Ден: 20.10.2016

Да се закрият соцгимназиите

Да се закрият соцгимназиите

008  011
Професионалните гимназии да станат общински – да минат към общините и така възпитаниците им да се реализират бързо чрез професионално образование.  А не както е сега – да се обучават кадри, които след това да отиват някъде другаде и завършващите да бъдат изключвани от пазара на труда. Това обсъдили на среща с бизнеса от града, с участието на експерти от регионалния инспекторат по образованието, от общинската и областната управа в Кюстендил с вицепремиера Меглена Кунава в местната гимназия по икономика и мениджмънт. По думите й тя самата е за приобщаване и подкрепя идеята гимназиите да станат  общински, но засега гимназиите се колебаят, защото търсят повече стабилност /явно не се чувстват сигурни финансово, ако минат към общините/. За министър Кунева  най-важен проблем е младежката безработица. Решението не е да се направи един закон, той сам по себе си няма да създаде образованието, за което всички мечтаем . Трябват пилотни проекти – това, което работи в Кюстендил, не работи в Пловдив, или във Видин. Трябват конкретни  разговори за създаване на местни коалиции бизнес-община-професионални училища. При това те да станат веднага, отбеляза тя.

Êí - çà "Òâîÿò äåí" È êóëèíàðíèòå ñïåöèàëíîñòè, êîèòî ñåãà ñå ó÷àò â ãèìíàçèÿòà ïî òóðèçúì, ùå ñå ïðúõâÿðò â äðóãà ãèìíàçèÿ ñïîðåä îïòèìèçàöèÿòà íà ó÷èëèùíàòà ìðåæà âÊþñòåíäèë. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ  466_6695_2

Дрън, та дрън. Защо никой не постави въпроса за броя на гимназиите в тоя замиращ и замрял град. С такава миграция и намаляване на населението, а училищата си остават като бройка. Само горкият дърводелски техникум, носил кой-знае защо името на Георги С. Раковски, приключи своето съществуване. Всички останали си съществуват, кърпят и мажат, но си поддържат директорския състав /шеф и заместници/, преподавателски екип, персонал, технически състав. В Кюстендил от десетилетия техникумът по обществено хранене, сега гимназия по туризъм „Н. Й. Вапцаров“, бълва кадри и дипломирани специалисти. А на всяко второ заведение в града се мъдри т.н. надпис: „Търсим персонал“. И строителен техникум поддържа образователно темпо в областния град. А строителните фирми докарват от Делиормана и от Родопите и помаци от Гоцеделчевско да правят санирането на кюстендилските блокове. Не може при цяла гимназия по текстил на името на Владимир Димитров-Майстора най-известният моделиер в града да е „гений“ от ромското гето. Нещата са тотално сбъркани. Стига соцобразование и соцобучение по откриваните по стахановски в ерата на развитото социалистическо общество техникуми, училища, паралелки, ПУЦ-ве и пр. Една-две гимназии в един град като Кюстендил стигат. По овощарство или по митническа администрация например и изобщо по административни дисциплини да е. Хотелиерите и ресторантьорите да са в Банско или в някой морски град. Универсиалзимът и програмите „Леонардо да Винчи“ а ла Людмила Живкова бяха и ни доведоха до тая несъстоятелност, до престъпна масовизация и на средното и много повече – на висшето образование. Тя Кунева оправи ВУЗ-те, където се избиват кой да е ректор и кой да не е, та гимназиите ли – да ги даде на общините, така и така са наникъде.

518_1855  518_1852

496_9692  picture-856

Юг News