Абитуриентско

Êí – çà èçáîðèòå Âúçïèòàíè÷êàòà íà äóïíèøêàòà ãèìíàçèÿ „Õðèñòî Áîòåâ“ Åâãåíèÿ Ìàðèíîâà ñúçäàäå íàñòðîåíèå â èçáèðàòåëíàòà ñåêöèÿ, ñëåä êàòî äîéäå äà ãëàñóâà â îáèòóðèåíòñêèÿ ñè òîàëåò. Äâå êþñòåíäèëñêè ãèìíàçèè è åäíà âÄóïíèöà èìàõà áàë çà çàâúðøâàíåòî íà âèïóñêà „íàâðúõ èçáîðèòå4, òîâà ñ íåùî å ïîâëèÿëî íà èçáèðàòåëíàòà àêòèâíîñò, êîìåíòèðàò òóêàøíè àêòèâèñòè. Ñíèìêà – èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Партии и коалиции в Кюстендил ще се въздържат от предизборна кампания на открито заради абитуриентите, чиито балове и изяви започват след следмица, коментират от местните партийни щабове. Така ще е няколко дни. Повечето от предизборните програми на открито са насрочени за юни.Випуските със зрелостници за първа година ще дефилират на централния площад „Велбъжд“, като ще преминават и през специално издигната в тяхна чест арка. Политически партии, например -ПП, ще се съобразят и на площада и в централната градска част няма да насрочват изяви на открито – митинги, концерти, срещи, подписки и др., за да не повлияват на празника на обитуриентите . Най-малкото като проява на добър тон. Макар, че по закон могат да го правят – още повече, че абитуриентите вече са навършили пълнолетие. Иначе предизборната кампания в града, поне на този етап, върви вяло, отбелязва го и кметът на Общината инж.Огнян Атанасов, по чиято идея обитуриентите ще се събират тъкмо на централния, а не на гаровия, площад – както беше последните няколко десетилетия. А може и да са приключили парите и затова да нямат кампании, което си е правдоподобно.
Както и да е. От една страна е добре тийнейджърите да бъдат оставени на воля да дефилират, празнуват, шестват и вилнеят. Но, от друга – защо да не видят на живо кампания предозборна, тупурдиите и тъпни на политии и активисти. Те, момчета и момичетата, имат мнотго вярна оценка за полотиците, страхотни попадения с прякори за някои от най-известните. Има и друго. Накои от същиет тия тийнейджъри ще станат полотици .В младежките партийни стурктури си личат кои са най-неудържимите за изява, за кариера и поспериране. В Дупница имаше преди време момиче, което отиде да гласува за пръв път, с абитуриентската си рокля ог направи….

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *