Ден: 19.08.2016

И дъновистите шаренеят

И дъновистите шаренеят

007102077-special[2]  kn uuuuuuuuuuu4iteljat

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" õèëÿäè äîíèâòè è òàçè ãîäèíà ñóòðèíòà íà 19 àâãóñò ùå íàïðÿâàò ñâîÿ ðèòóàëåí òàíö Ïàíåâðèòìèÿ êðàé Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Âñÿêà ãîäèíà íà 19 àâãóñò äúíîâèñòèòå ïðàâÿò ñâîÿòà ïàíåâðèòìèÿ êðàé Ñåäåìòå ðèëñèê åçåðà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Около 2500-3000 привърженици и почитатели на учителя Петър Дънов се качиха на Седемте езера за празника на Бялото братство – танца Паневритмия, правен от 1928 год. неизменно, казаха хижари и наематели на почивни бази в този дял на планината. Те констатират увеличение в сравнение с м.г., повече са и чужденците. При изгрева на слънцето на 19 август дъновистите играят своята композиция до езерото Бъбрека. В петък обаче завалял дъжд, затова концентричните кръгове от танцуващи били леко прошарени – някои сложили връхни дрехи. Това с нищо не понижило настроението и не смутило празника – в този ден братята посрещат Нова година на Езерата, припомниха участници.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Òàíöúò ïàíåâðèòìèÿ ñúáèðà ñòîòèöè è õèëÿäè äúíîâèñêè âñÿêà ãîäèíà íà 19 àâãóñò êðàé Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Така, че дъновистите шаренеят, не само в буквалния смисъл на думата. Последните години вече открито се говори дори за деление при белите братя. Имащи се за елит и „масовка“ – стотиците самозвани и самопоканили се, които качват Езерата повече като туристи, не изповядват устоите и веруюто на учението дъновизъм. Официално нищо не се казва по въпроса. Но със сигурност и от дъновист до дъновист има разлика – ако се вземе социалния му статус. „Никой от тия що обикалят горе не е пил вода уморен“, злобничко подхвърлят по Дупнишко и Сапаревобанско.

IMGP5803[1]VG4[1]
Иначе  дъновизмът е съпътстван от настървен бизнес по Рила. Заради Паневритмията единственият 2,1-кирометров седалков лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера е с удължено работно време от 7,30 до 19,30 ч. Така ще е до края на седмицата, казаха от фирмата собственик на съоръжението Рила спорт. Единичният билет в двете посоки за лифта е 18 лева, някои от братята си купили билет предните дни. Има превоз с коне – по 20 и 30 лева за „курс“, според дължината на маршрута. Засилени проверки на полицията и общината в Сапарева баня направили почти невъзможни качванията до стана на Бялото братство с джипове и АТВ-та. Което не е за вярване. Коняри имат по 30-40 акта, но продължават да обслужват клиенти с бели мисли и одежди по циркуса. От НАП и инспекцията по труда в Кюстендил също правили масирани проверки на откритите временни пунктове за продажба на туристически артикули и пособия, на храни, скари и др. Бирата при долната станция на лифта е 2 лева, на горната станция и при хижа Рилски езера – 2,80 лв. но вече на 2100 м. надморска височина. Така, пропорционално на височината, поскъпва и кебапчето, което стига до 1,50- 2 лева за бройка, казаха планинари.
Танцът е само 40 минути. Бизнесът – цяло лято, какво ти – цяла година.

479865_300242826786836_414461755_n[1]

kn danovisti 3Êí - Êîíåòå ùå ìîãàò äà ñå äâèæàò ñàìî ïî îïðåäåëåèí ìàðøðóòè â ðàéîíà íà Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà, îáÿâèõà îò ÍÏ "Ðèëà". "Êîíåòå äà íå ñà ìàììóíè èëè êîðìîðàíè, òà äà ìîãàò äà ìèíàâàò ïî íåâúçìîæíè ìåñòà", íåäîâîëñòâàò ïðåâîçâà÷è ñ "÷åòèðèíîãè òàêñèòà4 â ïëàíèíàòà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Юг News