Ден: 17.01.2017

Инсулин

Инсулин

TRKNKF0030  443_4358

insulin-1

kn insulinnnn

Техника на общината в Невестино почиства от снега пътищата до над 300 махали в Кюстендилско вече две седмици. Общината е купила нов трактор, който повече от 10 дни не е спирал работа. Непрекъснато работят още два трактора и една фадрома. Ситуацията в 22-те гранични селца на общината е много тежка. Високопроходима кола „Нива“ е била изпратена до една от махалите на село Еремия, където 70-годишен диабетик се обадил, че е свършил инсулина. В Невестино няма аптека, екип на общината заминал спешно до Кюстендил, за да му закупи и да достави обратно лекарството на пациента – през двуметрови преспи. Тази сутрин е получен сигнал от фермер, че не може да достигне до животните си над с. Църварица. Три километровият път до оборите не е почистен от новия сняг. Животните му гладуват.
Подобен случай имаше и в кюстендилското с. Цървеняно, дори в съчетание – там Гражданска защита закара и лекарство за самотно живеещия стопанин и фураж за животните му. Май доста народ в тая люта зима е на инсулин. Който пък и трябва да ти го доставят през преспите. Уж всичко беше разчетено преди виелиците, уж кметът Петър Паунов призова самотно живеещите да се приберат при близки и роднини в града, уж имаше нещо като зимно запасяване по селските магазини и „Наркооп“, а то се видя, че всичко са само приказки. Като свърши инсулинът и ти огладнеят животните – става страшно.  Инсулина го знаем – не дай, боже да ти го изпишат. И не дай боже на 400 квадратни километра площ , както е Невестинско, да няма аптека. Инсулинът не е фураж и не е за зимно запасяване, ама си е диагноза. Всички отиваме на инсулин в тая пълна несъстоятелност на държавата. Която с багер кара инсулин на закъсалите.

434_3426  kn parzalka
Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Ãëèãàíúò òóëîâèùå áåøå íàé-õóáàâèÿò íè ïîäàðúê çà Êîëåäà è íîâà ãîäèíà, ðàäâàò ñå àâäæèèòå îò 3 "à" äðóæèíêà â ñ.Óøè. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  Êí - çà "Ñëó÷êà" Òúðãîâåçöúò íà æèâîòíè Áîðèñëàâ Áîðèñîâ /24/, êîãîòî áàáèòå îò Ãîðíî ïîëå âçåëè çà åäèíèÿ îò áðàòÿ ãàëåâè - Àíãåë Õðèñòîâ-Ãåëå /40/. Ñíèìêà - â."Ñòðóìà"

Юг News