Какво би казал Тато

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "ïèðèí Òðóä" Ãåðáúò íà ñóâåíèðíàòà ìîíåòà, êîÿòî áå ïóñíàòà â òèðàæ îò 1000 áð. è ñòàíà åìáëåìà íà òúðæåñòâàòà çà 1900-ãîäèøíèíàòà îò îáÿâÿâàíåòî íà Êþñòåíäèë çà "ìóíèöèïèÿ" - îáëàñò. Ðåïðîäóêöèÿ - Êèðèë ÔÀËÈÍ

todor-jivkovАдминистративният съд в Кюстендил отхвърля като неоснователна жалбата на тукашното „Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил“ /СПИНОК/ по продажбата на резиденцията на Тодор Живков „Ючбунар“ над планинското с. Богослов, съобщи шефът на правораздавателното ведомство Галина Стойчева.. Съдебният спор, че тя е продадена от общината на „смешна“ в пъти по-занижена цена, е от година и половина. Процесът мина през драматични перипетии – жалбовносителите и юристите на общината влизаха в директни „правни схватки“, вадеха различни претенции. Резиденцията е построена през 1977 год. и тогава само за строително-монтажните работи на комплекса, без оборудването, са отишли 450 хил. лева. Общината я продала м.г. на търг за 352 хил. лева /без ДДС/, а тя струва в пъти нагоре, мотивират обжалването си от СПИНОК.. Обектът е с площ 4 342 кв. м., като застроената е 601 кв. м., на два етажа. От сдружението считат, че при оценката са пропуснати някои части от сградата – например зимна градина на покрива, подземни помещения, които при социализма за такива резиденции и обекти са били задължителни, имали са ролята на бомбоубежища, където при необходимост да се укрива бившият първи секретар на партията. Както уникални дървета в двора, които не са оценени. И т.н.

447_4721

Според защитниците на общината атаките срещу продажбата на „Ючбунар“ са преднамерени и режисирани. Не става дума за корупционна схема, оценката е направена от лицензирани оценители, всички разпоредени и извършени експертизи досега показват, че оценката дори е била завишена, всички нови оценки са и по-ниски, каза адвокатът на общината Любомир Стоилков. Интересна работа като как оценките падат. Значи купувачите са се изръсили и натоварили, могли са да изчакат и да внесат по-малко. В случая се касае за взаимовръзки и зависимости между местна и съдебна власт на място. Образуването и движението по това дело е обект и на проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет, от която аз лично не очаквам да има последствия, каза пред репортери адвокатът на сдружението Ангел Ангелов. Решението може да се обжалва пред ВАС.TRKNKF0012Какво би казал Тато, ако му докладват за случая „Ючбунар“. В която никога не е влизал. И дали изобщо е знаел, че са я правили за него. Дали не е натягане от местните партийни велможи. Защо след откриването на някаква овощарска изложба през 60-те години на миналия век др. Тодор Живков изобщо не е стъпвал до смъртта си не стъпи в Кюстендил. Поне да си види резиденцията. И да се чуе неговото характерно и гръмогласно А-а-ха-ха-ха…Какви ги правите, бре!

447_4724

Митака Кърлев и Д2 ползваха „Ючбунар“ за творческа база

Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *