Ден: 25.08.2016

Харалановите зачоти

Харалановите зачоти

Haralan_797x768

kn preeeeeeeeemija 1

Симона Николова и Александрина Мекичарска – и двете от тукашната Природоматематическа гимназия са най-добре представилите се тийнейджъри на теста за отпускане на общински стипендии, проведен на 1 юли т.г. Това обяви зам.-кметът на Кюстендил Светослав Василев, който лично режеше с ножица пликовете с най-добре класираните по точки резултати от препитването – в името на пълната обективност и дескретност на процедурата. Двете момичета са участвали в изпита в двете различни възрастови групи за 8-9 и за 10-11 клас. И двете имат резултат от 34 от възможните 36 точки. По регламент за първо място стипендията е 300 лева. На вторите места в двете групи са класирани Илияна Симеонова от езиковата гимназия „Петър Берон” и Андреа Деникова, и тя от Природоматематическата гимназия. Те имат по 33 точки и получават еднократен бонус от 200 лева. На трето място в първа възрастова група са класирани Яна Миленкова и Беатрис Начева, а във втора възрастова група – Даниела Митова. Те имат по 32 точки и ще получат по 100 лева. Ще бъдат наградени и учениците, класирани на четвърто, пето и шесто място. Финансовият стимул е съответно по 80, 60 и 50 лева. Наградният фонд за спечелилите общинските стипендии е около 3 500 лева, осигурени от бюджета. Самото награждаване ще е тържествено в началото на септември.

photo_verybig_605274  DSC01974[1]

3601PG

Тестът се прави за пети път. Той трябва да провокира нестандартното мислене и подход при решаване на конкретни социални и житейски ситуации, интерпретирани на листа. Социалният антрополог Харалан Александров е съставител на въпросите от изпитването, затова някои от участвалите наричат теста Харалановите зачоти. По регламент явяващите се имаха да пишат до 90 минути. Т. г. разсъждаваха за смисъла и перспективите по въвеждането на вероучение и обучение по религия в училище и бежанската криза и вълна – как „пишещият“ би реагирал, ако види „едно към едно“ жив бежанец пред себе си в непозната или нестандартна ситуация. И т.н. Спечелилите премията си момчета и момичета се кефят за плика с по една-две-три стотачки – стимул си е, няма как да не е. В ПМГ го знаят добре. Но защо ли само в тази гимназия възпитаниците се явяват, печелят и получават бонуса. Дали единствено в това школо са разгадали „схемата на Харалан“, социалният антрополог ли е станал лесно предсказуем, та лесничко отговарят на ребусите му. Ако е така – някой друг да задава въпросите и да оценява отговорите. Или общината да качи „премиите“, а и критериите, и да се явяват повече и тийнейджъри. Нещо трябва да се променя – иначе самият тест „общинска стипендия“ стана някак си рутинен. Или пък може да не е еднократна „стипендията“ – да се борят за три стипендии всички кандидат-студенти от града и общината например – целогодишна. И работите на спечелилите да се качват на сайта на общината, както и мотивацията на комисията по оценката. Има начини да се създаде по-голям интерес и да се качи нивото. Иначе – само адмирации, че общината прави този тест, май само в Кюстендил го има.

Êí - çà ñòðàíèöàòà â "Òðóä" è "24 ÷àñà" Êìåòúò íà Êþñòåíäèë Ïåòúð Ïàóíîâ /Äÿñíà êîàëàöèÿ/ íàïðàâî ïîêðîâèòåëñòâà òàëàíòëèâèòå äåöà â òóêàøíèòå ó÷èëèùà - íàé-èçÿâåíèòå ïîëó÷àâàò îáùèíñêà ñòèïåíäèÿ è áîíóñè äî 300 ëåâà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ  IMG_3082[1]

Юг News