Соцколективът купонясва

422_2244_2Около 100 бивши работници на ликвидирания преди 7-8 години обувен завод „Ильо войвода“ в Кюстендил се събрали на „другарска“ и възпоменателна среща, организирани от дългогодишния шеф на предприятието инж. Димитър Зарев, казаха информирани. Купонът станал в атрактивно заведение в близкото с. Жиленци. Някога фирмата произвеждаше дамски обувки, изнасяше и на Запад, има отличия от панаири и на икономически форуми в чужбина, от Дюселдорф, например. След приватизацията ускорено беше доведена до пълен колапс, а агенцията по държавни вземания организира търг за продажбата на последните чаркове от машините и оборудването. Последният му шеф и мажоритарен собственик се оказа бившият секретар на ОК на БКП инж. Никола Тасев. Злите езици говорят, че Чичо Кольо бил отстранен /буквално/ физически от кабинета в „Ильо войвода“ по брутален екшън начин. Сега в комплекса е потискаща пустош. Има какво да си говорят бившите обувни оператори и специалисти, в завода някога работели около 600 човека. Очаква се да имат още такива възпоменателни срещи.

1017222_10200848795134834_1639325930_n422_2245_2

И работници и кадри на бившия соцзавод „Електрон“ в Кюстендил се събирали – ей така, да се оттъжат какво е било преди, как е сега и защо и как се стигна дотук. „Няма лошо да се виждаме, на нашите срещи идват тридесетина души, но нашите звена бяха по-малочислени, сравнено с тези в „Ильо войвода“, отбеляза бившият специалист в „Елетрон“, сега КНСБ лидер в Кюстендил Яни Георгиев. Същевременно в Кюстендил се стяга национално честване на Деня на гранични войски – 27 август, и общината ще даде средства за тържествата. Току-виж и за 9 септември ни споходи на живо някоя носталгия по онова време.

Êí - Çà ïðúâ ïúò îò ìíîãî ãîäèíè ñðåäíàòà âúçðàñò íà îáùèñêèÿ ñúâåò íà ÁÑÏ â Êþñòåíäèë å ïîä 47 ãîäèíè, îáÿâè â÷åðà íîâîèçáðàíèÿò ëèäåð íà ñîöèàëèñòèòå â ãðàäà è áèâø îáëàñòåí óïðàâèòåë Èâàí Êàðàðàøêè / òðåòèÿò îòäÿñíî íàëÿâî/. Òîé ñàìèÿò å íà 57 ã. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

100_2710[1]

418_1827_r1

Има нещо трогателно в подобни сбирки. Споменът за колектива, за колегата до съседния струг /стан/, за отличниците в социалистическото съревнование, наградите, грамотите, вимпелите от турнири и спартакиади. Сега обикновеният българин, бившият соцтруженик, е смачкан до последния живец в него и малко му трябва. Той „умре“ за подобни вечеринки и хипер ентусиазирани сбирки. Дори заради да се изговори със седналия до него на купона в Жиленци и да разтуши. Всичкото това добре. Само нещата да не се изкористят и да вземат някой предизборен привкус и насоченост, да няма уж неволни подмятания за „нашия кандидат да спечели“, „вие там в квартала, на село – нали знаете“. И т.н. Защо тия сбирки не стават в двора на порутените бивши заводи. От кюстендилския за прежди „Велбъжд“ още стърчат някоя и друга отломка от бившите халета. На фасадата на недосъборената част от сградата още не е избледняло това: „Да претворим в дела решенията на X конгрес на БКП“. Декорът е страхотен.

Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ Ëîãîòî íà íàöèàíàëíààò îëèìïèàäà ïî ðóñêè åçèê, íà êîÿòî äîìàêèí ïðåç óèêåíäà å Äóïíèöà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

194_9482_2

Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *