Ден: 22.09.2016

Кръговици

Кръговици

001   Êí - çà Âàíÿ Ïàëåéêîâà, çà "Òâîÿò äåí" Èçâåñòíàòà Äåðâèø áàíÿ âöåíòúðà íà Êþñòåíäèë ùå å ïîä âèäåîíàáëþäåíèå, ñëåä êàòî ðåäîâíî êðàäàò êàíåëàòà íà ÷åøìàòà ñ ìèíåðàëíà âîäà, îáÿâèõà îò îáùèíàòà. Ïðè ñîöà òóê êúïåëè ðîìêèòå êàíäèäàò-áóëêè,ñåãà õóäîæíèöè âúòðå åêñïîíèðàò êàðòèíè. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Движението при кръговото кръстовище за село Бараково на пътя Е-79 София – Благоевград беше пуснато в 15,30 ч. в четвъртък, съобщиха от областното Пътно управление в Кюстендил. Трафикът по него вече бил нормализиран за минути, нямало колони от чакащи автомобили при пътен възел „Кочериново“ на автомагистрала  „Струма“. Изграждането на кръговото кръстовище започна на 7 септември т.г. за подобряване на организацията на движението при пътен възел „Кочериново“, където станаха няколко катастрофи за часове, и трябваше да приключи до 30 септември. Екипът от фирмата изпълнител Пътно поддържане – Дупница обаче успя да приключи по-рано за празника 22 септември. Средствата – около 300 хил. лева, са осигурени от бюджета на АПИ за текущ ремонт.
Това е то – кръгово движение за щяло и за нещяло.Новопостроени кръгови кръстовища в Кюстендил – при СБА на изхода към ГКПП-Гюешево и при бившия ансамбъл „Струма“ и разрушения преди години завод за изкуствени прежди „Веблъжд“ , не се възприемат добре от водачите, дори някои от шофьорите ги имат за рискови и опасни и псуват в прав текст. Причината е в малкия диаметър на кръга. Някои от подходите въобще не се включват в кръга, което от водачите се възприема и се счита, че е предимство, когато са на платното – например от международния път от Македония. „Този кръг е като един … „плювалник“, толкава е малък. Това обърква движението вместо да го облекчава, докато не стане сакатлък, никой няма да вземе мерки“, отбелязват често преминаващи през тези кръстовища. Комисията по транспорта при минипарламента и персонално бившият шеф на регионалната дирекция на полицията екскомисар Георги Джоглев, който сега е съветник от ГЕРБ, замислили новите кръгови кръстовища . Според кюстендилци изпълнението им не е добро и общинарите не са се допитали до експерти по организация на движението и специалисти по пътно строителство.

004  454_5478
Все кръговици – в АПИ, съветници по общините, кметове. Като панацея някаква е кръговото движение. И при тази мания няма как да не лъсват всички недъзи, недоразумения, наша оправия при изпълнението. В Дупница с години се каниха и накрая промениха обърнато кръгово движение при Аракчийския мост – там бяха въвели обратното правило, т.е. който влиза в кръга е с предимство, не този, който е в него. А, то всички май сме в кръга, като мислене и далновидност. Затова и кръговите не ги правим където трябва, кога трябва и как трябва. Не случайно на български има производни – „кръгла нула“, „околожка“ /за униформена шапка при военните, ченгета и пр, която не предполага развито мислене/, приятелски кръг, кръг от фирми, кръгла маса, която ни докара дотук като преход, обкръжение и пр., и пр.

kn-moooost-4  trknkf0099

kn-kraaaaaaak  kn-koooo4erinovo

Юг News