Месец: юли 2016

Измамата не е по телефона

Измамата не е по телефона

Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ ñúäèè è ïðîêóðîðè ñå èçíåñëîõà íàâúí, ñëåä êàòî òðàôîïîñòúò â ïîäçåìèåòî íà ñúäåáíàòà ïàëàòà â Êþñòåíäèë ãðúìíà è ñå çàïàëè. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

70-годишен мъж от Кюстендил дал на телефонни измамници „скромната“ в сравнение с други случаи сума от 2 900 лв., съобщиха от полицията.  Всичко станало по „класическата“ схема. Във вторник по обяд на пенсионера се обадил мъж, който се представил за лекар, съобщил, че дъщеря му е със счупен крак, започнала е  неизбежна операция, има спешна нужда от медицински материали, а те трябва да бъдат платени. Нито казал болницата, нито отделението, без никакви подробности станало всичко. „Лекарят“ го посъветвал да опише банкнотите, да подготви декларация, че предоставя сумата за операцията на дъщеря си. Защо не е съобщил болницата… Възрастният мъж се хванал на уловката, спазил всички указания, после посрещнал пред дома си „човекът от болницата“ и  дал парите. Минути по-късно усетил, че е станал жертва на телефонни мошеници и едва тогава споделил с фамилията за случилото се. От семейството се обадили в полицията. Почти по същото време и възрастна жена от града – по същата схема, се разделила с 400 лв. И т.н.

525_2516

DSC06604

След някой и друг ден ще има нови измамени, да хванем бас. Така ще си продължава. Защото измамата не е по телефона, тя е факт, реалност е в самата житейска практика, в живота и ежедневието ни. Тая баба на 80 г. как няма да повярва, че трябват 3000 лева за прокурор да отървава внучката и за мнима катастрофа, като и при действително станало ПТП магистратите отървават извършителя срещу някаква сума. А за докторите да не говорим. Същата тая старица, ако е чупила крак, знае – минимум 1200 лева трябват за имплант, плюс стотина лева за „пирони“ и пр. Като й звънне някой мошеник и каже за операция на щерка и, ще се стопи от мъка горката, ако не ги събере. В Кюстендил веднаж телефонни измамници бяха назовали доктора травматолог поименно, и от семейството хукнали да носят поисканите 2500 лева – към районната болница. Така е и да ти монтират климатик, където също измамата в тарифата и положения от техниците труд си е реалност. С резервни части за разни машинки и агрегати, където доставчиците също са от мошеник нагоре. Да не изреждаме повече.
Ако измамата не е във всичко в живота ни, няма да се случва с наивните, но реалисти възрастни хора и по телефона. От живия живот тя се пренесе и по телефона. Затова да я преследваме в живия живот, тогава ще я парираеи. Има и друго – как с тия гърчави и нещастни пенсии българинът от третата възраст е натрупал „космическите“ авоари по 8-10 хиляди лева в наличност. Измамена старица от кочериновското с. Фролош извади 8800 лева на мошеници, държала ги в хладилника. Толкова.

525_2513Picture 025

Юг News

Що ли нема на Езерата

Що ли нема на Езерата

_DSC0490_DSC0437

балон

Под Седемте езера ще се изгради добре структуриран байк парк, предлагащ много удобства за посетителите. Той ще  бъде ориентиран към възможно най-широк кръг от хора, занимаващи се с колоездене, както и към туристите, посещаващи уникалния природен феномен Седемте рилски езера. Зад идеята са община Сапарева баня съвместно със спортен клуб “Чемпиънс Фактори” и „Рила спорт“ АД. Атракциите започват тази събота и неделя – 23 и 24 юли, когато при езерото Бъбрека ще пуснат 7 огромни балона, с които туристи ще могат да летят над циркуса, за да преживеят неповторими емоции, да направят снимки от съответната височина, казаха организаторите на шоуто.

