Що рече министърката

013

Престъпността е социален феномен и срещу него са необходими усилията на всички, каза на среща с полицейския и административния актив на Югозапада в парк хотел „Кюстендил“ вътрешният министър Румяна Бъчварова. Като преди това поясни логиката, по която тя като дипломиран социолог е на такъв пост – МВР началник. Така, че злословия и претенции в това отношение не бива да има, прозвуча в контекст. Натрупването на икономическите трудности, последващите социални проблеми, въпросът с народопсихологията, предистория, особености и профил на населението в отделните региони, създава условия за проявата на криминални явления и ни поставя в ситуация, в която – колкото и усилия да полагаме, да не получаваме желаните от нас резултати. Това призна пред участниците на форума, замислен като превенция срещу битовата престъпност Бъчварова, която е и вицепремиер. Това е проблем, който отразява всички икономически и социални проблеми в обществото и тяхното натрупване. Този феномен изисква подход, който надхвърля възможностите на МВР. Проблем, с който се сблъскваме ежедневно и не може да го оставим в страни от нашето внимание и нашите усилия, отбеляза тя. „Много се говори за това, че МВР трябва да засили присъствието си навсякъде и като че ли това е единственият възможен начин да постигнем промяна в ситуацията. Анализът на проблемите показва, че това е само един от възможните начини. При това разпределение на населението в много на брой, но слабо населени места изисква изключително много на брой служители, които да бъдат разположени. Това не можем нито организационно, нито финансово да си го позволим. Нито е ефективният начин, с който можем да се справим с битовата престъпност. Не се отказваме от него – разбира се“, добави министърката.

004

Така-а. Значи не може до всяка къща по така необхватно разпръснатите ни села, паланки и махалички да се сложи униформен. Разбира се, че не може. Но и където ченгетата са нагъсто, какви са резултатите. В Сапарева баня полицейският участък отчита за 2015 год. 97 престъпления – по 8 на месец, по две на седмица. Що за натовареност е това. Пък от общината се оплакват, че вече регистрираните около 80 къщи за гости в града укриват нощувките, не плащат туристически данък, такси и пр. Ами тия полицаи да се разтичат, да контролират, да засичат регистрациите по компютри, отчетността на хотелджиите и т.н. Колко ли е натоварен участъкът в гр. Бобошево, където населението в градчето и съставните 12 села е под 3 хиляди души. Участък има и в Невестино, искаха да откриват при първия мандат на ГЕРБ и в Трeкляно, където пък са около 500 души в 19 села! Полицейски участък е ситуиран и действа в 15-хилядното ромско гето, където под всяка керемидка има пакетче дрога /признават го действащи криминалисти/, вихри се лихварство, проституция, контрабанда с цигари и пр. Или – излиза, че не е решаващо колко са като разчет и разположение ченгетата, а как работят. Това е единствената система, в която са сформирани и активно се намесват в отстояването на права, привилегии и социална закрила няколко професионални и полупрофесионални синдикални организации.То не бяха пушения, пиене на вода, събирания и пр. като форма на протест. При учителите има само един синдикат. Защо са им на ченгетата 3-4, че и легия „Раковски“ бяха създали. Щяха да напускат стотици, пък май нещо не го сториха. В Кюстендил най-многочислената и пренаселена професия си остава полицай. „Редовата“ полиция, Гранична, съдебна, по едно време се споменаваше и данъчна, в системата на горите – „горска стража“, ДАИ са нещо много близко до това. Всяка втора кюстендилка е омъжена за ченге, девойките от люлката мечтаят да се задомят за униформен. Но това са неща за социологията. .А министърката си я кара като социолог. Тя се вижда – работата не върви. А работата е мерилото, другото са разните безполезни семинари, работни срещи, ала-бала форуми.

472_7205_2

Êí - çà "ÍÒ" Äîñåãàøíèÿò øåô íà Ðåãèîíàëíèÿ ãðàíè÷åí ñåêòîð â Êþñòåíäèë - ïîëê.Ëþáîìèð Ãàùàðîâ/53/, ñòàíà èíñïåêòîð â íàöèîíàëíàòà ñëóæáà "Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ", à íà íåãîâèÿ ïîñò çàñòàíà ìàéîð Äèìèòúð ×àëúêîâ / ñúñ ñèâèÿ êîñòþì - îòçàä. "Ñòàíà òàêà, ÷å àç îò ñîôèÿíåö ñòàíàõ êþñòåíäèëåö, à æåíà ìè /Ñíåæàíà -á.ð./ - îáðàòíîòî", êàçâà íîâîíàçíà÷àíåèÿò ÐÃÑ íà÷àëíèê â þãîçàïàäíèÿ ãðàä. Ñíèìêà - ÐÄÂÐ, èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

kkk

 

Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *