Ден: 14.09.2016

Хубава си, моя горо – миришеш на старост

Хубава си, моя горо – миришеш на старост

 

%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b01  img_3011

%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b02  %d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b000091

173_7309

Чудесно, ама всичко намирисва на пиар кампания, нещо преднамерено има, разпоредено. Защо ще слагат табели на старите гори. Това не е ли човешко вмешателство с користна цел. Те затова са стари, защото там човешкото присъствие ги е пощадило, още не е стигнало до тях. Кой ли горски шеф или зам.-министър готви някоя научна дисертация, професура и пр. и разпореди тази акция да се обозначат вековните гори като резервати. Може би туризъм? В същия този Осоговски балкан имаше три достолепни буки – дали името на цял дял от Осогово. От тях преди време се опитаха да направят рекламна фигура, нещо като „билборд“. Отрязаха ги до над средата, заковаха ги. За няма и година трите буки изсъхнаха. Да не стане същото и със 140-годишните буки над Богослов. Впрочем букът рядко достига век – век и половина. На тая възраст гние отвътре, образува хралупи. За разлика от мурата, от дъба, от цера и др. Дали горските, които отведоха журналисти над Богослов, правилно разчетоха възрастта на буките. Или ще го четем в някой пореден проект за стотици хиляди евро или пък в докторската дисертация на някой на висока позиция в земеделското министерство например. А има и друга амбиция – и планината Осогово да стане природен парк. Затова преди годи и рис „хванаха“, т.е. снимаха, била се появила мечка, сега взеха да фиксират и вековните буки, след като по Осогово няма мура. А един парк са инвестиции, дотации, проекти, администрация и пр. и пр.

img_1434_r1  479_7931

Êí - 100-íà áóêè ñà îòðÿçàíè è íàòðúøêàíè ïî êîðèòîòî íà ðåêàòà "Äÿâîëñêèòå âîäè" ïîä Ðèëñêèÿ ìàíàñòèð, ñèãíàëèçèðàõà ïëàíèíàðè îò Êþñòåíäèë. Îã åêîìèíèñòåðñòâîòî ðàçïîðåäèõà ïðîâåðêà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Âîäîïàäúò "Äÿâîëñêèòå âîäè" ïîä Ðèëñêèÿ ìàíàñòèð å îñîáåíî àòðàêòèâåí ïðåç ïðîëåòòà, ïðè ñíåãîòîïåíåòî, ñïîäåëÿò ïëàíèíàðè ïîñåòèëè òðóäíîäîñòúïíîòî ìÿñòî. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Юг  News