Ден: 23.08.2016

Абсурдът кюстендилски омбудсман

Абсурдът кюстендилски омбудсман

om1 Двамата кандидати за омбудсман на община Кюстендил – включилият се в протестите преди 3 години срещу монополите на местно ниво Любомир Иванов и бившият председател на общинския съвет Васил Иванов, се явиха на обществен изпит в залата на общината пред граждани, представители на медиите, администратори. Те изложиха концепциите и стратегиите си. И двамата отбелязаха, че нормативно статутът и функциите на местния обществен защитник и посредник не са регламентирани, тази изборна длъжност е заета в едва 14 от 265-те общиин в страната. Думата омбудсман е шведска и тя означава „човек, който глобява“, но не глобява гражданите, а институциите и службите, които не са изпълнили задълженията си, каза протестърът Иванов. И добавя. „Общественият посредник няма да реши всички проблеми, но може да е този медиатор, който да посредничи между гражданите и общинската власт. Крайно време е да има някакъв коректив в тази община, но за съжаление той ще е на заплата в общината“, каза Любомир Иванов. Той даде примери за забавени към него отговори от община Кюстендил, поискани като заявител по Закона за достъп до обществената информация. Чакал да му отговорят 180 дни, накрая отговорът дошъл от … областната управа в Перник. Ясно, още отсега вдига бяло знаме пред безхаберието и инертността на чиновниците протестърът. И пред непревземаемостта на кметската институция – оттам ще му отговорят и след 280 дни, следващия път отговорът може да дойде и от областната управа в Благоевград (примерно). „Защо в Правилника за работата на обществения посредник не е предвидена санкция за служител на администрацията“, наивно се пита протестърът Любомир Иванов. Той предвижда създаване на профили на омбудсмана на Кюстендил в социалните мрежи за отчет пред гражданите и връзка с тях, ако това помага.

om3  om2
„Институцията е слабо уредена законодателно. Тук е много важна личността на обществения посредник. Тя трябва да има нормални отношения с кмета и с председателя на ОбС – независимо от личностите, които заемат тези постове. Омбудсманът трябва да е коректив, но трябва да знае как действа администрацията, какви са правилниците за работа на общинските предприятия и търговски дружества“, каза пред питащите го кандидатът Васил Иванов, сменил две-три партии, считан за „топлата връзка“ на кмета с актуалния за момента политически опонент. За популяризиране на институцията той предвижда изработка на листовки и приемни в малките населени места от общината. Васил Иванов поиска офисът на обществения посредник да не бъде в сградата на община Кюстендил – съвсем популистки.
А по кафенетата отвън подхвърлят, че кюстендилски омбудсман ще е голям абсурд. И че за поста просто устройват „нашия човек“ на заплата. Не се е намерил последните 10 години някой да каже нещо накриво и да не си е платил за това на кмета на общината. Та сега ли! Ако бъде избран, единият от Ивановите кандидати, то той ще запази статуквото, нищо „накриво“ няма да има в управлението и нещата ще си вървят както досегашните стоящите начело го искат. Ако другият Иванов (не е за вярване) стане омбудсман – и той не става, защото още на презентацията вдигна бялото знаме.

Êí - Îìáóäñìàíúò Ìàÿ Ìàíîëîâà ñòàðòèðà îò ðîäíèÿ è Êþñòåíäèë êàìïàíèÿòà "Âåëèêäåí çà âñåêè", îò îáùèíàòà ÿ ïîäêðåïÿò ñ àäìèðàöèè, êàçà â ïîíåäåëíèê êìåòúò Ïåòúð Ïàóíîâ. Ñíèìêà Êèðèë ÈÂÀÍÎÂТака, че – ако може, положението да остане досегашното. Т.е. да я кара Кюстендил без омбудсман. Поне в името на икономиите. Омбудсманът на общината ще бъде с мандат от 4 години. Той ще бъде избиран от общинския съвет с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство – 2/3 от общия брой на общинските съветници, които са 37. Затова прогнозите са да има труден избор. За трудови разходи на обществения посредник са предвидени около 25 920 лв. годишно, а за издръжка – около 3 180 лв. годишно. Средствата ще се залагат ежегодно в бюджета на общината. Финансисти пресмятат, че заплатата на бъдещия кюстендилски омбудсман ще е до 2 хиляди лева. При средна за региона от 677 лева месечно, ако се вярва на статистиката.  kn Rizzzov

Picture 133  Pic_003[1]

Юг News