kn koooomisijaЕдни и същи, едни и същиGaleriq 004(2)Paunov Izbori3(1)kn Karakachkiikn Mdjjjakn oblastenn

1[1]

Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ Êìåòúò íà Êþñòåíäèë Ïåòúð ïàóíîâ /âäÿñíî/ îòèäå ïðè ïðîòåñòèðàùèòå îò äâå ñåäìèöè íåäîâîëíè îò ñìåòêèòå çà òîê ñâîè ñúãðàæäàíè íà ïë.Âåëáúæä. Èçöÿëî ãè ïîäêðåïÿì, íå áÿõ ïðè òÿõ, çà äà íå ñå ïîëèòèçèðàò íåùàòà", êàçà äåñíèÿò ãðàäîíà÷àëíèê ïðåä ïîèçíåâðåâèòå õîðà íà ìèòèíãà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Êí - çà ïðîòåñòèòå Ïðîòåñòèðàùè åäâà íå ñå ñáèõà â íåäåëÿ íà ìèòèíãà íà ïë.Âåëáúæä â Êþñòåíäèë. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Омбудсманът на община Кюстендил Васил Иванов е единственият предложен за председател на РИК- Кюстендил, съобщи след проведените днес, 29 януари, консултации областният шеф Виктор Янев. Иванов е предложение от ГЕРБ и прогнозите са, че тъкмо той ще оглави избирателната комисия. Според областния управител Янев номинацията на обществения посредник е много удачна – заради статута му на надпартиен той нямало да проявява пристрастия. Освен това е бил председател на районната избирателна комисия и на предишни избори. Няма нарушение на закона с неговото номиниране и евентуалнато заемане на този пост за предстоящия на 26 март извънреден вот, категорични са от ръководство на партия ГЕРБ. За времето, докогато РИК работи, той ще замрази функциите си на омбудсман.
Лидерът на БСП в Кюстендил Иван Каракашки обаче не крие изненадата си от предложението на ГЕРБ за председател, в лицето на местния омбудсман Васил Иванов. „Това не е добър ход, той е надпартиен и да се яви като предложение на политическа партия, не е добре. Той беше председател на ОИК на последните местни избори, тогава явно е помогнал на кмета г-н Паунов за избирането му. След това нещата явно са му върнати, под формата на общински омбудсман, и сега, тъй като изборите са решаващи, явно пак са активизирали не Васил Иванов- юриста, а обществения защитник на хората от Кюстендил, да бъде представен за председател на РИК.“, разсъждава Каракашки. Партиите не можаха да постигнат съгласие за състава на РИК, спорът е за поста заместник-председател, от „Атака“, ДПС и Реформаторския блок не отстъпиха от позициите си и от персоналните си номинации за „зам“ – съответно инж. Иван Мишков , Александра Колева и синия Любомир Стоилков. Така крайното решение за състава на районната комисия ще вземе ЦИК.
Защо му е е на нововстъпилия в поста омбудсман пак да е изборджия. Парите му за месеца едва ли ще са повече – около 2 хиляди лева .Остава другият мотив – партийната обвързаност, не може да каже „не“ на тия, които му дадоха твърде благата служба. Така, че Каракашки е прав на 150%. Но има и друго. Самият Каракашки, Любомир Стоилков, неизменният в консултациите преди всеки вот местен „стратег“ Емил Венев /ДПС/, та и областният / до няколко дни/ Виктор Янев, кметът Паунов, Симеонка Манова, Иван Мишков и др. се повтарят преди по време и на всеки вот в града. Едни и същи, едни и същи. Какви избори. Режисурата, първо сценарият, после и изпълнителите, се повтарят до болка, би казал радиоводещият Тома Спространов. Как пък някой случан илиот местните протестъри /доколкото може да се говори за такива/ не проби. Ами, то при така нар. протестиращи при Арката 5-6 души плътно беше и кметът Паунов, плюс някой от администрацията като зам.-кметът Светослав Василев например. Едни и същи, едни и същи. Какъв ти избор, какви ти избори.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *