Ден: 05.12.2016

Отвертките на Дупница

Отвертките на Дупница

Êí -  Äóïíèöà â÷åðà áåøå äå íàí òðàóð çà çàãèíàëè ÷åòèðèìà ãàñòàðáàéòåðè ïðè êàòàñòðîôè â Èòàëèÿ è ÑÀÙ - çíàìåíàòà ïðåä îáùèíàòà è íà äðóãè ìåñòà â ãðàäà áÿõà ñïóñíàòè íàïîëîâèíà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ  528_2814

Êí - çà Êðèìè Àíåñòåçèîëîãúò ä-ð Íèêîëàéú Êàðàñòîÿíîâ ñ äúùåðÿ ñè Âëàäèìèðà - çàðàäè êîÿòî â Äóïíèöà ñå êîìåíòèðà, ÷å å óáèò ãàðäúò íà Áðàÿò Ãàëåâè - Íèêîëàé Ðàäåâ-Îòâåðòêàòà /âäÿñíî/

Като пристигнах пред „Колата”, Николай Радев лежеше на земята и пъшкаше, направо виеше от болка. Питах го „кой го направи?“, и той ми отговори – „Карастоянови“. След това пак го питах, като повиках стоящия наблизо полицай, кой го направи, и Радев пак ми отговори – „Карастоянови”. Това са част от показанията на Васил Капланов-Каплата /43г/, един от двадесетината свидетели по делото срещу зъболекаря Владимир Карастоянов и синовете му – Николай и Иван. Те са подсъдими за предумишленото убийство на Николай Радев – Отвертката, станало на 11 март 2014 година в заведението „Колата” в Дупница. Капланов свидетелства в съдебната зала в Кюстендил повече от два часа. Той разказа, че не са били приятели с Радев, а само познати. На въпрос, защо веднага след като бил намушкан Николай Радев звъннал точно на Капланов за помощ, свидетелят така и не успя да даде задоволително обяснение.
„Като пристигнах пред заведението, Радев лежеше на земята в тревата между „Колата” и тротоара, а фланелката му от бяла беше станала червена. Кръвта, която изтичаше от раната, беше тъмно червена, като от черния дроб, защото – както са ни учили, от другите органи кръвта, която изтича, е светло червена“, обясни пред съда Капланов. Той беше категоричен, че не само помогнал да качат носилката с пострадалия в линейката, но и няколко пъти влизал в нея, като и там задал въпроса, кой му причинил нараняването. „Целта ми бе повече хора да бъдат свидетели на думите на Радев”, обясни Капланов и допълни, че в линейката отговорът бил „Абе, ти луд ли си, нали ти казах – “ Карастоянови”.

img_3302  99618-karastoianovi_dupnica-121
Дупница направо може да се гордее с такива хора – като Отвертката, като Капланов-Каплата и др. А нима няма да му завидят криминалисти на Капланов, писатели и повествователи, анатоми и медици и изобщо тия „що са ги учили“, на тия познания на Каплата. Човек от плътното обкръжение на Галеви години наред. А Братята не допускаха толкова близо кякого, ако не са убедени, че… Тия хора – Отвертките и Каплите на Дупница само от космонавтика не са разбирали, но знае ли човек. А съдопроизводството за тях не е никакъв проблем, приключение не е даже. Елементарен въпрос – кой е пускал Каплата да се качва два-три пъти в линейката. И как така бодро и 1:1 си говорят с умиращия Отвертката, чиято кръв – „Черна“, /като при Ботев – „Черни ми кърви в земята, в земята, майко – черната!“/, изтича. На операционната маса Отвертката е издържал петнадесетина минути. Дали и тогава не си е говорил с Каплата – през рамената на опериращите го. Ужас. Защо тия хора си говорят пред бая ми ти авторитетен съдебен състав, оглавяван от магистрат номер 1 в Кюстендил Мирослав Начев, каквото им падне. Без страх от закона. Така беше и на процеса срещу Братя Галеви. В който, кой-знае защо участници /независимо в каква роля и позиция/ не бяха нито покойният Отвертката, нито Каплата. Нито други Отвертки на Дупница.

img_2660  image_1614425_21

kn-uaaaaplata  Digimax A50 / KENOX Q2

Êí - Âäîâèöàòà íà óáèòèÿ ïðè êúðâàâà ñâààä â äóïíèøêî çàâåäåíèå íà 11 ìàðò ò.ã. Íèêîëàé Ðàäåâ-Îòâåðòêàòà - Ìèëåíà Ñòîÿíîâà, êîÿòî æèâåå è ðàáîòèâ Ëîíäîí, ïóñíà æàëáà ñðåùó òðèìàòà ëåêàðè Êàðàñòîÿíîâè, áîâèíåíè â óáèéñòâîòî. Òå îïèòàëè äà ÿ áëúñíàò ñ àâòîìîáèë, çàêàíâàëè ñå äà ñå ðàçïðàâÿò è ñ íåÿ, êàêòî ñ ìúæà è è ò.í., ñòàíà ÿñíî íà çàñåäàíîåòî íà êþñòåíäèëñêèÿ ñúä â÷åðà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ   99413-ivan-karastoianov-111

img_3308  3

Юг News