Ден: 09.01.2017

И лед край Струма

И лед край Струма

img_20170109_081235  img_20170109_081316

Струма замръзна при Невестино, при Сандански и на други места. Не се било случвало от 50 години. Люта зима. На Парка при Невестино – между двата моста, новия на пътя Кюстендил-Дупница и Кадин мост /15в/ замръзването е на 100%, на около километър. „Сега е моментът да емигрираме нанякъде“, през леда и сме на другия бряг“ шегуват се местните. На въдичарите им е нервно – такива скобари вадели при „двата моста“, излизал и по някой и друг речен кефал. Сега е ледено и няма да се клечи няколко седмици при Невестино.

img_20170109_081307  img_20170109_081335
Ледът е супер.На няколко пъти лятото точно въдичари сигнализираха,че реката при Невестино тече ту тъмнокафява, ту червена и пр. Имаше подозрения, че някой цех по Пернишко си излива багрилата безнаказано. Или от някакъв язовир, пак в Пернишко, „мътят водите“ на Струма. Сега е ледена. Какво по-добро. Значи всичко е чисто, химията трудно замръзва истински. А въдичарите ще го преживеят, ще замятат по бронирания също в ледове язовир „Дренов дол“. Риболовът „на дупка“ по леда е незаменима емоция. Струма е замръзнала, Струма невеста не замръзва. А всяко минаване по Кадин мост над леда е страхотно.

417_1707  421_2193_2

160_6031_r1  Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Äîñòîëåïíèÿò Êàäèí ìîñò íà Ñòðóìà ïðè Íåâåñòèíî íå å òðåïíàë âå÷å 640 ãîäèíè. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Êí - çà åíöèêëîïåäèÿòà Ðåêà Ñòðóìà ïðè ñ.Íåâåñòèíî Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Юг News