Day: 08.12.2016

Догонващи кметове

Догонващи кметове

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Êî÷åðèíîâî ñå ñòÿãà çà ïðàçíèê óòðå. Ñèìïàòè÷íîòî ãðàä÷å ñå îáíîâÿâà âñå ïîâå÷å. Ñíèìêà - àðõèâ íà îáùèíàòà, èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Ñëåä 20.ãîäèøíà ïàóçà ñòðåëêèòå íà ãðàäñêèÿ ÷àñîâíèê â öåíòúðà íà Êî÷åðèíîâî îòíîâî "âúðâÿò". Îò îáùèíàòà äîêàðàëè ìàéñòîð ÷àê îò Áóðãàñ äà ðåìîíòèðà "âðåìåìåðúò" èì. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Заплатите на общинската администрация в Кочериново се вдигат с около 15% от 1 януари догодина, а възнагражденията на кметовете на селата – със 100 лева, реши на последното си заседание общинският съвет. Така средната заплата за  администрацията ще стане около 700 лева. Заплатата на кмета на общината пък Иван Минков от 1300 става 1800 лева, решиха съветниците. Едно сравнение с негови колеги показва. че и при новата заплата възнаграждението му ще е ниско – кметът на съседната община Бобошево например, която е с по-малко население, Крум Маринов от три години взима 2 200 лева месечно. Чинков си остава от догонващите. Възнаграждението на селските кметове и администрацията в Кочериново не е актуализирано от 2011 год. средната заплата на администрацията досега е около 500 лева. „Та минималната става 460 лева, ние на 500 ли ще я караме“, мотивира качването самият Минков. Новите заплати ще струват на бюджета над 100 хиляди лева годишно. Има съмнение, че в областния Кюстендил чиновниците взимат толкова, но хак им е.

stobski_piramidi   trknkf0049
В Кочериново са скромни та скромни. В РВД-то /ръководство на въздушното движение/ например минималната заплата е 4 хиляди лева, стана ясно покрай назначаването на дъщерята на Веселин Маринов за юрист там. В РВД работи и мъжът на неуспялата като кандидат-президент Цецка Цачева. Той вероятно взима 10 бона месечно, одумват Цачеви по кафенетата в градове и села. Та едно Кочериново. Там явно не смеят да се надигнат в претенциите си. Управлявалият ги три поредни мандата Костадин Катин от ОДС вече е в затвора. Не за високи заплати го вкараха, а за 110 тополи, позволил да ги отрежат по поречието на река Рилска. Минков пред всичките 10 години /Катин беше детрониран от съда преди края на последния му мандат/ му беше заместник. После стана кмет, издигнат от ГЕРБ. На последния вот се яви независим и би на балотаж. Абе, тя няма край. Все да догонваш – в заплатите, в мандатите, в салтанатите. Какво повече от кмет по Рилското корито – при каквато и да е заплата. А лошият пример е Катин.

  149_4941  d0d30f05e7320d0048789f31aff63d66_l1

Юг News