kn ezero 3kn ezero 1

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Âñÿêà ãîäèíà íà 19 àâãóñò äúíîâèñòèòå ïðàâÿò ñâîÿòà Ïàíåâðèòìèÿ êðàé Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍÊí - Êîíåòå ùå ìîãàò äà ñå äâèæàò ñàìî ïî 13 ìàðøðóòà â ðàéîíà íà Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà, îáÿâèõà îò ÍÏ "Ðèëà". "Êîíåòå äà íå ñà ìàéìóíè èëè êîðìîðàíè, òà äà ìîãàò äà ìèíàâàò ïî íåâúçìîæíè ìåñòà", íåäîâîëñòâàò ïðåâîçâà÷è ñ "÷åòèðèíîãè òàêñèòà" â ïëàíèíàòà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ
Туристки с висок ток по пътеките, спрели се да си изперат чорапите или потната фланелка на някое от езерата планинари, пийнали компании, които спретват барбекю на някое от дивните кътчета. Коне за езда срещу 30 лева на курс. АТВ-та, джипове. Сега и коло каскадьори, балони. Своя стан за поредна година, от 1927 г. спретват с богомолски финес почитателите на учителя Петър Дънов. Филмови и tv екипи отвреме навреме десантитат да заснемат кадър, да хванат декор за някоя поредна продукция. Току виж и някой рок концерт замислят, осъществят и изпиарстват някои продуценти. И т.н. Що ли нема по Седемте езера. Всичко, от което на истинските туристи сърце им се свива.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Õèëÿäè ñå êà÷âàò íà Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà âñÿêî ëÿòî. Òóê îðãàíèçèðàò ëàãåðà ñè è äúíîâèñòèòå îò Áÿëîòî áðàòñòâî. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍkn ezero 4

Юг News

Левски

Левски

vasil_levski_91
Бюст-паметник на Васил Левски беше открит в деня на 179-годишнината от рождението на Апостола в курорта Сапарева баня. Местните са повече от горди, че за времето от 3 март т.г., когато правили първата копка, събрали за 6 месеца достатъчно пари – с дарения и включване и на общината с известна сума, разбира се, за вдигане на композицията. Не минало без перипетии. Първоначалният бюджет бил 20 000 лв., като трябвало да се изгради композиция с автор арх. Здравец Хайтов, син на Николай Хайтов, а за него знаем …  „Последните мигове и гроба на Левски“ и не само за тая му книга. От инициативния комитет и кметството решили да е друг вариант, като точната сума, изразходвана за бюст-паметника, е 10 520 лв. Значи се прави по-евтиното. Но Левски вече е и в Сапарева баня, където през лятото гъмжи от народ по джапанки по десетината басейна на открито и закрито и може да идват па поклонението и по бански.

DSC06941

Л е в с к и

velopohod179 години от рождението на Васил Иванов, дякон Игнатий, Левски. 2017 год. със сигурност ще е годината на Левски – родил се е в 1837 год. Какви ли нови бюст паметници ще се пръкнат дотогава. Комитети, конкурси, викторини, пътешествия, лъчове, колопоходи, лъвски скокове по кварталните стадиончета. В Кюстендил двадесетина момчетии покараха колело до с. Берсин на 18 юли и посветиха това возене на Апостола, преди това положиха китки на несполучливия му бюст на Ларгото. Един от велосипедистите беше с шал на „Манчестър Юнайтед“, върху който беше сложил значка на Левски – значката е в рамките на инициативата „педали за Левски“. Отиваш да плащаш три чувала кюмюр в някое Топливо, и в бараката, където касиерката вече чука на компютър, не на елка, виждаш лика на Апостола – адски несполучливо пре и пре копирано копие на негов портрет /не е по Борис Ангелушев/. Ако се излъжеш да отидеш на някой футболен мач, чуваш от някоя от агитките: „К-р на Левски, Оле!“. Спираме дотук. Понеже така или иначе догодина ще е цяла година на Левски, нека вече се създаде някоя „Национална етична комисия“ ли ще я наречем, „лицензионно звено“ към някоя контролна служба ли ще е, неправителствена организация-комитет ли, но да мине и да събере всички портрети, паметници, паметни плочи, значки и винпели с лика на Апостола, неправомерно и грозно, неоснователно, просто казано, употребени. Даже и от кабинетите на разни полицейски и горки шефове, които ама съвсем не подхождат да са под обаянието на Апостола, отпуснали телеса на бюрата си. И стига с тия празни славословия, които – ако си направиш труда, ще ги хванеш, че са едни и същи – всяка година – и за Обесването, и за рождението му. Стига!

