Ден: 10.10.2016

Македонците ни зорат

Македонците ни зорат

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Ìèíèñòúð Ñîëîìîí Ïàñè íà äâà ïúòè ñå êà÷âà äî ïèðàìèäà-106, êúäåòî ñå ñúáèðàò ãðàíèöèòå íà Áúëãàðèÿ, Ñúðáèÿ è Ìàêåäîíèÿ. äèïëîìàò íîìåð 1 äàë èäåÿòà çà ñúáîðà íà òðèòå ãðàíèöè, êîéòî ùå êå ñúñòîè çà ïðúâ ïúò â ñúáîòà /28 àâãóñò/ ïðè êþñòåíäèëñêîòî ñ.Æåðàâèíî. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ  trknkf0063

image_1289792_21

Около 11 хиляди с двойно гражданство с адресна регистрация в Кюстендил или в някое от 71-те съставни села попадат в избирателните списъци за предстоящия президентски вот и за националния референдум, казаха от общинска администрация. В списъците, вече поставени пред 111-те секции, те са с по две имена и лесно се разпознават. Едва ли и единици от тях ще упражнят вота си – досега не са идвали да гласуват на нито едни избори, каза завеждащият организационния отдел на общината Мирослав Миланов. Просто не ги интересуват по никакъв начин изборите в България, каза и лидерът на просветното дружество „Св. св. Кирил и Методий“ в Кюстендил Анани Константинов, който поддържа ежедневни връзки с активисти на сдружения на българи оттатък границата. Другата причина е, че районната прокуратура в Кюстендил е образувала досега над 250 досъдебни производства срещу македонски граждани, или такива от Косово, които са гласували на евровота преди две години.
Така, че македонците, бидейки регистрирани адресно, само зорат общинарите в Кюстендил. Разкрита е и нова секция в кв. „Въртешево“, с № 61, поради големия брой избиратели – 1 400. Досега жителите гласуваха в една секция, сега ще го правят в две, в Клуба на квартала. Е, как няма, след като за общинския референдум преди 5 години, се разкри, че на етаж от къща в същото Въртешево има регистрирани 690 чужденци. Цяла секция си е това. Общината сама поправила покрива на помещението, където ще  е новата секция. Нищо, че няма да дойде и един македонец да упражни българския вот на 6 ноември. „Никой не плаща разходите – общината поема всичко сама“, коментира цитираният вече оргначалник на кметската администрация Мирослав Миланов. Няма селски кмет да не изругае, че македонци напират за адресна регистрация при тях, намерили са си хазаи, само някой трябва да отлита да им придвижва документите за българско гражданство. „Нищо не им взимаме – карам ги да издекламират „Аз съм българче“, но и това не правят“, свидетелства управникът на едно от големите села в Кюстендилско.

photo_verybig_9253701  copy-of-img_03611

Десетки от Македония /както и от Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина/ ежедневно са по Кюстендил – регистрират фирми, купуват коли, уреждат адреси и гражданство. Тукашни играчи и мошеници им посредничат, срещу 50-60 евро на човек. Безнаказан бизнес. 1200 македонски коли минали за един ден /в събота/ през ГКПП-Гюешево. И при комшиите се събрали 4 почивни дни – 11 октомври в Македония е Ден на народното въстание. Два часа чакали нашенци да се приберат от Крива паланка, Куманово, натоварили по багажниците грозде, пипер, стекове цигари по чантите. Стотици македонци тръгнали към Банско, за Боровец, до Велинград – за балнеоудоволствия. Ол инклузив в Банско им струвал 15 евро, казаха туроператори. Никой не спирал при Въртешево или в Кюстендил да пита в коя секция може да гласува. А са с българско гражданство. Като не гласуват на два поредни такива вота отпадат от избирателните списъци. Да им се отнеме и гражданството – и да кандидатстват отново. Айде, де!

dsc099031

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

0197794932

Юг News