното. Но Левски вече е и в Сапарева баня, където през лятото гъмжи от народ по джапанки по десетината басейна на открито и закрито и може да идват па поклонението и по бански.

DSC06941

Л е в с к и

velopohod179 години от рождението на Васил Иванов, дякон Игнатий, Левски. 2017 год. със сигурност ще е годината на Левски – родил се е в 1837 год. Какви ли нови бюст паметници ще се пръкнат дотогава. Комитети, конкурси, викторини, пътешествия, лъчове, колопоходи, лъвски скокове по кварталните стадиончета. В Кюстендил двадесетина момчетии покараха колело до с. Берсин на 18 юли и посветиха това возене на Апостола, преди това положиха китки на несполучливия му бюст на Ларгото. Един от велосипедистите беше с шал на „Манчестър Юнайтед“, върху който беше сложил значка на Левски – значката е в рамките на инициативата „педали за Левски“. Отиваш да плащаш три чувала кюмюр в някое Топливо, и в бараката, където касиерката вече чука на компютър, не на елка, виждаш лика на Апостола – адски несполучливо пре и пре копирано копие на негов портрет /не е по Борис Ангелушев/. Ако се излъжеш да отидеш на някой футболен мач, чуваш от някоя от агитките: „К-р на Левски, Оле!“. Спираме дотук. Понеже така или иначе догодина ще е цяла година на Левски, нека вече се създаде някоя „Национална етична комисия“ ли ще я наречем, „лицензионно звено“ към някоя контролна служба ли ще е, неправителствена организация-комитет ли, но да мине и да събере всички портрети, паметници, паметни плочи, значки и винпели с лика на Апостола, неправомерно и грозно, неоснователно, просто казано, употребени. Даже и от кабинетите на разни полицейски и горки шефове, които ама съвсем не подхождат да са под обаянието на Апостола, отпуснали телеса на бюрата си. И стига с тия празни славословия, които – ако си направиш труда, ще ги хванеш, че са едни и същи – всяка година – и за Обесването, и за рождението му. Стига!

454_5475

174_7456

TRKNKF0178

Юг News

По-малко, по-убаво

По-малко, по-убаво005          kn plodd 36517_1781

По-големи печалби в черешобера калкулират земеделски производители в Кюстендилско, сравнено с други години – независимо, че 85-95% от насажденията измръзнаха в края на април 2016 г., коментират по селата. Обяснението е в значително по-високата изкупна цена. М.г. изкупуването започнало от 50-60 ст. и приключило в края на кампанията на 1,50-1,60 лева за килограм. Докато при тазгодишната реколта за ранните сортове давали по 80 ст.-1 лев за кг., а късните сортове стигнали 2,50 – 3 лева за килограм. Средно тазгодишното изкупуване е по 2 лева за кг, което не е било никога. Явно картелът на изкупвачите се отказа „да играе“ след прогнозите за нулева реколта-2016 и всеки намери свободен пазар за плодовете. Дори имало капариране, преди да се бере даден сорт, градина и пр. Другото са по-ниските разходи – по-малко се плаща на берачи, м.г. черешоберът продължил 35-40 дни, сега приключил за около 20 дни и надниците са по-малко. „Лани хващах цигани да берат, непрекъснато се пазареха за по-висока надница, иначе си тръгваха от градината. Плащах – къде ще ида. После не ми ги изкупуваха черешите, защото големите диктуват играта, хвърлях ги. Сега семейството и родата си ги обрахме сами. Продадох ги за по 3 лева, спечелих“, откровен е кюстендилецът Йордан Д. По-малко били и транспортните разходи, защото купувачите идвали на крак, в градината. И т.н.

015

Êí - Âúòðåøíèÿò ìèíèñòúð Öâåòàí Öâåòàíîâ ïëàòè 30 ëåâà çà äâå ùàéãè ÷åðåøè, êîèòî èñêàõà äà ìó ïîäàðÿò â÷åðà â êþñòåíäèëñêîòî ñ.Òàâàëè÷åâî. Ñíèìêà - èçïðàòåíà îò Êèðèë ÔÀËÈÍ

По 4 лева за килограм продавали търговци от доходоносния плод за пазара в Кюстендил през уикенда. „Непрекъснато ми звънят и искат череши – познати от цяла България, а аз съм приключил с брането преди 10 дни. Бях оставил в две дървета в една от градините малко по-зелени череши за сина и снахата, които тези дни се прибират от Америка, да ги опитат. За беля някой ги открил и ги обрал, та сега ще трябва да търся и да купувам“, оплака се известен доскорошен кмет /шест мандата/ в едно от кюстендилсикте села. Неофициално се коментира, че тазгодишният добив при черешите в региона е около 2 хил. тона. Умножете по 2 лева за килограм. Докато за м.г. набраните 5 хиляди тона по 1-1,20 лв. за кг. Но печалбите отиваха при изкупвачите монополисти. Сега сланата реши друго.