454_5475

174_7456

TRKNKF0178

Юг News

По-малко, по-убаво

По-малко, по-убаво005          kn plodd 36517_1781

По-големи печалби в черешобера калкулират земеделски производители в Кюстендилско, сравнено с други години – независимо, че 85-95% от насажденията измръзнаха в края на април 2016 г., коментират по селата. Обяснението е в значително по-високата изкупна цена. М.г. изкупуването започнало от 50-60 ст. и приключило в края на кампанията на 1,50-1,60 лева за килограм. Докато при тазгодишната реколта за ранните сортове давали по 80 ст.-1 лев за кг., а късните сортове стигнали 2,50 – 3 лева за килограм. Средно тазгодишното изкупуване е по 2 лева за кг, което не е било никога. Явно картелът на изкупвачите се отказа „да играе“ след прогнозите за нулева реколта-2016 и всеки намери свободен пазар за плодовете. Дори имало капариране, преди да се бере даден сорт, градина и пр. Другото са по-ниските разходи – по-малко се плаща на берачи, м.г. черешоберът продължил 35-40 дни, сега приключил за около 20 дни и надниците са по-малко. „Лани хващах цигани да берат, непрекъснато се пазареха за по-висока надница, иначе си тръгваха от градината. Плащах – къде ще ида. После не ми ги изкупуваха черешите, защото големите диктуват играта, хвърлях ги. Сега семейството и родата си ги обрахме сами. Продадох ги за по 3 лева, спечелих“, откровен е кюстендилецът Йордан Д. По-малко били и транспортните разходи, защото купувачите идвали на крак, в градината. И т.н.

015

Êí - Âúòðåøíèÿò ìèíèñòúð Öâåòàí Öâåòàíîâ ïëàòè 30 ëåâà çà äâå ùàéãè ÷åðåøè, êîèòî èñêàõà äà ìó ïîäàðÿò â÷åðà â êþñòåíäèëñêîòî ñ.Òàâàëè÷åâî. Ñíèìêà - èçïðàòåíà îò Êèðèë ÔÀËÈÍ

По 4 лева за килограм продавали търговци от доходоносния плод за пазара в Кюстендил през уикенда. „Непрекъснато ми звънят и искат череши – познати от цяла България, а аз съм приключил с брането преди 10 дни. Бях оставил в две дървета в една от градините малко по-зелени череши за сина и снахата, които тези дни се прибират от Америка, да ги опитат. За беля някой ги открил и ги обрал, та сега ще трябва да търся и да купувам“, оплака се известен доскорошен кмет /шест мандата/ в едно от кюстендилсикте села. Неофициално се коментира, че тазгодишният добив при черешите в региона е около 2 хил. тона. Умножете по 2 лева за килограм. Докато за м.г. набраните 5 хиляди тона по 1-1,20 лв. за кг. Но печалбите отиваха при изкупвачите монополисти. Сега сланата реши друго.

Народът го е казал: „Много хубаво не е за хубаво“ или „По-малко – по-убаво!“ Значи сланата свърши добре работата си и докара печалби за дребния производител. Чисто нашенска аграрна логика и местна пазарна икономика. Навсякъде по света увеличават добивите, разширяват площите. При нас е добре, ако падне слана и попари. По-малко – по-убаво, Сбъркана логика, ама работи.

