Latest news

Спасител на храма

Спасител на храма

186_8617  186_8616

421_2172_2  421_2173
Завърши поредният етап от художествената консервация и реставрация на стенописите в църквата „Св. Параскева” в кюстендилското с. Таваличево, датирана от 14 в., съобщават от пресцентъра на министерството на културата. По целия Югозапад знаят, че храмът беше спасен от кметувалия 8 мандата местен управник и краевед Бойко Перянски, който на два пъти предприе граждански протест, като отказваше да напусне кабинета си и там приемаше съселяните си по административни дела и лични въпроси. Не приемаше храна, гладна стачка – въпреки влошеното си здраве. Вземаше само лекарствата си и вода, която носеше съпругата му. Така, докато от министереството на културата, от областната управа в Кюстендил, от Института за паметници на културата и всякакви други инстанции не го чуха. Одобриха проект за укрепването и спасяването на „Св. Параскева“. Накрая Перянски успя да убеди безхаберните чиновници, че черквата е уникална и не трябва да бъде оставена да се руши. Художествената консервация и реставрация на източната олтарна стена на черквата на площ от 17 кв. м. е извършена по сключен договор на Министерството на културата с общината в Кюстендил. Средствата – първоначално 10 хиляди лева, бяха осигурени по програмата на културното министерство за финансиране на консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности през 2016 год. „Абе, сомалийските пирати ли ги задигнаха тия пари – няма ги“, тревожеше се Перянски. Накрая мисията му успя. Бяха разкрити ценни стенописи – произведения на българското късносредновековно християнско изкуство, които десетилетия наред бяха под мазилката, нанесена при преизграждането на храма в началото на XX век. Реставраторите почистиха старинните стенописи в църквата от сажди, опушване и замърсяване. Комисия от изкуствоведи, експерти и инспектори от министерството на културата и от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), както и представители на общината в Кюстендил, извърши преди дни оглед на място и прие извършените консервационно-реставрационни работи по стенописите на източната олтарна стена на храма, хвалят се от ведомството на Вежди Рашидов. Църквата „Св. Параскева“ в Таваличево е обявена за недвижима културна ценност с „национално значение”, част „стенописи”, с постановление в ДВ, бр. 38/1972 г., става ясно от архивите. На последния празник Св. Петка“ в Таваличево този петък правили курбан-събор. Имало и трибунка, по която вървяла програма. Поканили Перянски да се качи да го видят всички. Отказал – болен и немощен е, разказват местните. А може би не се качил и от скромност.

171_7187И 155-годишният храм „Свето Успение Богородично“ в кюстендилското село Драговищица е застрашен от срутване. Напукала се е от купола до основите. В окаяно състояние е, дори има опасност за преминаващите покрай нея граждани. Вътре не пускат да се пали свещ, няма служби и литургии. От години доскорошният кмет на Драговищица Драголюб Стоянов прави подписки, открива дарителски сметки, кани експерти, пише писма с молба за помощ и намеса. Нищо дотук. „Каква гладна стачка и аз като Перянски да почвам, къде да лягам и да блокирам пътища и кръстовища – не зная. Но тая черква трябва да се спаси“, леко поунил го казва Стоянов, който вече не е кметския кабинет, но сърце му се къса, като гледа как градения само от камък храм издържа век и половина, сега няма спасение.

 copy-of-800px-izvora-church-021  186_8620

Юг News

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кръгове около пирамидата

Кръгове около пирамидата

14732377_623073581187395_1960924525197461203_nНад 300 туристи от България, Сърбия и Македония се качиха на пирамида-106 над село Жеравино по повод Световния ден на интензивното ходене, съобщиха от дружеството организатор „Осогово“ в Кюстендил. В тази точка се събират трите държавни граници – между България, Сърбия и Македония. Лошото време не спряло ентусиастите, хвалят се домакините. Включили се и групи от дружествата „Урвич“ и „Мургаш“ в столицата, туристи от Радомир, Перник и Югозапада, от Монтана, чак от Пещера и др. С развети национални знамена в геометричния център на Балканския полуостров се срещнали приятели, завързали се нови запознанства, запаметени със снимки за спомен, казаха участници. То се знае – извили се и кръшни хора около пирамидата. „Духът на дружеските отношения между трите съседски държави личаха по лицата и усмивките на туристите“, пали се секретарят на туристическото дружество „Осогово“ Силвия Михова. Надморската височина не е предизвикателна – връх Шулеп камък, на който е пирамида-106, е висок само 1337 м. Не това ентусиазирало участниците, а емоцията да се срещнат като приятели. “ Хората перфектно играеха балканските хора, което е показателно за близостта между нашите съседски народи“, отбелязва секретарят Михова. Никакъв проблем нямали включилите се в похода с граничния режим. Екипи на граничните служби от трите страни проверявали документите за самоличност, за всеки било издадено разрешително да пребивава в зоната на пирамида-106. Майко мила такова нещо преди…  да речем 20 години.

Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ Âñå îùå íà ãðàíè÷íàòà ïèðàìèäà ïðè âðúõ Ðóåí /2 251ì/ ñòîè àáðåâèàòóðà "ÍÐÁ" è "ÑÔÐÞ" Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ Âñå îùå íà ãðàíè÷íàòà ïèðàìèäà ïðè âðúõ Ðóåí /2 251ì/ ñòîè àáðåâèàòóðà "ÍÐÁ" è "ÑÔÐÞ" Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Ìèíèñòúð Ñîëîìîí Ïàñè íà äâà ïúòè ñå êà÷âà äî ïèðàìèäà-106, êúäåòî ñå ñúáèðàò ãðàíèöèòå íà Áúëãàðèÿ, Ñúðáèÿ è Ìàêåäîíèÿ. äèïëîìàò íîìåð 1 äàë èäåÿòà çà ñúáîðà íà òðèòå ãðàíèöè, êîéòî ùå êå ñúñòîè çà ïðúâ ïúò â ñúáîòà /28 àâãóñò/ ïðè êþñòåíäèëñêîòî ñ.Æåðàâèíî. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Пирамида 106 е световно известна. Около нея са хващали ръцете си министри /Соломон Паси например/ и дипломати, областни управители, кметове, военни и др. Завъртели един кръг за пред камерите. Сега и туристите разпънали балканско хоро около Пирамидата – под дъжда. Нека, ама под Шулеп камък не е останало село, в Жеравино вече не живее никой, последният му жител, безработен мъж, май починал. Грозна пустош е по Жеравино, също и по съседните паланки. Апа и с комшиите – кога се сприятелихме чак толкова, че да пием и играем хоро на общата ни точка-106. Като само преди няма и месец македонец потроши паметната плоча за загиналите на Каймак чалан преди 100 години – на отсрещната граница, на Македония с Гърция. А, че сънародниците ни по Босиреградско ги газят всеки ден! Тъкмо Сърбия приюти и приютява ръководилия най-мощната финансова пирамида у нас КТБ. Не ни върви сътрудничеството със съседите. Ама някой и друг кръг около граничните гранитни пирамиди, по които още стои старата абревиатура „НРБ“ и „СФРЮ“ можем да завъртим. Хеле, тръгне ли някой да го организира по някой проект, по годишен план или просто за „отчитане на дейност“. Става.

14670626_1461508553865692_5010447023645212990_n trknkf0016

Êí - çà Âúòðåøíè íîâèíè Ñúðáèí äåìîíñòðàòèâíî å ïàðêèðàë ôàìîçíèÿ ñè äæèï ïðåä ïàìåòíèêà íà Âàñèë Ëåâñêè â Áîñèëåãðàä - ñíèìêàòà áå ïðåäîñòàâåíà íà "Òðóä" îò áîñèëåãðàä÷àíèíà Äèìèòúð Äèìèòðîâ /64/. Ìúæúò ñå îïëàêàë ïðåä ðåïîðòåðèòå, ÷å ñðúáñêèòå ãðàíè÷íè âëàñòè ìó êîíôèñêóâàëè äâà ïëàêàòà, çàùîòî ñà íàïèñàíè íà áúëãàðñêè. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ DIGITAL CAMERA

Юг News

 

Зеле

 

