Ден: 09.08.2020

По Дънов

Êí – çà Âåñî Ìàðêîâ, „Òâîÿò äåí“ õèëÿäè äîíèâòè è òàçè ãîäèíà ñóòðèíòà íà 19 àâãóñò ùå íàïðÿâàò ñâîÿ ðèòóàëåí òàíö Ïàíåâðèòìèÿ êðàé Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà. Ñíèìêà – èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ
Êí – çà Âåñî Ìàðêîâ, „Òâîÿò äåí“ Âñÿêà ãîäèíà íà 19 àâãóñò äúíîâèñòèòå ïðàâÿò ñâîÿòà ïàíåâðèòìèÿ êðàé Ñåäåìòå ðèëñèê åçåðà. Ñíèìêà – èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Êí – çà Âåñî Ìàðêîâ, „Ïèðèí Òðóä“ Òàíöúò ïàíåâðèòìèÿ ñúáèðà ñòîòèöè è õèëÿäè äúíîâèñêè âñÿêà ãîäèíà íà 19 àâãóñò êðàé Ñåäåìòå ðèëñêè åçåðà. Ñíèìêà – èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Буря минала снощи и нощес през изградения преди десетина дни лагер на дъновистите на Седемте рилски езера, каза за председателят на Бялото братство Слав Славов, който е на терена от седмици. Едва около 60 са почитателите на Петър Дънов, които сега са в стана, отбеляза той. Малкият брой качили се на лагера е от пандемията и заради ограниченията срещу разпространенето на корона вируса. Към това се добави лошото време, казва Славов. Той признива, че много от последователите на учителя Дънов сега ще отанат по домевете си. Някои нямали отпуски за ползване, други са притеснени от КОВИД епидемията, трети – от валежите през август горе, на циркуса. За пръв път няма да се прави кухня. Сутрин се подгрява вода, до 9 часа се пие топла вода, която убива всички вируси. Но храна не се приготвя. След 5 нощувки в лагера, се слиза надолу. „Такова лагеруване не съм виждал – на изпитания- Но ние сме тук“, с усмивка добавя Славов.
Ето, че сега е моментът да се усети кои са истинските дъновисти и кои ги избива на летен туризъм по Езерата. И какво е казал Дънов за епидемиите. Има ли ги и по планината. И за Слънчевата Нова година – на 19 август. Ще има паневритмия. Дори и с двадесет-тридесет последователи. Боже, кога е било.