035

453_5348
Юг News

Ресиловско правосъдие

426_2620Ресиловско правосъдие

 

 

 

 

 

428_2877

496_9663Делото за отнемане имущество за 4 250 189 лева на дупнишките бизнесмени и бивши барети Братя Галеви, което трябваше да продължи в петък, се отложи за 31 октомври т.г. поради неявяване на служебните защитници на единия „брат“ – на Ангел Христов-Геле /46Г/, постанови съставът от кюстендилския окръжен съд. Никой не е учуден от такъв развой Процесът, който върви от три години, няма никакъв напредък и зацикля все повече, коментират в кулоарите магистрати. Не се явило и вещо лице, което трябвало да представи епикриза за броя, цената и „движението“ на личното оръжие на Галеви. Няма никакви резултати и по съдебните поръчки за разпит на свидетели на Британските и Вирджински острови. На предишното заседание през май т.г. стана ясно, че е получен отказ от Великобритания, докато още беше в ЕС, за разпит на свидетели на острова по делото. От изпратените молби от българския съд до английските власти не е станало ясно тези искания по какъв вид дело са – за гражданско или за наказателно, отговорили британските правосъдни органи. По искане на комисията, по-известна като комисия „Кушлев“, трябва да бъдат разпитани 7 свидетели от Кипър и от Британските и Вирджинските строви, които са били в съдружие или са били партньори с Галеви. Една част от кипърските сведетели вече са дали разяснения пред съдебните органи в Никозия, техните показания са преведени и са част от документацията по делото. Според адвокатите обаче тези показания нямат никаква стойност, защото са направени без присъствието на защитата. Съдът предостави възможността адвокатите сами да решат дали да пътуват до Кипър и до Англия заради разпитите, но на свои разноски, те отказаха – видя им се скъпо.

187_8711

416_1695

Странни неща стават по това дело. Експерти и вещи лица – дали нарочно, или по други причини, например „страх“, отказват да изготвят експертизи. Или ги изкилифарчват – може би умишлено. Все пак някои от eкспертизите вече са изготвени. Например оръжието. Галеви са имали 14 пистолета, пушки и карабини, законно притежавано късоцевно оръжие. Арсеналът им – 4 пистолета „Глог 17 С“, пистолети „Берета“, два „Смит и Уестън“, 1 „DAVIS“, както и 3 гладкоцевни и нарезни карабини „Сайга“, нарезни карабини „Хеклер и Кок“ и „Тигър“, ловна карабина „SLR“, както и 100 патрона с различен калибър,  на обща стойност 18 387,50 лева, пише в заключението на експертите, което обаче беше върнато за доработване и прецизиране. Вещо лице, натоварено със задачата да оцени имота /сградите, басейна в двора, фитнесзала, оградите и пр./ въобще не влизал вътре. Действал на око, от дистанция. Ясно е, че такава експертиза няма да мине. Адвокатите старателно бавят темпото – дали по навик, или е заради космическите хонорари, които ще вземат /процент от размера на конфискуваното имущество/.

437_3793И нещата са доникъде. Хайде, братята се покриха от 8 май 2012 год. и ако сами не пожелаят да се върнат, няма как да бъдат призовани. Ама съпругите им, на които също се водят имоти, имущество. Те са си в Дупница, в Реселиво, в Лондон. Защо те не се появят в съдебна зала и да внесат яснота по много от въпросите. Ясно защо.
Това дело ще се влачи с години, то няма давностен срок, каза защитникът на Пламен Галев по процеса – кюстендилсикят адвокат Анани Константинов /70Г/. Имението на Галеви в Ресилово изглежда непокътнато, непристъпно, щом и вещи лица не могат да влязат. Е, малко по-зле поддържано. Само улицата до порталите на комплекса е ужасно разбита – като гробище е, коментират съседи. Може пък това да е наказанието на Братята – съсипаната улица, която няма как да изръмжат на кмета на Сапарева баня и да асфалтират на часа. Правосъдие по ресиловски, улица гробище.

Юг News

По-широка „стена на срама“

По-широка „стена на срама“

kameri

 

Êí - 6 êîìïëåêòà òàáåëè ùå îáîçíà÷àò ãðàíèöèòå íà îáùèíà Äóïíèöà Ñíèìêà - ïðåñöåíòúð íà îáùèíàòà.

Всеки, който руши и чупи по улиците на града и посяга на общинска собственост или нарушава обществения ред в Дупница, ще бъде качван с лице и име на сайта на общината, дори се обсъжда възможност за монтиране на „видеостена на срама“ на централния пл. Свобода. Това замислил градоначалникът инж. Методи Чимев като противодействие на постоянните вандалщини по парковете, градинките, по съоръженията и др., каквито се регистрират всеки ден. До седмици ще бъдат монтирани 50 камери с обхват от градинката „Левски“ до Наковия мост на река Джерман. Камери ще има на двете големи кръстовища при ГУМ и на Наков мост, като освен стационарни камери ще има и въртящи се устройства. Ще се монтират и по основните пътни артерии до парка, там също ще има видеонаблюдение, както и в кварталите, където м.г. беше извършено облагородяване – в жк Развесена върба и жк Дупница и в подлеза на кв. Байкал. Камерите в Градската градина пък ще бъдат сменени, тъй като сега съществуващите нямат възможност за добра картина през нощта. Видеонаблюдението ще е само в местата, общинска територия, няма да се навлиза в личното пространство и в частни имоти, коментира кметът. Ще има табели, които да указват на гражданите, че на определеното място има видеонаблюдение. Информацията ще се съхранява 1 месец. Идеята е броят на камерите в перспектива да стане 100. Вече се събират оферти за изпълнител на масираното видеонаблюдение по града.

watermark[1]

populiarna kasa1Супер, но защо стената да не стане по-широка, някакъв екран, мултимедия ли, електронен стенвестник ли, нещо от сорта. И там да не се качват само „кадри“ от заснетото от виденоблюдението по улици, паркове и кръстовища. А и персонажи и имена от сводките на полицията – едно към едно, крадци, подпалвачи, грабежи, прегрешили попове и пр. И от данъчното – кой има да внася, какви са му задълженията, откога е длъжник и т.н. С името и лика му. И измамниците – от дребните до учредителите, поддръжниците и ползвателите на „дупнишка популярна каса“, от която на етапа са изгорели над 100 „вложители“, които никога няма да си вземат….парите и здравето обратно. Та, всякакви безобразия, далавери, афери, кретении да се качват на тая мултистена. Пред нея постоянно ще е пълно с народ да чуе и види. А то какво – само който счупил пейка, прекършил дръвче, обърнал кошче за боклук и общинските пазванти или ченгетата са глобили с 50 лева. Дребно е.

518_1816А до стената да сложат друга стена – като тази в бобовдолското с. Голяма фуча. С изписани мотамо 10-те божи заповеди. И те да вървят на самата мултимедия. Може и поп да е наблизо, назначен от отец Паликарски…

kn pirroni

 

 

 

 

IMG_2409

Юг News

По-скъпата вода

По-скъпата вода

456_5648151_5172

500_0020_r1водомер

Питейната вода за областния Кюстендил и още 6 общини в региона – без Дупница и Сапарева баня, става 2.35 лв. за кубик, при 2,02 лв /с ДДС/ досега за кюстендилци, за останалите общини тя беше под това ниво, конкретизираха от оператора „Кюстендилска вода“. Увеличение ще зарадва и дупничани – новата цена при тях става 2.91 лв. за кубик /с ДДС/ при 0,69 лв /без ДДС/ за кубик досега, показват разработките на Комисията за енергийно и водно регулиране. Воден рай засега остава Сапарева баня – там плащат по 0,46 ст. или 0,55 ст. за кубик /с ДДС/. На Сапарева баня обаче й предстои трудно решение дали да се присъедини към ВиК асоциацията и да приеме задължителната обща цена за региона. Според изчисленията сметките за вода на средностатистическо домакинство ще се увеличат с над 30%. Това ще стане от 1 януари догодина, поуспокояват ни от „Кюстендилска вода“.

149_4943510_1034
В момента нито една община на територията на областта, с изключение на община Кюстендил, няма пречиствателни станции – нито за питейна вода, нито за отпадни води. Ето защо тези инвестиции са наложителни, а шестте милиона лева, които ще постъпят с увеличението на цените, са крайно недостатъчни, обясни областният шеф на Кюстендил Виктор Янев, който е и председател на ВиК асоциацията. Според прогнозите за изграждането на пречиствателни станции за отпадни и питейни води в останалите осем общини на територията на Кюстендилска област са нужни около 350 милиона лева. Дрън-дрън. Пречиствателни станции и ала-бала. ВиК мрежата, ако изключим около 40 км., ремонтирани по ИСПА за около 45 мил. лева в областния център, е от социализма, полагана е преди 50-60 години. Новите ВиК-та /и „Кюстендилска вода“ е учредена преди 5-6 години/ не са прокарали 1 метър нов канал. Но дори и да са. Защо това да е за сметка на обикновения абонат потребител, който на всичкото отгоре не я и пие тая вода – точи от минералната в Невестино, от други нахвалени чешми и чучури, или купува минерална вода в шишета от магазините и търговските вериги. Водата по чешмите е отвратителна. През лятото на много места и не достига. С около 2 хиляди за година насалението на региона намалява, в областния град около 60% от жилищата са празни и заключени. Потреблението е намаляло много. Водните чиновници обаче си калкулират както им падне. Преди време бяха начислили над хиляда лева на кюстендилка, която от години е по Нова Зеландия и апартаментът и е заключен с 3 катинара. Води се и съдебно дело по случая. Стига вече. Защо, след като ремонтираха към 40 км ВиК мрежа в Кюстендил и течовете били паднали почти до нула, т.е. загубите са нисък процент, не падна и цената на водата, която не пием на практика. Национализация, монопол – както при тока с ЧЕЗ, МЕЗ и пр. Който сега става неотменно правило и за водата – ще го почувстват и в Дупница и в Сапарева баня, като им спуснат кюстендилската цена на водата. А тя е студена. От 1 януари 2017 год. – и по-студена.

151_5198151_5196

Picture 1556

Юг News

Какво би казал Тато

Какво би казал Тато

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "ïèðèí Òðóä" Ãåðáúò íà ñóâåíèðíàòà ìîíåòà, êîÿòî áå ïóñíàòà â òèðàæ îò 1000 áð. è ñòàíà åìáëåìà íà òúðæåñòâàòà çà 1900-ãîäèøíèíàòà îò îáÿâÿâàíåòî íà Êþñòåíäèë çà "ìóíèöèïèÿ" - îáëàñò. Ðåïðîäóêöèÿ - Êèðèë ÔÀËÈÍ

todor-jivkovАдминистративният съд в Кюстендил отхвърля като неоснователна жалбата на тукашното „Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил“ /СПИНОК/ по продажбата на резиденцията на Тодор Живков „Ючбунар“ над планинското с. Богослов, съобщи шефът на правораздавателното ведомство Галина Стойчева.. Съдебният спор, че тя е продадена от общината на „смешна“ в пъти по-занижена цена, е от година и половина. Процесът мина през драматични перипетии – жалбовносителите и юристите на общината влизаха в директни „правни схватки“, вадеха различни претенции. Резиденцията е построена през 1977 год. и тогава само за строително-монтажните работи на комплекса, без оборудването, са отишли 450 хил. лева. Общината я продала м.г. на търг за 352 хил. лева /без ДДС/, а тя струва в пъти нагоре, мотивират обжалването си от СПИНОК.. Обектът е с площ 4 342 кв. м., като застроената е 601 кв. м., на два етажа. От сдружението считат, че при оценката са пропуснати някои части от сградата – например зимна градина на покрива, подземни помещения, които при социализма за такива резиденции и обекти са били задължителни, имали са ролята на бомбоубежища, където при необходимост да се укрива бившият първи секретар на партията. Както уникални дървета в двора, които не са оценени. И т.н.