Зеле

525_2521

picture-630

Първо зеле се появи по Кюстендил за тази есен този уикенд. При цена по 50 ст. за килограм. Продукция се кара чак от Беласица и Петричко. „Такова зеле не сте виждали, можеш на два пъти да го налагаш – ще изкара до напролет“, хвалят стоката си петричклиите. Но и в най-зеларското село на Югозапада -кюстендилското с. Жабокрът на брега на Струма, започнали да берат /режат/ от стратегическия за всяка зима зеленчук, каза кметът трети мандат Десислава Стоянова. Реколтата е добра, отбеляза тя. Първо се търсят от салатените сортове „Балкан“, „Пруктор“ и др. Купуват се заради туршиите, които сега са в разгара си. Зелето за налагане ще стартира около Димитровден, 25-26 октомври. Тогава обаче цената му със сигурност ще е по-висока, имало години, когато есенното зеле в Кюстендилко стигнало и 1 лев за килограм, припомнят хората от сергиите.

copy-of-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8f_%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0_21  525_2541
Има афоризми, че само тиквата е по-банално нещо от зелето. Може да се спори. Ами, то няма къща, която да не налага зеле за зимата, както и да не заравя праз лук на двора. Никакви мощно рекламирани артикули по търговските вериги по темата не могат да накарат българина да не „налага“ и да не „заравя“ за зимата. Като някои насекоми, като мравките например. Свинско със зеле е нещо фантастично – дори и в съвременните кръчми. Зелевият сок е най-доказаното средство срещу махмурлук – знаят го от опит по селата. И т.н. Нашенци в Кюстендилско сега налагали зеле в малки бидончета, за да го подготвят за Бъдни вечер и Коледа. Пращали го при сгоден случай, при осигурен с приятели и роднини транспорт, цялото бидонче, барабар със съда, на свои близки гурбетчии по Европа. Нашенското зеле било несравнимо по-вкусно от всякакви евросортове, казват работили по чужбина кюстендилци. В Чернобил, където след аварията на АЕЦ-а на 26 април 1986 год. не засаждали никакъв зеленчук и така ще е минимум 60 години, си доставяли зеле от споменатото кюстендилско село Жабокрът, обявиха местни производители. Но да не разсърдим тиквата…

525_2520   525_2536_r1

kn-zeeeeeele  524_2418

  Юг News

Юнаците от Босилеград

Юнаците от Босилеград

kn-druuuuugari  160_6038

432_3265

Сънародниците ни в Босилеград и от Западните покрайнини ще могат да упражнят вота си на 6 ноември т.г. в секция, която ще бъде в сградата на културно-информационния център /КИЦ/ там, съобщиха от екипа на културното звено. Така, който иска да гласува, няма да ходи 400 километра до Ниш или чак до посолството ни в Белград. С подписка, в която се включили над 80 босилеградчани, те изпратили искането си да има секция при тях до външното министерство на Сърбия. За радост оттам дали разрешение, такава ще има и в Цариброд. Докато на предишните президентски, а след това и на парламентарните избори, сръбските власти не се съгласили на секция в Босилеград. От КИЦ-а в петък изпратили поименно предложение за състава на секционната избирателна комисия, сега чакат потвърждение от посолството ни в Белград по предложението си.
Юнаци! При положение, че каращият пети пореден мандат кмет от партията на Воислав Кощуница на практика несменяем кмет Владимир Захариев ги разиграва, мачка и даже ги дава на прокурор – нашите се преборили за секция. Прогнозите са около 200 души с двойно гражданство в Босилеград /с население около 4 хиляди души/ да гласуват на 6 ноември. Досега сънародниците ни там организирали гласуване на три пъти – едни президентски, едни парламентарни и за референдума на президента Росен Плевнелиев м.г. Тогава до урната отишли малко над 100 избиратели. Сега вотът е задължителен, което също има значение, каза гл. счетоводител на КИЦ-а поетът Радко Стоенчов /62г/. Предизборна кампания на този етап в Босилерад не е правена, не е изключено обаче някоя от кандидат-президентските двойки да „прекочи“ дотам, отбеляза той.

