Ден: 26.08.2016

Кога не е горяло

Кога не е горяло

461_6139  3-pojar-balanovo-big[1]

Пожар, причинен от мълния, засегнал огромни площи край родното село на най-големия ни художник Владимир Димитров-Майстора – кочериновското с. Фролош, съобщиха от полицията в петък. Първоначалната информация е за обхванати от пламъците около 16 хил. декара треви, ниска растителност, но и 40-50-годишна борова гора. Информационните съобщения явно са понадути – при 16 хил. декара няма да остане нищо от паланките в земите, където се родил Майстора. Прави се оглед на терените, разположена е дежурна група на пожарната в Рила да контролира ситуацията. Освен няколкото екипа огнеборци и горските се включили в потушаването, каза шефът на противопожарната служба в Рила Стефан Тахтаджийски. Междувременно огнена стихия вилня и в землището на селата Крайници и Червен брег /Дупнишко/, там също е почернена след пламъците огромна площ – стотици декари. И в кюстендилското село Ваксево се борили часове наред с пожар, на помощ на огнеборците се притекли и горски и служители на общината в Невестино. Щети не са допуснати, няма пострадали хора.

pojar-po-biloto-victor-1[1]  pojar-po-biloto-victor-3[1]
Увеличава се броят на пожарите през летния сезон в региона, констатират от областната дирекция на полицията в Кюстендил. За периода от 1 юни до 26 август т.г. в региона са гасени 57 пожара с материални загуби и други 208 по-„безобидни“ пожара, без щети. Докато за същия период на 2015 год. броят им е бил 49 пожара с материални загуби и 162 пожара без нанесени щети. Данните сочат, че от началото на юни при 65 от пожарите са горели сухи треви, листна маса и храсти в урбанизирани територии, както и 97 в извън населените места. Гасени са 9 пожара в стърнища, 26 пожара са били в места с отпадъци, регистрирани са и други 10 пожара. 3 горски пожара са били с материални загуби, при тях са изгорели общо 80 дка иглолистна гора. При други 14 случая пожарът е бил низов и е обхванал 69 дка иглолистна гора, 21 дка широколистна гора и 17 дка смесена гора. Горели са и 500 дка лесонепригодни площи, засегнати са и 212 дка земеделски земи и пасища, става ясно от междинната статистика на областната дирекция на МВР.

2-pojar-balanovo-big[1]  3-rila-akcia-gasene-gora-G[1]
То, кога не е горяло – всяко лято пламва „цялата земя“. Догодина пак ще е така – без никакво съмнение. Ще изорат пшеничните блокове, ще изсъхне тревата, ще падат мълнии и пак ще гори отвсякъде. Да се чудиш как не се предотврати част от тая стихия. На разни съвещания кметове на селцата, хора от общините рапортуват как във всяка паланка е изградена гасаческа група, има кризисен щаб и т.н. От общините се хвалят как назначили безработни за полска охрана – денонощна. Е, как тогава при Фролош ще димят 16 хил. декара – къде са тия кризисни щабове, денонощни охрани по синурите.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Öàîïàëåíè ñòúðíèùà è ñóõè òâåðè ïðåäèçâèêàõà ìíîîã ïîæàðè â Êþñòåíäèëñêî â ðàííàòà ïðîëåò. Îò íà÷îëîòî íà ãîäèíàòà ïðèòèïîæàðíèòå ñëóæáè ñà ãàñèëè 110 ïîæàðà, äíàâà ÿñíî íà ñðåùà ïðè áîëàñòíèÿ óïðàâèòåë Ëþáîìèð Àí÷åâ. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ  Êí - çà ïîæàðà â Äóïíèöà 1 ìèëîí ëåâà ñà ùåòèòå ïðè ïîæàðà â ñêëàäà çà ïëàñòìàñîâè îòïàäúöè, îáÿâèõà â÷åðà îò ïîòúðïåâøàòà ôèðìà "Ôåíèêñ-Äóïíèöà". Íÿìà îáãàçÿâàíå íà ðàéîíà, óñòàíîâèëî çàìåðâàíå íà Ãðàæäàíñêà çàùèòà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ
Горят не само полята и горите, горят сметищата и боклука. Сметището но Дупница, на Бобошево – все си пуши там. Стадион изгоря от пламнал отпадък до река Струма при с. Копиловци – къде ще играят сега местните нахъсани да бият всеки противник футбалери. Стогодишна съборетина пламна и се срути край централния храм „Св. Богородица“ в Дупница, на педя от полицията. За малко да хвръкнат и тонове осветени за пред олтара свещи. Бе, какво говорим – и в офис на областната полиция в Кюстендил горя една вечер рано след работния ден. Сергия за сладолед на центъра в Кюстендил също горя. Кога не е горяло. При това пълно безхаберие, формално гледане на преките задължения, хорски примитивизъм, лоша оперативност, нашенската философия – „абе, нека гори – нали не е при мене!“, при положение, че много рядко някой го е отнесъл истински за причинен пожар – все ще гори. Повече от ясно е – една държава /нация/ си личи по карането по пътищата, по чистотата на влаковете и рейсовете,по WC-то, по пожарите също.

TRKNKF0090  006

Юг News