447_4721

Според защитниците на общината атаките срещу продажбата на „Ючбунар“ са преднамерени и режисирани. Не става дума за корупционна схема, оценката е направена от лицензирани оценители, всички разпоредени и извършени експертизи досега показват, че оценката дори е била завишена, всички нови оценки са и по-ниски, каза адвокатът на общината Любомир Стоилков. Интересна работа като как оценките падат. Значи купувачите са се изръсили и натоварили, могли са да изчакат и да внесат по-малко. В случая се касае за взаимовръзки и зависимости между местна и съдебна власт на място. Образуването и движението по това дело е обект и на проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет, от която аз лично не очаквам да има последствия, каза пред репортери адвокатът на сдружението Ангел Ангелов. Решението може да се обжалва пред ВАС.TRKNKF0012Какво би казал Тато, ако му докладват за случая „Ючбунар“. В която никога не е влизал. И дали изобщо е знаел, че са я правили за него. Дали не е натягане от местните партийни велможи. Защо след откриването на някаква овощарска изложба през 60-те години на миналия век др. Тодор Живков изобщо не е стъпвал до смъртта си не стъпи в Кюстендил. Поне да си види резиденцията. И да се чуе неговото характерно и гръмогласно А-а-ха-ха-ха…Какви ги правите, бре!

447_4724

Митака Кърлев и Д2 ползваха „Ючбунар“ за творческа база

Юг News

Мигрантите – пореден бизнес

Мигрантите – пореден бизнесIMG_20160706_171836

мигранти

Обяви за набиране на мигранти, които да бъдат преведени през западната ни граница, пуснаха каналджии. Те търсят хора, които да прекарат към Сърбия, Германия, Австрия. Обявите бяха налепени на няколко места в кюстендилския квартал при така нар. Ваксевско общежитие, сигнализираха живеещи наблизо. Текстът е саморъчен, написан с черен флумастер. Дадени са телефон за връзка и място за явка – всяка сряда и събота на пазара „до топлата вода“. Уточнява се, че мигрантите трябва да са от Сирия и Афганистан. Защо само такива – „нема яснота“.  „Анонимността е гарантирана“, уверява обявителят, като явно не познава граматиката на двойните съгласни и я е написал с едно „т“. Качил е и снимка, с препаска на едното око.
Обявите може да са провокация или нечия шега, но нещата може и да не са толкова безобидни, коментират минувачи в квартала, където до скоро можело да се видят налепени. Полицията вече е сигнализирана и прави проверка, каза говорителят на областната дирекция на МВР Катя Табачка. Трябва да се разтичат и от ДАНС. Че Кюстендилско /и Радомирско/ е каналджийски район, се знае от самото начало с бежанската криза. Има няколко задържани каналджии, двама са вече и осъдени – единият е дупничанин /има си хас!/. Деветима каналджии и от Босилеград престояха за различно като брой часове по арестите, отиват и на съд за прекарване на „клети сирийци“ закъм Сръбско. А в Треклянско изобщо не се чудиха много, като се разбереше, че някоя съборетина къща гредоред, която и 100 лева не струва, е купена за 300 лева от непознат. „Ще прекарват каналджии“, наясно са местните по паланките. В Кюстендил пък се подмята за върволица от непознати, които все „дюнери ядат“, а дюнерджията е иракчанин. И т.н.

