Day: 30.12.2016

Спад и при календарите

kn-kalendarr-5Спад и при календарите

kalendari

5 хиляди календара на кметовете на малките населени места от всички краища на България праща омбудсманът Мая Манолова, обяви за втора поредна година тя и дойде лично да ги даде на селските първенци от община Кюстендил, докато вървеше последното за годината заседание на минипарламента. Композицията и е с уклон към децата, с рисунки на деца от Перник в светли тонове, над които омбудсманката написала мотото „В нашите ръце“. И тя заиграва с детския рисунък – прави го коя ли не институция, за КАТ-аджиите да не говорим. Понеже България няма детски омбудсман, Мая ще е защитник и за най-крехката възраст българчета. Аман!

kn-kalendarrr-3  kif

Но за календарите. Очевиден спад – и във формат и в съдържането. Не е само в името на икономиите. Пълна безидейност, лош дизайн. По щандовете и сергиите на улицата и на битака – баналните мотиви и сюжетчета с кученца и котета, с коне, маргаритки и пр. Фирми и банки пък репродуцират безинтересни художници, очевидно решили да ги спонсорират някак си. Общините са „пас“. Спортните клубове се скъсват да вадят „от шампион нагоре“, разбира се, на „корицата“ е техен възпитаник, класирал се …. 7-ми на еди-какъв си турнир. Творческите съюзи и дружества ги няма никакви – защо групата на художниците в Кюстендил например не „спретна“ един календар, а този на галерията „Владимир Димитров-Майстора“ е истинска трагедия. Ами – нали има и сдружение „Марин Големинов“, цяла година преследва и досажда на хора по улицата да отидат на докаран от тях концерт, нека дадат знак, че и през 2017-а ще има „активен музикален живот в Кюстендил“. И после се учудваме защо най-предизвикателните композиции по календарите е по стените на работилницата за смяна на гуми в който и да е квартал или зад щандовете за продажба на масла и моторните дърворезачки.
Не ги бива календарите – 2017. Едно нещо добро се случи обаче – не се сетиха да лансират 180-годишнината на Левски, която е догодина, по всякакви архиви и летоброене. Иначе щеше да стане страшно – Левски на портрет дори и по затънтени и опушени канцеларии на дребни и непросветени местни началници и ръководители по цяла България. Па и на календар. Добре, че това ни е спестено.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Ôåñòèâàëúò "Çëàíè ÿáúëêè" ñúáèðà âñÿêà åñåí èçïúëíèòåëè íà äåòñêà çàáàâíà ïåñåí îò öÿëà Åâðîïà. ôîðúìóò ñå îðãàíèçèðà çà ÷åòâúðòè ïúò â Êþñòåíäèë. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ  kf1

kn-kalendarr-1 kn-kalendarr

Юг News