Kraishte

160_6060  kosovo2
Как няма – 2/3 от регистрационните номера на колите в Босилеград са с кюстендилска регистрация. Десетки от оттатък границата при Олтоманци ежедневно идват по Кюстендил да пазаруват по търговските вериги, на лекар и зъболекар, на автосервиз . Така са и македонците – те буквално обсаждат канторите на кюстендилските нотариуси, за да изповядат поредна сделка за фирма, за кола, за някакъв документ. Даже крадат български GSM сигнал по баирите край по пътя за Крива паланка. Но не откриват секция за гласуване – и там могат да съберат 80 подписа като босилеградчани, но не го правят. Македонците не изпитват капка привързаност към българското, освен ако не могат да го осребряват добре. Бедният Босилеград го прави – искрено. И не е никак случайно, че шефът на босилеградския КИЦ Иван Николов вчера беше в Брюксел. Да му връчат приза „европеец на 2016 год.“  Юнаци!

Êí -Èçëèçàùèÿò îò ãîäèíè áþëåòèí íà ñúíîðàäíèöèòå íè â Áîñèëåãðàä /Ñúðáèÿ/ èìà ñåðèîçíè ôèíàíñîâè òðóäíîñòè, êàçàõà îò åêèïà íà êóðòóðíîèíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð íà áúëãàðèòå òàì. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Юг News

Мисия Бобов дол

Мисия Бобов дол

stachka  kn-miiiiinjori
115-те миньори от рудник „Бабино“, които 3 денонощия са на 500 м. под земята, спират поетапно протеста си – по 10 души ще излизат от рудника, а на входа касиери ще им броят на ръка дължимите суми като заплати за август т.г., допълнително материално стимулиране, ваучери за храна, карти за пътуване. След като първите 10, които вече към 17,30 ч. бяха излезли от галериите, потвърдят по телефона, че са взели парите си, следващата група от 10 техни колеги ще излязат. След като банките затворили в 17 ч., парите им ще им се дават на ръка – през цялата нощ. Това съобщи добилата популярност покрай миньорската стачка синдикалистка Йорданка Германова, лидер на „Подкрепа“ в Дупница.Тя твърди, че от първите минути на протеста е при миньорите от „Бабино“. Така краят на стачката е вече близо, отбеляза подкрепаджийката. Минути след подобни изявления обаче стана екшън – десетки, на които им призляло да ги лъжат, щурмуваха канцеларията на познатия ни вече шеф на мините Красимир Чаврагански. Причината – инкасо колата от София се забавила. А и не пуснали нови 10 миньори да слязат в рудника и да продължат щафетно протеста. И т.н.

kn-ooooooombudsman  kn-ooooooombudsman-jpgudsman-1
Своя мисия в Бобов дол предприе и омбудсманът Мая Манолова. Към 15 ч. тя слезе под земята при миньорите в „Бабино“. Според tv репортажите – остана и след 21 ч. в рудника. Пред медиите казала, че най-важното е да се получат гаранции, че мината няма да бъде ликвидирана и да се гарантира спазването на правата на работниците. „Абсурд! Рудниик „Бабино“ се закрива, то по-евтино ще е да карат кюмюр от Индонезия, отколкото да го копаят при Бабино“, отбелязват спецове по подземен добив на полезни изкопаеми. Но омбудсманката държи на нейното си. Нали има мисия – този път е озаглавена „Бобов дол“. Процедурата по съкращаването на 650 миньори не е спряна, казаха от бюрото по труда в Дупница. така че…“ Въгледобив Бобов дол” веднага да плати неизплатените заплати на миньорите или концесията на рудник “Бабино” ще бъде отнета, настоя в драматичната за Бобов дол вечер премиерът Бойко Борисов. Ако надниците им за август и септември не бъдат платени веднага, Борисов е възложил на енергийния министър Теменужка Петкова да започне процедура по прекратяване на концесионния договор, бодро съобщават от пресцентъра на „Дондуков“-1. Значи и премиерът има мисия в Бобов дол. Ако се изпълни заканата му – всички рудници ще затворят, след години на входа им ще растат магарешки тръни, коментират по Разметаница. Кой ще е новият наемател /не е концесионер Ковачки, а наемател за 35 годиин на мините в Бобов дол/. Държвата ли? Къде я? Впрочем първоначално на протестите миньорите искаха самият Ковачки да дойде и да им гарантира заплатите и работните места. Е, как ще стане – има хора и над премиера и над омбудсмана, взети заедно. А магарешките тръни изглежда най-неизбежната развръзка на така нагнетената за пореден път по Бобов дол миньорска олелия. И пак – преди избори.