Picture 1073

Êí - 30 áåæàíöè îò "Èçòî÷íèÿ ñâÿò" áÿõà çàäúðæàíè êðàé ãðàäñêîòî ñìåòèùå ïðè êþñòåíäèëñêîòî ñ.Ðàäëîâöè. Êìåòúò íà îáùèíàòà Ïåòúð Ïàóíîâ /îò Äÿñíà êîàëèöèÿ/ îáÿâè, ÷å ùå íàãðàäè 6 ãàðäîâå îò ÎÏ "Îõðàíà", îêàçàëè ñå ïúðâè íà ìÿñòîòî. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Значи някои по Кюстендилско навреме подхванаха бизнес с мигрантите. Сега ще трябва да спират – просто бежанците ги няма и няма и да се появят. Маршрутите им и крайната дестинация са през други граници и земи. Ей, тоя Кюстендил, това Краище. Не му върви на бизнес. А иначе от всичко нашенци правят бизнес – с тубите бензин през югоембаргото, с българското гражданство на македонци, шиптъри, черногорци, с фалшиво евро, с което кюстендилци /заедно с пловдивчани/ са гении в жанра, за цигарите без бандерол да не говорим. Обявите за набиране на бежанци също си е попадение. Преди години, докато НАТО атакуваше над Белград местен „предприемач“ Димитър /Митко/ Скендерски също беше пуснал обява, че набила доброволци, които да се бият в Сърбия за Сърбия. После се разбра, че е пуснал обявата на 5-6 водки, по шуменско радио. Абе, бизнес да става!

Юг News

Къде е Бирмингам

 

Къде е Бирмингам

image001

2

mango

Най висок резултат – 5,65, на матурата по английски от всички явили се зрелостници в гимназията по туризъм „Н.Й.Вапцаров“ в Кюстендил изкарал ромът Мартин Филипов, казаха негови преподаватели. Той се представил блестящо и на държавния изпит по български език и литература – изкарал 5,24. Със събрания бал от 5,54 има голям шанс да го приемат да учи мениджмънт в колеж в Бирмингам /Англия/. И вече се стягал да заминава, коментират в гетото. Мартин обаче избягва да споделя за изключителната за него перспектива да замине за Албиона. Не иска да го показват по медиите, изобщо не счита, че е сътворил нещо свръхсилите си. Само го е малко яд, че няма по-висока оценка по български на матурите. Английският да е на втора позиция. Както и да е, има време да ги подреди, започне ли студентство по Англия.

Майката на момчето от години е на гурбет в Германия, баща му е починал. Той живеел с баба си в ромския кв. Изток, жената е медицинска сестра в детската градина. Един красноречив пример, че и сред ромите има умни, старателни и амбициозни момчета и момичета, на които трябва да се дава път, коментират в махалата. Да се насърчават, ако трябва – и с пари да им се помага. Как Мартин не се научи да краде, да диша лепило, да се захване с някоя мургава далавера – не стига, че е от махалата, ами е и сирак. Ето, може да избере друго развитие. Стискаме му ръка. Да тръгва! Над 300 ромчета учат по училища в Кюстендил, не се записват в ромското „Иван Вазов“, където до осми клас учат над 800 деца. Някои от тях са неграмотни – въпреки, че са завършили седми клас, отбелязват тукашни активисти. „Как ли не им говоря, всяка сутрин да не лъжат и да не крадат, да не се женят на 12-13 години, а да учат. Става, как при Мартин стана“, радва се на нивото на тийнейджъра един от тарторите в кв. Изток, наемател на обществената баня в гетото, изготвил стратегия за ромската интеграция, възложена му от МС Сашо Кръстев-Яо. Яо организира всекидневното извозване на записалите се по кюстендилските училища ромчета, интегрира ги. Няма как да ги вози до Бирмингам. Браво, Мартин!

184_8415

184_8414

емил илиев[1]Copy of borisov[1]

Юг News