Ден: 22.03.2023

Поповете са при силните

Поповете са при силните
Постъпила е жалба, заведена с вх. № 1/16.03.2023 г. от 13:30 ч. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК – Кюстендил, подписан от Любомир Евгениев Иванов. В жалбата се съдържат твърдения, че са нарушени правилата за предизборна кампания, като е водена предизборна агитация от местен представител на Българската Православна Църква, което от своя страна нарушавало чл. 13, ал.4 от КРБ /Конституцията на Република България/. Твърди се, че БПЦ в лицето на архиерейския наместник Исак /правилното е – Исаак/ е извършил агитационна дейност, която попада под забраната за използването на религиозни общности, институции, както и верски убеждения за политически цели. Посочва линк към публикация на местна медия, от която РИК 10 да се запознае, твърдейки, че същата е в подкрепа на твърденията му. В жалбата са съдържат искания за налагане на санкции по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за вероизповеданията.
След, като комисията по жалбите се запозна в детайли с наведените твърдения в жалбата на г-н Иванов, както и публикацията на посочената медия. Комисията по разглеждане на жалбите и сигналите докладва, че в жалбата се съдържат твърдения за нарушения на чл.13, ал. 4 от КРБ, Чл. 182, ал. 5 от ИК „Не се допуска извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не са предизборна агитация извършването на религиозни обреди“. т.15.6. от Решение 1695 от 22.02.2023 г. на ЦИК „използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения; и т.15.11. от Решение 1695 от 22.02.2023 г. на ЦИК предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди; По допустимостта, жалбата съдържа лични данни на лицето, която я подава, три имена, ЕГН, адрес за кореспонденция, тел. Номер, както и електронен адрес, в същата обаче не е посочено в какво качество е подадена от- където следва да се прецени дали същата е подадена от надлежна страна с правен интерес. На РИК – 10 Кюстендил не е известно г-н Иванов да има качество на кандидат, представител на ПП или КП и пр. нито г-н Иванов твърди да има такова. Поради горното считаме, че жалбата е подадена от лице без правен интерес, поради което следва да се остави без разглеждане.За пълнота направените искания от г-н Иванов за налагане на санкция по Закона за вероизповеданията не е в компетенциите на РИК 10 – Кюстендил, поради, което предлагаме С оглед изложеното и от извършената проверка комисията предлага,На основание чл.70, ал.1, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски
РЕШИ
ОСТАВЯ без разглеждане, жалба от Любомир Иванов, като подадена от лице без правен интерес.
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.
Председател: Венцеслав Благоев Механджийски
Секретар: Добри Пламенов Божков
* Публикувано на 16.03.2023 в 18:05 часа
Ето така! Значи и поповете се изкушават да агитират и да нарушават правилата при предизборна кампания, според сигнала е така. А РИК лесно елиминира подобни реакции и сигнали. Напълно очаквано от тяхна страна. А, че поповете от месеци и години хвалят предишните дълго управлявали, че били дали за храмовете /сякаш техни лимин пари!/ и че и досега се целуват с техните представители и хора, и през кампанията – го виждаме постоянно. Поповете са при силните. Това е.