2014-08-29-12-25-51  2014-08-29-12-26-04

Юг News

Суперквадратчето в бюлетината

Суперквадратчето в бюлетината

kn-uuuuurna-1

%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8

На предстоящия президентски вот ще има висока избирателна активност. Без съмнение. Първо – защото гласуването за пръв път е задължително. Второ, което има връзка с първото – появи се суперквадратчето „не подкрепям никого“. Така много ще отидат до урните /нали е задължително/, а като мразят и не одобряват никого, ще „драснат“ споменатото квадратче. И какво следва от това.
ЦИК ще приложи Методиката, разписана в Изборния кодекс, която методика правни капацитети твърдят, че не е съобразена с върховния закон, т.е. с Конституцията. Съобразно т. 2 от сочената Методика: „Избрана е кандидатската двойка, получила повече от половината действителни гласове с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели“. Става дума за изключване на гласовете от квадратчето на бюлетината „Не подкрепям никого“, които съгласно същия този Изборен кодекс са напълно действителни. А Конституцията казва, че „избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели“. Налице е пряко противоречие, тъй като съгласно Методиката изчисленията се правят при изключване на част от действителните гласове, а конституционният текст е ясен – всички действителни гласове участват в изчислението. Ето защо, ЦИК ще следва да съобрази тези противоречия и да извърши изчисленията съобразно разпоредбата от по-висш ранг – конституционната разпоредба, въз основа на сбора от броя на всички действителни гласове, сред които са и тези в квадратчето на бюлетината „Не подкрепям никого“, вървят правни и не само правни, а чисто любителски, коментари.
Как ще постъпи ЦИК, ще се види след 6 ноември. Но защо сега никой не си прави труда да разяснява на простия избирател за уловките на суперквадратчето. Кому помага? Кой го замисли и извади в избирателната ни „система“. Какво печеля и какво губя, ако „драсна“ в това квадратче. Да тръгват юристи и от РИК-ве, СИК-ве да разясняват. По-навреме. Ето едно примерче, за което се избират условно 100 гласоподаватели. За да е валиден вотът, трябва да гласуват 51 /50% плюс един глас/. Да предположим, че от тези 51 с „не подкрепям никого“ са гласували 15. Т.е. те са в действителните гласове и вдигат избирателната активност. При отчитане на резултатите обаче те се изваждат. Т.е. 51-15=36 гласа. А 50% от тези 36 гласа са 18 гласа. Т.е. спечелелият 19 гласа печели изборите. Вместо при 25,5% /ако се броят и гласовете с „не подкрепям никого“/, когато – за да спечелиш, ти трябват 26 гласа. Т.е. при първия вариант си спестяваш 7 гласа, за да си победител. Затова е зорът „да сме победители на първия тур“, зоват, без да спират, сега управляващите.
Това, разбира се, е само пример. Да го разяснят на населението изборджиите по комисиите, на които се плаща, при това добре.

