Ден: 26.10.2016

Иде меката зима

Иде меката зима

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Êîòàðàêúò Ìàéêî /21/ å ïàçà÷ íà õèæà Ðèáíè åçåðà ïðåç çèìàòà, êîãàòî òèòóëÿðúò Òîäîð Áàëàáàíîâ /53/ ñå ïðèáèðà â ãð.Ðèëà. Îòñêîðî âåòåðàíúò èìà äâàìà ïîìîùíèöè - ìàëêè êîòåòà, äîêàðàíè îò ãðàäà. Ñíèìêà - Èíòåðíåò Èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

trknkf0158Димитровден е – и попове, а и пътната агенция и областните й подразделения, обявиха, че иде зима. Така е и според народния календар. Метеоролозите успокоиха нещата още преди месец – зимата ще е мека. Т.е. би трябвало да не засегне чак толкова финансите на общините. А дали е така. 19-20 лв. ще струва почистването от снега на километър в Дупница. Общината сключва договор с фирма „Меридиан“ до 1 април 2017 год., съобщиха от администрацията. Според контракта снегопочистване в двете ленти на движение с техника е 19.11 лв. (без ДДС). За обезопасяване против хлъзгане с минерали в двете ленти на движение излиза 58,44 лв., а с химически вещества – 85,75 лв. Общата прогнозна стойност за снегопочистването в общината е 135 496 лв. Междувременно само една фирма -„Булплан инвест“ ООД, е поискала зимната поддръжка на улиците в Кюстендил, казаха от общината. Офертата й е 15,38 лв. /без ДДС/ за километър. Обявената от общината стойност на цялата обществена поръчка за тази дейност е 317 900 лева. Строителното дружество „Булплан инвест“ е чистило града от сняг и лед няколко зими, изпълнява и други договори с общината.

trknkf0087  trknkf0159
23 хиляди лева /без ДДС/ пък заделя общината в Трекляно за поддържането на 4-класната пътна мрежа до 19-те села и стотината махали – някои от тях са доста отдалечени, каза кметът втори мандат Радко Петрунов. 69,9 километра е „селската“ пътна мрежа в Треклянско. Плюс около 30 километра до махалите. Трудността идва от това, че терените са планински и полупланински, зимата има преспи до 2 м. , някои райони остават откъснати за часове и дни. Последните три години пернишка фирма поемала по договор зимното поддържане на пътищата до паланките, от общинската управа са доволни. Перничани докарвали и осигурявали необходимата техника. До седмица предстои търг за фирма изпълнител, тогава ще се знае дали отново това дружество и тази зима ще отговаря за нормалната инфраструктурна ситуация до селцата, каза кметът Петрунов.

446_4606

Числата за трите общини /произволно подбрани/ са различни. То е ясно, че е така различни са. Едно е Трекляно, друго е Кюстендил, друго е Дупница. Непредаващото се по никакъв начин на демографски сривове, на световни и български кризи Трекляно какво ли ще изчисти за 23 хил. лева при положение, че там веят „бури и урагани“. А в Кюстендил и Дупница са си предвидили нелоши суми. Нищо, че зимата ще е мека и там няма бури и урагани. Както и да е. Притеснителното е, че и при трите общини се „случва“ това, че едни и същи фирми се „ангажират“ да ринат снега. И все се справяли добре. Само хората знаят дали това е вярно. А насред зима селски кметове вадят от джоба си пари, за да платят на някой тракторист-механизатор да разрине снега до „n“ подопечната му махала. Значи парите се заделят, фирмите се знаят, а работата, която ще свършат, по принцип не се знае. И какво казват поповете, пътните началници и инстанции, метеоролози, кметове и др. няма значение. Зимата си е зима, тя е зима на „нашето недоволство“, че никоя „спечелила търга“ фирма по снегопочистването се е справяла, че и изобщо на някого му пука кой къде рине и рине ли изобщо. Да идва първият сняг!

0220121571  kn-zaslon

trknkf0219  kn-bistra-1

417_1769  420_2026_3

Юг News