Народът го е казал: „Много хубаво не е за хубаво“ или „По-малко – по-убаво!“ Значи сланата свърши добре работата си и докара печалби за дребния производител. Чисто нашенска аграрна логика и местна пазарна икономика. Навсякъде по света увеличават добивите, разширяват площите. При нас е добре, ако падне слана и попари. По-малко – по-убаво, Сбъркана логика, ама работи.

035

453_5348
Юг News

Ресиловско правосъдие

426_2620Ресиловско правосъдие

 

 

 

 

 

428_2877

496_9663Делото за отнемане имущество за 4 250 189 лева на дупнишките бизнесмени и бивши барети Братя Галеви, което трябваше да продължи в петък, се отложи за 31 октомври т.г. поради неявяване на служебните защитници на единия „брат“ – на Ангел Христов-Геле /46Г/, постанови съставът от кюстендилския окръжен съд. Никой не е учуден от такъв развой Процесът, който върви от три години, няма никакъв напредък и зацикля все повече, коментират в кулоарите магистрати. Не се явило и вещо лице, което трябвало да представи епикриза за броя, цената и „движението“ на личното оръжие на Галеви. Няма никакви резултати и по съдебните поръчки за разпит на свидетели на Британските и Вирджински острови. На предишното заседание през май т.г. стана ясно, че е получен отказ от Великобритания, докато още беше в ЕС, за разпит на свидетели на острова по делото. От изпратените молби от българския съд до английските власти не е станало ясно тези искания по какъв вид дело са – за гражданско или за наказателно, отговорили британските правосъдни органи. По искане на комисията, по-известна като комисия „Кушлев“, трябва да бъдат разпитани 7 свидетели от Кипър и от Британските и Вирджинските строви, които са били в съдружие или са били партньори с Галеви. Една част от кипърските сведетели вече са дали разяснения пред съдебните органи в Никозия, техните показания са преведени и са част от документацията по делото. Според адвокатите обаче тези показания нямат никаква стойност, защото са направени без присъствието на защитата. Съдът предостави възможността адвокатите сами да решат дали да пътуват до Кипър и до Англия заради разпитите, но на свои разноски, те отказаха – видя им се скъпо.

187_8711

416_1695

Странни неща стават по това дело. Експерти и вещи лица – дали нарочно, или по други причини, например „страх“, отказват да изготвят експертизи. Или ги изкилифарчват – може би умишлено. Все пак някои от eкспертизите вече са изготвени. Например оръжието. Галеви са имали 14 пистолета, пушки и карабини, законно притежавано късоцевно оръжие. Арсеналът им – 4 пистолета „Глог 17 С“, пистолети „Берета“, два „Смит и Уестън“, 1 „DAVIS“, както и 3 гладкоцевни и нарезни карабини „Сайга“, нарезни карабини „Хеклер и Кок“ и „Тигър“, ловна карабина „SLR“, както и 100 патрона с различен калибър,  на обща стойност 18 387,50 лева, пише в заключението на експертите, което обаче беше върнато за доработване и прецизиране. Вещо лице, натоварено със задачата да оцени имота /сградите, басейна в двора, фитнесзала, оградите и пр./ въобще не влизал вътре. Действал на око, от дистанция. Ясно е, че такава експертиза няма да мине. Адвокатите старателно бавят темпото – дали по навик, или е заради космическите хонорари, които ще вземат /процент от размера на конфискуваното имущество/.

437_3793И нещата са доникъде. Хайде, братята се покриха от 8 май 2012 год. и ако сами не пожелаят да се върнат, няма как да бъдат призовани. Ама съпругите им, на които също се водят имоти, имущество. Те са си в Дупница, в Реселиво, в Лондон. Защо те не се появят в съдебна зала и да внесат яснота по много от въпросите. Ясно защо.
Това дело ще се влачи с години, то няма давностен срок, каза защитникът на Пламен Галев по процеса – кюстендилсикят адвокат Анани Константинов /70Г/. Имението на Галеви в Ресилово изглежда непокътнато, непристъпно, щом и вещи лица не могат да влязат. Е, малко по-зле поддържано. Само улицата до порталите на комплекса е ужасно разбита – като гробище е, коментират съседи. Може пък това да е наказанието на Братята – съсипаната улица, която няма как да изръмжат на кмета на Сапарева баня и да асфалтират на часа. Правосъдие по ресиловски, улица гробище.

Юг News