Юг News

Стихията миньори

Стихията миньори

kn-booooooob-dol

2014-08-29-12-33-51

Миньорите от рудник „Бабино“ при мини „Бобов дол“ започнаха протести на 500 м. под земята заради орязани и системно забавяни заплати, съобщиха от синдикатите. 120 въгледобивници от първа смяна във вторник сутринта спонтанно обявиха, че няма да излязат от рудника, ако не бъдат изпълнени исканията им за заплащането в пълен размер според КТД и редовно получаване на ваучерите за храна. Веднага от ръководството на мините започнаха разговори със синдикатите по създалата се ситуация на площадката пред рудник „Бабино“. Преговорите зациклиха, протестът продължи и през нощта.
Междувременно стана ясно, че предстои и съкращение на около 650 миньори, както и на хора от поддържащите екипи и техническите звена в рудник „Бабино“. Така е според изпратено до областната инспекция по труда в Кюстендил писмо от шефовете на „Открит въгледобив – Бобов дол“. Както и от увледомление до бюрото по труда в Дупница. Това създава напрежение по галериите и забоите, което ще ескалира, прогнозират от синдикатите. Директорът на мините инж. Красимир Чаврагански потвърди за съкращенията, процедурата вече е стартирала, съкращенията започват на 20 ноември т.г.  В рудник „Бабино“ добивът на въглища спря от 1 октомври 2016-а. Според експерти в рудника работят около 700 души, след съкращенията ще останат не повече от 100 за поддържане на съоръженията. “За месец август поради 78%-тното неизпълнение на производствения план на служителите са били наложени удръжки от заплатите и не им е платено обичайното за тях допълнително материално стимулиране“, официално обявиха от ръководството на рудника.
Врявата е пълна. Разнобоят – също. Късно вечерта, след среща при боса Христо Ковачки, информирани казаха, че наемателят освобождава мениджърския екип на мини „Бобов дол“. Т.е. шефът Чаврагански си отива. Дори се знаел кой ще го смени. И протестът в Бабино бил предизвикан и инсцениран. Сред миньорите се заговори и че им спускат по колко гласа се чакат от Бобов дол за еди коя си кандидат-президентска двойка на вота на 6 ноември. Местен превозвач се оплаква, че не му плащат и спира да вози въгледобивниците. В мините, както и в ТЕЦ „Бобов дол“, има щатни синдикалисти. Които през целия ден на спонтанния и не съвсем по правилата протест пасуваха, изчаквайки развръзката късно вечерта в София при Ковачки. Върнаха се доволни и пак зачакаха. Накъде ще избие стихията на 500 м. под земята. Миньорите тръгнат ли, става лошо. И за тях, защото им е паднало пердето, но и за манипулаторите им, които хитреят, стерилничат и пазят кожата на техен гръб и на тяхна сметка. При соца от техния труд доста станаха герои на труда. Сега от тяхно име някои се себеустройват супер. Без да слизат на 500 м. под земята и да помирисват нюмюр. Нещата се решават отгоре и по-нагоре. не надолу, най-малкото на 0,5 километра под.

2014-08-29-12-25-51  kn-zaaaaboj

Êí - Âúãëèùà ñå êîïàÿò íåëåãàëíî êðàé Áîáîâ äîë îò äåñåòèëåòèÿ - ÷ðåç ñàìîäåëíè ìèííè ãàëåðèè, èìà è æåðòâè îò òîÿ íåðåãëàìåíòèðàí áèçíåñ, êàçâàò â ìèíüîðñêèÿ ãðàä. Ñíèìêà -èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  kn-4aaaaavraganski

Юг News

Македонците ни зорат

Македонците ни зорат

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Ìèíèñòúð Ñîëîìîí Ïàñè íà äâà ïúòè ñå êà÷âà äî ïèðàìèäà-106, êúäåòî ñå ñúáèðàò ãðàíèöèòå íà Áúëãàðèÿ, Ñúðáèÿ è Ìàêåäîíèÿ. äèïëîìàò íîìåð 1 äàë èäåÿòà çà ñúáîðà íà òðèòå ãðàíèöè, êîéòî ùå êå ñúñòîè çà ïðúâ ïúò â ñúáîòà /28 àâãóñò/ ïðè êþñòåíäèëñêîòî ñ.Æåðàâèíî. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ  trknkf0063

image_1289792_21

Около 11 хиляди с двойно гражданство с адресна регистрация в Кюстендил или в някое от 71-те съставни села попадат в избирателните списъци за предстоящия президентски вот и за националния референдум, казаха от общинска администрация. В списъците, вече поставени пред 111-те секции, те са с по две имена и лесно се разпознават. Едва ли и единици от тях ще упражнят вота си – досега не са идвали да гласуват на нито едни избори, каза завеждащият организационния отдел на общината Мирослав Миланов. Просто не ги интересуват по никакъв начин изборите в България, каза и лидерът на просветното дружество „Св. св. Кирил и Методий“ в Кюстендил Анани Константинов, който поддържа ежедневни връзки с активисти на сдружения на българи оттатък границата. Другата причина е, че районната прокуратура в Кюстендил е образувала досега над 250 досъдебни производства срещу македонски граждани, или такива от Косово, които са гласували на евровота преди две години.
Така, че македонците, бидейки регистрирани адресно, само зорат общинарите в Кюстендил. Разкрита е и нова секция в кв. „Въртешево“, с № 61, поради големия брой избиратели – 1 400. Досега жителите гласуваха в една секция, сега ще го правят в две, в Клуба на квартала. Е, как няма, след като за общинския референдум преди 5 години, се разкри, че на етаж от къща в същото Въртешево има регистрирани 690 чужденци. Цяла секция си е това. Общината сама поправила покрива на помещението, където ще  е новата секция. Нищо, че няма да дойде и един македонец да упражни българския вот на 6 ноември. „Никой не плаща разходите – общината поема всичко сама“, коментира цитираният вече оргначалник на кметската администрация Мирослав Миланов. Няма селски кмет да не изругае, че македонци напират за адресна регистрация при тях, намерили са си хазаи, само някой трябва да отлита да им придвижва документите за българско гражданство. „Нищо не им взимаме – карам ги да издекламират „Аз съм българче“, но и това не правят“, свидетелства управникът на едно от големите села в Кюстендилско.

