Ден: 11.08.2016

Кюстендил е театър

Кюстендил е театър

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Àäðèàíà Ïåòðîâà è Ìèõàèë Ñàêúçîâ â ïåòàòà çà ñåçîíà ïîñòàíîâêà íà êþñòåíäèëñêèÿ òåàòúð - êîìåäèÿòà "Èðîíèÿ íà ñúäáàòà" ïî Åëäàð Ðÿçàíîâ. Ñíèìêè Êèðèë ÔÀËÈÍ

С 4,3% са се увeличили през 2015 год. посещенията в двата действащи драматични театъра в Кюстендилския регион – тези в областния център и в Дупница, сочат данните от териториалното статистическо бюро. В двете „гражданские позорища“, които са със статут на общински и на издръжка на общините, са направени 73 представления, посетени от 19 723 зрители. Представленията от български автори са 68.5%, а посетителите им са 54.2%. В сравнение с 2014 г. представленията намаляват с 16.1%, посещенията обаче се увеличават с 4.3% ! Увеличава се и средният брой посетители на едно представление – от 217 души през 2014 г. на 270 души през 2015 г., обявяват от статистиката. Шеф на театъра в Дупница е известният актьор Славчо Пеев, местните почитатели на сценичното изкуство не се съмняват, че той има голям принос за покачване на зрителския интерес към постановките и репертоара на водената от него трупа и за гъвкавата му политика да се канят представления отвън. Шеф на кюстендилския театър пък е завършилият „кукловодство“ специалист Чавдар Ненов, който е и общински съветник. Ненов има една успешна роля – при това женска, в една от постановките -„Женско царство“, коментират в гилдията.

Êí - Àêòüîðúò Ñëàâ÷î Ïååâ, øåô íà äóïíèøêèÿ òåàòúð, ñå îêàçà ñúñ çàïîðèðàíè ñìåòêè çàðàäè äúëã êúì "Òîïëîôèêàöèÿ". Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

163_6331

Статистиката си знае нейното – числа, числа и пр. А кюстендилци си падат по театъра – в буквалния и в преносния смисъл на думата. Тук са се родили и вървят лафове от сорта: „всички са завършили курс по актьорско майсторство“, „Всичко е Холивуд“ /нищо, че асоциира с киното/, „Това си е жива постановка“, „Не се прави на умряла лисица“ и др. В града бъка от неуморими театрали педагози, от театрални школи и курсове. Всеки играл при соца в театъра „Крум Кюлявков“ – Кюстендил впоследствие основа и школа. В една от гимназиите също има /средношколско/ театрално студио. Доскоро имаше и авансцена в града, с изявяващи се „таланти“ от различните поколения. Бивш кмет на с. Коняво и гимназиален директор след това също беше театрал самодеец. И в затвора в Бобов дол имаха театрална трупа. И аверът на Галеви Георги Градевски-Конъна игра в постановка на театрален преглед в Дупница тази пролет.

DIGITAL CAMERA

kn Konana

И т.н. Нека да театралничат които си падат по роли и отиграват етюди. Да не го правят управниците само – местни и тези по-нагоре. Че е лошо.
Светът е сцена, е казал Шекспир, 400 години от чиято смърт човечеството отбелязва т.г. Кои са зрителите тогава.

861[1]

Юг News