Ден: 29.07.2020

Още книга за Майстора

Êí – çà Âåñî Ìàðêîâ, „Ïèðèí Òðóä“ Çàãëàâíàòà ñòðàíèöà íà íîâàòà êíèãà çà íàé-âåëèêèÿ íè õóäîæíèê Âëàäèìèð Äèìèòðîâ-Ìàéñòîðà. Ôàêñèìèëå Êèðèë ÔÀËÈÍ

Екипът на кюстендилската галерия, чиито патрон е художникът,, подготви книга за живота на Владимир Димитров-Майстора в близкото село Шишковци. Където той е живяп и на статива му са се родили най-известните му платна, – около 30 години. Това съобщи директорът на културното звено Валентин Господинов. Книгата ще е нещо като художествено-туристически „указател и пътеводител“. В изданието, което ще излезе до месец – с богати описания и илюстрации, ще бъде представен целият период от живота на Майстора в Шишковци -къщата, където е живял, местата, където се сърдедоточавал, за да рисува, хората, с които е общувал. Книгата все още се композира -няма си и корица. Сега се принтират репродукции от „срязани“ от Майстора негови картини – той ги е смъквал от рамката и ги ковал на стената на стаята си, където е квартирувал. Правел го от немотия. Същевременно при къщата-музей „Владимир Димитров – Майстора“ в Шишковци са монтирани нови указателни табели,. Изцяло обновено експозиционното пространство в къщата-музей, хвалят се от галерията.
Кякто и да е.Кой ли и кога ли не писа за Майстора. Умориха го тоя човек. То са академичин студии, по времето на Людмила Живкова – писаха, писаха. Импресии /М.Калдъръмов/, биографии, спомени. Костадин Еленков направо си го е заплюл – „Нова книга за Майстора“ /става въпрос за с.Дивля/. „Майстора се смее“ /Благой Ранов/. Човек на име И бивишят кмет на Шишковци Климент Терзийски ще пише за Майстора – събрал е разказано от последните му живи модели.Сега е галерията. Накрая библиотекарките от регионалната библиотека ще напишат и Книга за книгите за Майстора, та дано се приключи. Ще го уморят тоя човек.