photo_verybig_9253701  copy-of-img_03611

Десетки от Македония /както и от Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина/ ежедневно са по Кюстендил – регистрират фирми, купуват коли, уреждат адреси и гражданство. Тукашни играчи и мошеници им посредничат, срещу 50-60 евро на човек. Безнаказан бизнес. 1200 македонски коли минали за един ден /в събота/ през ГКПП-Гюешево. И при комшиите се събрали 4 почивни дни – 11 октомври в Македония е Ден на народното въстание. Два часа чакали нашенци да се приберат от Крива паланка, Куманово, натоварили по багажниците грозде, пипер, стекове цигари по чантите. Стотици македонци тръгнали към Банско, за Боровец, до Велинград – за балнеоудоволствия. Ол инклузив в Банско им струвал 15 евро, казаха туроператори. Никой не спирал при Въртешево или в Кюстендил да пита в коя секция може да гласува. А са с българско гражданство. Като не гласуват на два поредни такива вота отпадат от избирателните списъци. Да им се отнеме и гражданството – и да кандидатстват отново. Айде, де!

dsc099031

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

0197794932

Юг News

 

 

 

Урожайно

Урожайно

  %d0%bf3  194_9486_2

kn-berekettЯбълка с диаметър 32 сантиметра, обрана в градината на местния овощар Йордан Николов, спечели конкурса за най-едър плод на завършилия в събота вечерта празник под наслова „Моето плодородно село“ в кюстендилското с. Багренци, съобщи кметът Иван Христов. Като отбеляза, че в Багренци е създадена най-модерната ябълкова градина в целия Югозапад. Оттук се берат плодовете за известна марка плодов сок, който носи името на селото – „Багра“. Самото име пък на селото идва според легендата от българския цар Михаил Шишман, който – като воювал със сърбите, минал оттук и си изгубил връхната дреха – багреницата. Оттам дошло и това – Багренци. Малко по-на север пък убили коня му и така било кръстено днешното с. Коняво до река Струма. В м .Спасовица при с. Раждавица царят бил ранен тежко. И т.н. Багренци прави празника си за пета поредна година, а организатор е читалището „Отец Паисий 1928“. Местните хора коментират, че по правило правели „фестивала“ си седмица преди Празника на плодородието в Кюстендил, тази есен обаче закъснели. В областния град обявиха за най-едър плод ябълка с обиколка 34 см. Изпревариха ги. „Ние сме по-сромни, с 2 сантиметра е по-малка нашата ябълка, но сме доволни и горди“, каза кметът Христов .

433_3331  187_8787

sl748998Това е то. Ябълките се конкурират по диаметър. В година, обявена от аграрспециалистите за нулева в Кюстендилско за този плод – заради студовете в края на април. Откъде ги вадят тогава тия 35-сантиметрови по обиколка ябълки – не е ясно. И други села ще си спретнат празника „Моето плодородно село“. Нали писахме, че вече има празник на картофа, на кромида и пр. Важното е да стават веселбии, сбирки, читалищна дейност да кипи. Ябълки ще се намерят – нищо, че насажденията са измръзнали на 100%. Фестивал на детската песен в Кюстендил 1:1 така е кръстен . „Златна ябълка“. Вървеше, докато в Багренци мереха техните ябълки. Урожаят е гарантиран – при всякакви условия. Иначе ходим по Македония за пипер и за грозде,  дори за боб при комшиите , ядем цяла година турски и гръцки домати, чесън от Китай, садим холандски сортове картофи. И пр и пр. Във фестивалите и тупурдиите ни бива. На полето и в градината нещо не ни се получава. Добре, че е земята – череша 34 мм, ябълка 34 сантиметра, кромид 680 грама /в Жабокрът/, тикви – над 84-85 кила. В същото Багренци преди години обрали чушка, дълга 48 см. Стопаните рекордьори я пратили на щерката и зетя, гурбетчии по Испания. Урожаят къде е – тук, или на гурбета.

