Така ли се става омбудсман

  kn-spinok-2 om1

photo_verybig_7776941

Две жалби внесли сдружения от града в административния съд в Кюстендил срещу избора на Васил Иванов за обществен защитник на общината – макар той още да не е встъпил в длъжност. Небезизвестното сдружение СПИНОК /Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил/ на ексъветника и Яне-Яневист Младен Ризов и адвоката в стил ро-ко-ко Ангел Ангелов жалят наред всичко общинарско, та за тях е ясно. Но другите жалители – сдружение „Възраждане“ на екссъветника и капацитет инж. Иван Мишков е малка изненада да се заядат. Мотивът на вносителите е, че длъжността омбудсман за община като Кюстендил е излишна и предвидените около 34 хил. лева за година по издръжката му ще натоварват ненужно хазната. Другото е, че според жалбовносителите в случая имало конфликт на интереси – общественият защитник Иванов и кметът на Кюстендил Петър Паунов били роднини, което не е вярно, кълне се избраният за омбудсман адвокат. Ситуацията става драматична и от това, че магистратите от административния съд си правят самоотвод по дела, образувани по жалби на СПИНОК. При това положение делата по избора на обществения защитник на общината ще се трябва да се гледа в друг град – Благоевград или Перник.

kn-spinok-4  kn-spinok-1
Така или иначе, но омбудсманът на общината ще встъпи в поста след 2 октомври т.г. като мине ретроградният Меркурий. Като офисът му ще е извън сградата на общината, отбеляза той. Говори се, че кюстендилският обществен защитник ще влезе в кантората на покойния нотариус Димитър Симеонов-Джон в обредния дом. Ще се устрои, то е ясно – няма да ползва някоя барака на изхода на града, я. Случаят „Васил Иванов-омбудсман“ обаче показва много неща от местно значение. Като за кои хора са синекурните длъжности, каква чисто кюстендилска завист съпътства всяко назначение или персонален просперитет в тоя град, дали омбудсманът ще защитава кюстендилци или ще се защитава от тях. И накрая – не показва ли съвсем вярно как се става омбудсман, не само в Кюстендил.

kn-spinok-3  Êí - Îìáóäñìàíúò Ìàÿ Ìàíîëîâà ñòàðòèðà îò ðîäíèÿ è Êþñòåíäèë êàìïàíèÿòà "Âåëèêäåí çà âñåêè", îò îáùèíàòà ÿ ïîäêðåïÿò ñ àäìèðàöèè, êàçà â ïîíåäåëíèê êìåòúò Ïåòúð Ïàóíîâ. Ñíèìêà Êèðèë ÈÂÀÍÎÂ

Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *