Ден: 11.10.2016

Стихията миньори

Стихията миньори

kn-booooooob-dol

2014-08-29-12-33-51

Миньорите от рудник „Бабино“ при мини „Бобов дол“ започнаха протести на 500 м. под земята заради орязани и системно забавяни заплати, съобщиха от синдикатите. 120 въгледобивници от първа смяна във вторник сутринта спонтанно обявиха, че няма да излязат от рудника, ако не бъдат изпълнени исканията им за заплащането в пълен размер според КТД и редовно получаване на ваучерите за храна. Веднага от ръководството на мините започнаха разговори със синдикатите по създалата се ситуация на площадката пред рудник „Бабино“. Преговорите зациклиха, протестът продължи и през нощта.
Междувременно стана ясно, че предстои и съкращение на около 650 миньори, както и на хора от поддържащите екипи и техническите звена в рудник „Бабино“. Така е според изпратено до областната инспекция по труда в Кюстендил писмо от шефовете на „Открит въгледобив – Бобов дол“. Както и от увледомление до бюрото по труда в Дупница. Това създава напрежение по галериите и забоите, което ще ескалира, прогнозират от синдикатите. Директорът на мините инж. Красимир Чаврагански потвърди за съкращенията, процедурата вече е стартирала, съкращенията започват на 20 ноември т.г.  В рудник „Бабино“ добивът на въглища спря от 1 октомври 2016-а. Според експерти в рудника работят около 700 души, след съкращенията ще останат не повече от 100 за поддържане на съоръженията. “За месец август поради 78%-тното неизпълнение на производствения план на служителите са били наложени удръжки от заплатите и не им е платено обичайното за тях допълнително материално стимулиране“, официално обявиха от ръководството на рудника.
Врявата е пълна. Разнобоят – също. Късно вечерта, след среща при боса Христо Ковачки, информирани казаха, че наемателят освобождава мениджърския екип на мини „Бобов дол“. Т.е. шефът Чаврагански си отива. Дори се знаел кой ще го смени. И протестът в Бабино бил предизвикан и инсцениран. Сред миньорите се заговори и че им спускат по колко гласа се чакат от Бобов дол за еди коя си кандидат-президентска двойка на вота на 6 ноември. Местен превозвач се оплаква, че не му плащат и спира да вози въгледобивниците. В мините, както и в ТЕЦ „Бобов дол“, има щатни синдикалисти. Които през целия ден на спонтанния и не съвсем по правилата протест пасуваха, изчаквайки развръзката късно вечерта в София при Ковачки. Върнаха се доволни и пак зачакаха. Накъде ще избие стихията на 500 м. под земята. Миньорите тръгнат ли, става лошо. И за тях, защото им е паднало пердето, но и за манипулаторите им, които хитреят, стерилничат и пазят кожата на техен гръб и на тяхна сметка. При соца от техния труд доста станаха герои на труда. Сега от тяхно име някои се себеустройват супер. Без да слизат на 500 м. под земята и да помирисват нюмюр. Нещата се решават отгоре и по-нагоре. не надолу, най-малкото на 0,5 километра под.

2014-08-29-12-25-51  kn-zaaaaboj

Êí - Âúãëèùà ñå êîïàÿò íåëåãàëíî êðàé Áîáîâ äîë îò äåñåòèëåòèÿ - ÷ðåç ñàìîäåëíè ìèííè ãàëåðèè, èìà è æåðòâè îò òîÿ íåðåãëàìåíòèðàí áèçíåñ, êàçâàò â ìèíüîðñêèÿ ãðàä. Ñíèìêà -èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  kn-4aaaaavraganski

Юг News