trknkf0157  184_8406

Юг News

„Софиянците“ в планинарството

 „Софиянците“ в планинарството

kn-ezeratta-1  kn-ezeratta-2

kn-spasssiteli-1Дупнишкият отряд от 18 планински спасители е с възстановен на 100% статут и пое изцяло „дежурствата“ си в определения му район в Рила, каза ръководителят на екип Кирил Чолаков. Повече от година отрядът беше закрит и изваден от разчетите и „схемите“ на Централната спасителна служба, след като обвиниха дупничани в отцепничество, самообявена автономия и др. А в Дупница просто бяха регистрирали сдружение с нестопанска цел “Планинско спасяване – Дупница”. Получили като дарение от САЩ и автомобил. Завидели им „софиянци“ и чиновниците в БТС и ги изключили. Никой не иска да споменава кошмарното време, когато отрядът в Дупница беше изваден от графика, а дежурствата поеха колегите им от Благоевград /които май не са имали нищо против изваждането на дупничани/. „Буквално часове след като излезе заповедта на УС за възстановяване на статута ни се създаде ситуация със закъсал турист на Седемте езера и се наложи с бързи действия наш екип да му оказва помощ. Районът ни /от Рилския манастир до Мальовица – бел. авт./ е един от най-натоварените през цялата година. Имаме постоянна готовност да помагаме в името на живота на хората в планината“, каза Чолаков. Отрядът разполага и с една раздрънкана УАЗК-а, с която се придвижва при подаден сигнал до височини над 2 хил. метра в планината – и в най-трудните зимни и изобщо природни условия.

garo-ivan-tushev-big1Другата добра новина от спасителния отряд в Дупница е, че вече имат куче бебе – немска овчарка, която е само на няколко месеца и вече я обучават в търсене и действия при закъсали в планината. Кръстили го Ектор. Обучава я спасителят Иван Тушев, станал известен и като водач на немската овчарка Гаро. Гаро се прочу с това, че откри трупа на 17-годишната Мирослава от Перник през 2012 г. След операцията по намирането на трупа Мирослава тогавашният и сегашен премиер Бойко Борисов разпореди да се даде награда от 4 пържоли на кучето за добре свършена работа. Като ги плати МВР и тогавашният му ръководител Цветан Цветанов. Гаро така и не получи обещаните мръвки. Дали от притеснения около закриването на отряда или по друга причина обаче, но Гаро заболял и се споминал м.г. Водачът му Тушев месеци наред не могъл да си намери работа – накрая издържал тестовете за надзирател и отскоро работи в бобовдолския затвор.

Е, ако това не е грубо и брутално разпореждане на номенклатурата по София в системата на БТС и планинарството, какво е. „Какви са тия по Дупница, та ще си правят сдружения, без да питат. Да ги няма“. Вижте кои са в ръководствата на туристическите дружества – до един са създания на соц системата, комунисти. Които сега лапат от планинарството, прибират печалби, зарибяват желаещи да походят един път в месеца каби и ленивци. Или да заведат организирано някоя група до дестинация в чужбина. Просто екскурзии, които имат малко общо с туризма. И дечица да вкарат в някое „мероприятие“. И да го отчетат надлежно и да печелят. А, я вижте повечето хижи в какво състояние са. Кюстендилското туристическо дружество „Осогово“ не е ремонтирало офиса си сигурно повече от 40-50 години. Поне една витрина да сложеха отпред. Абе, казионност – пълна! Но при планинското спасяване – не, без такива!

garo-big1  ivan-tushev-kuche-garo-big1

kn-spassssiteli  kn-ezzzerata

Юг News