Day: 05.01.2022

Пак за пенсионерите на работа

Пак за пенсионерите на работа

Êí – Àêòüîðúò Ñëàâ÷î Ïååâ, øåô íà äóïíèøêèÿ òåàòúð, ñå îêàçà ñúñ çàïîðèðàíè ñìåòêè çàðàäè äúëã êúì „Òîïëîôèêàöèÿ“. Ñíèìêà – èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Твърде актуално е в първите дни на януари е това заминават ли си пенсионерите, които още работят, а някои са и на пенсия и на заплата. „За“ и „против“, вървят всякакви мнения. Че пенсионерите трялбва да си седят вкъщи и да си гледат старините сумтят повечето от хората, склонни да коментират казуса. Не е вярно. Има два красноречиви примера от Кюстендил и от Трекляно например.Вече близо 30 години бюджетът на Обшина Кюстендил се прави от един човек – Петър Ненчев, който вече е на около 70 г.И всек ден е на работното място. Е, калинетът му е вече преместен на партерния етаж. В Трекляно пък несменяем бюджетар е Денчо Димов, на „патриаршеска възраст“. И той от десетилетия стъкмява финансовата рамка на най-малката община в България. Без да сбърка. Ясно е – има хора несменяеми, незаменими. Та затова да не се бърза с обърсването на работещиет пенсионери. Впрочем черно на бяло такава наредба няма.