Ден: 17.10.2016

Кръгове около пирамидата

Кръгове около пирамидата

14732377_623073581187395_1960924525197461203_nНад 300 туристи от България, Сърбия и Македония се качиха на пирамида-106 над село Жеравино по повод Световния ден на интензивното ходене, съобщиха от дружеството организатор „Осогово“ в Кюстендил. В тази точка се събират трите държавни граници – между България, Сърбия и Македония. Лошото време не спряло ентусиастите, хвалят се домакините. Включили се и групи от дружествата „Урвич“ и „Мургаш“ в столицата, туристи от Радомир, Перник и Югозапада, от Монтана, чак от Пещера и др. С развети национални знамена в геометричния център на Балканския полуостров се срещнали приятели, завързали се нови запознанства, запаметени със снимки за спомен, казаха участници. То се знае – извили се и кръшни хора около пирамидата. „Духът на дружеските отношения между трите съседски държави личаха по лицата и усмивките на туристите“, пали се секретарят на туристическото дружество „Осогово“ Силвия Михова. Надморската височина не е предизвикателна – връх Шулеп камък, на който е пирамида-106, е висок само 1337 м. Не това ентусиазирало участниците, а емоцията да се срещнат като приятели. “ Хората перфектно играеха балканските хора, което е показателно за близостта между нашите съседски народи“, отбелязва секретарят Михова. Никакъв проблем нямали включилите се в похода с граничния режим. Екипи на граничните служби от трите страни проверявали документите за самоличност, за всеки било издадено разрешително да пребивава в зоната на пирамида-106. Майко мила такова нещо преди…  да речем 20 години.

Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ Âñå îùå íà ãðàíè÷íàòà ïèðàìèäà ïðè âðúõ Ðóåí /2 251ì/ ñòîè àáðåâèàòóðà "ÍÐÁ" è "ÑÔÐÞ" Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ Âñå îùå íà ãðàíè÷íàòà ïèðàìèäà ïðè âðúõ Ðóåí /2 251ì/ ñòîè àáðåâèàòóðà "ÍÐÁ" è "ÑÔÐÞ" Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Ìèíèñòúð Ñîëîìîí Ïàñè íà äâà ïúòè ñå êà÷âà äî ïèðàìèäà-106, êúäåòî ñå ñúáèðàò ãðàíèöèòå íà Áúëãàðèÿ, Ñúðáèÿ è Ìàêåäîíèÿ. äèïëîìàò íîìåð 1 äàë èäåÿòà çà ñúáîðà íà òðèòå ãðàíèöè, êîéòî ùå êå ñúñòîè çà ïðúâ ïúò â ñúáîòà /28 àâãóñò/ ïðè êþñòåíäèëñêîòî ñ.Æåðàâèíî. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Пирамида 106 е световно известна. Около нея са хващали ръцете си министри /Соломон Паси например/ и дипломати, областни управители, кметове, военни и др. Завъртели един кръг за пред камерите. Сега и туристите разпънали балканско хоро около Пирамидата – под дъжда. Нека, ама под Шулеп камък не е останало село, в Жеравино вече не живее никой, последният му жител, безработен мъж, май починал. Грозна пустош е по Жеравино, също и по съседните паланки. Апа и с комшиите – кога се сприятелихме чак толкова, че да пием и играем хоро на общата ни точка-106. Като само преди няма и месец македонец потроши паметната плоча за загиналите на Каймак чалан преди 100 години – на отсрещната граница, на Македония с Гърция. А, че сънародниците ни по Босиреградско ги газят всеки ден! Тъкмо Сърбия приюти и приютява ръководилия най-мощната финансова пирамида у нас КТБ. Не ни върви сътрудничеството със съседите. Ама някой и друг кръг около граничните гранитни пирамиди, по които още стои старата абревиатура „НРБ“ и „СФРЮ“ можем да завъртим. Хеле, тръгне ли някой да го организира по някой проект, по годишен план или просто за „отчитане на дейност“. Става.

14670626_1461508553865692_5010447023645212990_n trknkf0016

Êí - çà Âúòðåøíè íîâèíè Ñúðáèí äåìîíñòðàòèâíî å ïàðêèðàë ôàìîçíèÿ ñè äæèï ïðåä ïàìåòíèêà íà Âàñèë Ëåâñêè â Áîñèëåãðàä - ñíèìêàòà áå ïðåäîñòàâåíà íà "Òðóä" îò áîñèëåãðàä÷àíèíà Äèìèòúð Äèìèòðîâ /64/. Ìúæúò ñå îïëàêàë ïðåä ðåïîðòåðèòå, ÷å ñðúáñêèòå ãðàíè÷íè âëàñòè ìó êîíôèñêóâàëè äâà ïëàêàòà, çàùîòî ñà íàïèñàíè íà áúëãàðñêè. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ DIGITAL CAMERA

Юг News