Ден: 30.05.2023

Цол

Цол
Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри бизнес плана и утвърди цените на ВиК услугите на „Кюстендилска вода“ ЕООД за новия регулаторен период 2022-2026 година, съобщават от КЕВР. Утвърдените цени влизат в сила от 1 юни тази година. Комплексната цена на услугите на „Кюстендилска вода“ ЕООД, снабдяване с вода, отвеждане и пречистване, за 2023 година се променя от 2,016 лв./м3 с ДДС на 3,654 лв./м3 с ДДС. Утвърдената цена е значително по-ниска от нивото на социална поносимост за област Кюстендил, която е 5,616 лв./м³. Причината на повишението на цената с 1,638 лв./м³ е необходимостта дружеството да изпълни планираните инвестиции през следващите 4 години, с което да постигне по-високо качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите. С приходите от предоставяните услуги операторът ще изпълнява инвестиционната си програма за 3,294 млн. лв., от които 2,614 млн. лв. са насочени пряко в публични ВиК системи и съоръжения. Одобрените инвестиции са значително по-високи от задължителните по договора с Асоциацията по ВиК – Кюстендил в размер на 2,528 млн. лв., след приспадане на предвидените инвестиции за община Дупница за периода 2022-2023 г. Дружеството се ангажира да осигури високо качество на питейните води, като до 2026 г. постигне съответствие от 99,59 % за големите зони на водоснабдяване и 98,54% – за малките зони. Причина за ръста на цената на услугите са и значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и преди всичко рязко увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар. Друг фактор е планираният ежегоден ръст на работните заплати с 15%, съгласно подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Важно е да се отбележи, че цените на услугите на Kюстендилска вода“ ЕООД не са променяни от 2013 г. ВиК операторът нямаше одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г., тъй като след подписаното на 04.12.2018 г. допълнително споразумение към договора с Асоциация по ВиК – Кюстендил, не е представил в Комисията ревизиран бизнес план. По отношение промяната в границите на обособената територия на дружеството чрез присъединяване на община Дупница е много съществено да се уточни, че тя е инициирана с решения на Общински съвет – Дупница от 24.06.2016 г. и 30.09.2016 г., последвани от решение на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Кюстендил /АВиК/ на 20.10.2016 г. На 04.12.2018 г. е подписано допълнително споразумение към договора, съгласно което от 01.01.2020 г. „Кюстендилска вода“ ЕООД е следвало да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Дупница. На 17.09.2020 г. е подписано нов анекс, според който това следва да се случи от 01.01.2021 г. И двете споразумения не са изпълнени. На 25.04.2023 г. Общото събрание на АВиК-Кюстендил е взело решение със 75,70% от гласовете решение, според което от 2024 г. Кюстендилска вода“ ЕООД ще започне да предоставя ВиК услуги в община Дупница, като това е отразено и в представения от дружеството бизнес план. На същото заседание Общото събрание на АВиК-Кюстендил не е приело искането на община Дупница да напусне асоциацията по ВиК. На 26.05.2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува становище, в което се изразява подкрепа за предложения от „Кюстендилска вода“ ЕООД бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. Съгласно бизнес плана от 2024 г. водният оператор ще предоставя ВиК услуги, както на обслужваните дотогава потребители, така и на жителите на община Дупница. Посочено е, че съобразно изискванията на Закона за водите присъединяването на община Дупница към обособената територия, на която оперира „Кюстендилска вода“ ЕООД, вече е осъществено.
Комисията няма отношение към въпросите, свързани с дейността на асоциациите по ВиК, които са автономни в своите решения. Приемането на нови членове или напускането на досегашни членове е изцяло от компетентността на Общото събрание на асоциациите и се регламентира от Закона за водите. Видно от представените в КЕВР документи и протоколи от заседанията на АВиК-Кюстендил, към момента няма взето решение за промяна в обособената територия на „Кюстендилска вода“ ЕООД и община Дупница продължава да бъде член на Асоциацията. Бизнес планът на дружеството е разработен съгласно приетото от АВиК решение операторът да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Дупница от 2024 г. В създадената фактическа ситуация, в изпълнение на своите правомощия в съответствие със законовите разпоредби, КЕВР може единствено да одобри бизнес план и да утвърди цени на ВиК услуги на „Кюстендилска вода“ ЕООД за новия регулаторен период 2022-2026 г. Преди да вземе окончателното решение за новите цени на услугите на „Кюстендилска вода“ ЕООД КЕВР проведе на 10.05.2023 г. открито заседание и обществено обсъждане с участието на заинтересовани страни – ръководството на Община Кюстендил, Омбудсмана, национално представени синдикати. Комисията покани за участие в общественото обсъждане всички общини в границите на обособената територия, включително община Дупница и общинското дружество „ВиК-Дупница“ ЕООД, но се отзоваха единствено представители на община Кюстендил.
Ясно и точно казано.Ясно и, че общините в Кюстендилско са бесни и недоволстват и тепърва ще скачат от новата цена на питейната вода. В Бобов дол поискаха извънредна сесия, в с.Мурсалево, община-Кочериново, обявиха на митинг пред кметството, че отказват да плащат сметките си за вода, която е и негодна за употреба, прилича на тиня.В Мурсалево сега плащат по 1,30 лв. за кубик. В Дупница, където в петък правиха предупредетилен протест, заплашват с блокиране на АМ „Струма“ – Общината иска да напусне „Кюстендилска вода“- вече трета година. Както и други общини, които искат същото. В Дупница, все пак до Нова година, ще са на 1,37 лева за кубика. След това и те са на 3,6 цола, както биха се изразили водопроводчиците.