Ден: 19.07.2016

Що ли нема на Езерата

Що ли нема на Езерата

_DSC0490_DSC0437

балон

Под Седемте езера ще се изгради добре структуриран байк парк, предлагащ много удобства за посетителите. Той ще  бъде ориентиран към възможно най-широк кръг от хора, занимаващи се с колоездене, както и към туристите, посещаващи уникалния природен феномен Седемте рилски езера. Зад идеята са община Сапарева баня съвместно със спортен клуб “Чемпиънс Фактори” и „Рила спорт“ АД. Атракциите започват тази събота и неделя – 23 и 24 юли, когато при езерото Бъбрека ще пуснат 7 огромни балона, с които туристи ще могат да летят над циркуса, за да преживеят неповторими емоции, да направят снимки от съответната височина, казаха организаторите на шоуто.

kn ezero 3kn ezero 1

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Âñÿêà ãîäèíà íà 19 àâãóñò äúíîâèñòèòå ïðàâÿò ñâîÿòà Ïàíåâðèòìèÿ êðàé Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍÊí - Êîíåòå ùå ìîãàò äà ñå äâèæàò ñàìî ïî 13 ìàðøðóòà â ðàéîíà íà Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà, îáÿâèõà îò ÍÏ "Ðèëà". "Êîíåòå äà íå ñà ìàéìóíè èëè êîðìîðàíè, òà äà ìîãàò äà ìèíàâàò ïî íåâúçìîæíè ìåñòà", íåäîâîëñòâàò ïðåâîçâà÷è ñ "÷åòèðèíîãè òàêñèòà" â ïëàíèíàòà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ
Туристки с висок ток по пътеките, спрели се да си изперат чорапите или потната фланелка на някое от езерата планинари, пийнали компании, които спретват барбекю на някое от дивните кътчета. Коне за езда срещу 30 лева на курс. АТВ-та, джипове. Сега и коло каскадьори, балони. Своя стан за поредна година, от 1927 г. спретват с богомолски финес почитателите на учителя Петър Дънов. Филмови и tv екипи отвреме навреме десантитат да заснемат кадър, да хванат декор за някоя поредна продукция. Току виж и някой рок концерт замислят, осъществят и изпиарстват някои продуценти. И т.н. Що ли нема по Седемте езера. Всичко, от което на истинските туристи сърце им се свива.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Õèëÿäè ñå êà÷âàò íà Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà âñÿêî ëÿòî. Òóê îðãàíèçèðàò ëàãåðà ñè è äúíîâèñòèòå îò Áÿëîòî áðàòñòâî. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍkn ezero 4

Юг News